Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska språket A: Svenska språkets grammatik, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish Language A: Swedish Grammar

Denna kursplan gäller: 2018-09-24 och tillsvidare

Kurskod: 1NS065

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2016-08-16

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-10-15

Innehåll

I kursen beskrivs svenska språket som språksystem. Beskrivningen utgår från ett funktionellt perspektiv på språk och språkanvändning, men även andra språkteoretiska inriktningar aktualiseras, såsom systemisk-funktionell grammatik och kognitiv lingvistik. Den språkliga analys och kategorisering som utgör kursens kärna, liksom använd terminologi, är dock språkvetenskapligt allmängods.

Svenska språket behandlas med fokus på språkliga kategoriers form, betydelse och funktion. Detta innebär att man studerar hur ord, fraser, satser och meningar är uppbyggda och vilka centrala mönster och regler som finns i modern svenska, framför allt när det gäller ordbildning, ordböjning och ordföljd samt konstruktioner som är vanliga i samtalsspråk. I samband med behandlingen av grammatiska kategorier och regler tas vanliga språkriktighetsfrågor upp till diskussion, t.ex. användningen av sin och hans/hennes. Också hur grammatiken producerar förståelse behandlas.

Vidare behandlas ords referens och betydelse samt betydelserelationer mellan ord. . Även fraser och satser som utgör relativt fasta enheter diskuteras, bl.a. fraser som lägga korten på bordet. Kursen har ett språkjämförande perspektiv med fokus på vad som är speciellt med svenskan generellt.
 

Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för och exemplifiera de olika nivåerna i språkbeskrivningen (fo¬nem, grafem; morfem, ord, fras, sats, mening) och centrala begrepp som huvudord och bestämning och överordning och underordning
 • beskriva centrala mönster och regler när det gäller svenskans ordbildning, ordböjning och ordföljd samt ett urval grammatiska konstruktioner
 • redogöra för svenskans fonologi både på ordnivå och satsnivå
 • redogöra för lexikala enheters form och betydelse och ords betydelserelationer samt olika modeller för ordsemantisk analys
Färdighet och förmåga
 • genomföra en grammatisk analys (morfologi, syntax) i enlighet med de modeller som tillämpas i kursen, bl.a. positionsgrammatisk analys
 • genomföra en ordsemantisk analys
 • diskutera gränsdragningsproblem i den språkliga kategoriseringen, bl.a. när det gäller ordklasser
 • göra iakttagelser av svenskt språkbruk i tal och skrift och beskriva iakttagelserna med hjälp av språkvetenskaplig terminologi
 • göra iakttagelser som rör relationen mellan grammatik och betydelse
 • Använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera ett urval språkriktighetsfrågor och problematisera beteckningar som ”rätt”/”fel” och ”bra”/”dåligt” språk ur ett språkpolitiskt perspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Den studerande förväntas aktivt söka kunskap och även utveckla strategier för det egna lärandet. Läraren ska sträva efter att kontextualisera undervisningen, dvs. sätta in den nya kunskapen i sitt sammanhang, samt söka förankra innehållet i den studerandes erfarenheter, för att på så sätt stimulera integreringen av den nya kunskapen. Undervisningen består av lektioner, gruppövningar och seminarier, varav vissa kan vara obligatoriska.

Examination

Kursen examineras dels löpande genom uppgifter som redovisas muntligt eller skriftligt, dels genom skriftlig sluttentamen. På kursen ges betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.  

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta hos Institutionen för språkstudier.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 39

Obligatorisk litteratur ca 640 sidor och ca 80 sidor analysövningar.

Andersson Lars-Gunnar
Språktypologi och språksläktskap
4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bolander Maria
Funktionell svensk grammatik
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 236 s. :
ISBN: 91-47-05232-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bolander Maria
Funktionell svensk grammatik.
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 75 s. :
ISBN: 91-47-05280-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Övningar

Bör statlig språkvård vara språkaktivistisk?
Bylin Maria, Lind Palicki Lena, Karlsson Susanna
Ingår i:
Språk och stil
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- : sid. 190-194 :
Obligatorisk

Grammatik med betydelse : en introduktion till funktionell grammatik
Holmberg Per, Karlsson Anna-Malin
Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2006 : 222 s. :
ISBN: 978-91-7382-821-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jakobsson Ulrika
Om det metaforiska mötet mellan konkreta verb som svenskans gå och ligga och engelskans run
Ingår i:
Språk och stil
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- :
Obligatorisk
Läsanvisning: S. 189-210

Josephson Olle
Den svenska språkvårdens centralstyrning
Ingår i:
Språk och stil
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- : sid. 186-190 :
Obligatorisk

Kotsinas Ulla-Britt
Ordbildning i slangspråk
Ingår i:
Svenskans beskrivning
Lund : Lund University Press : 1992 : 323 s. : sid. 137-148 :
Obligatorisk

Sköldberg Emma
Idiom, flertydighet och kreativa skribenter
Ingår i:
Språk och stil
Stockholm : sid. 47-58 :
Obligatorisk

Språkriktighetsboken
1. uppl. : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2005 : [2], 413 s. :
ISBN: 91-7227-381-X (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 219-236 om Pronomen Sidorna 239-260 om Kongruens Sidorna 356-360 och sidorna 373-383 om utelämningar och tillägg

Wojahn Daniel
Språkaktivism, språkvård och språksyn. Respons till Olle Josephson samt Maria Bylin, Lena Lind Palicki & Susanna Karlsson
Ingår i:
Språk och stil
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- : sid. 194-201 :
Obligatorisk

Inledning till grammatiken
Teleman Ulf, Hellberg Staffan, Andersson Erik
Stockholm : Svenska akad. : 2001 : [8], 86 s. :
ISBN: 91-7227-295-3 ; 127:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur till Svenska språkets grammatik

Samtal och grammatik : studier i svenskt samtalsspråk
Anward Jan, Nordberg Bengt
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 328 s. :
ISBN: 91-44-04419-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dahl Östen
Språkets enhet och mångfald
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 296 s. :
ISBN: 91-44-01158-X ; 387:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Garlén Claes
Svenskans fonologi : [i kontrastiv och typologisk belysning]
[Ny utg.] : Lund : Studentlitteratur : 1988 : 232, [1] s. :
ISBN: 91-44-28151-X ; 158:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hultman Tor G.
Svenska akademiens språklära
1. uppl. : Stockholm : Svenska akad. : 2003 : [16], 342 s. :
ISBN: 91-7227-351-8 (inb.) : 298:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Håkansson Gisela
Språkinlärning hos barn
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 132 s. :
ISBN: 91-44-00865-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Josefsson Gunlög
Ord
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 261, [3] s. :
ISBN: 91-44-03726-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Platzack Christer
Svenskans inre grammatik : det minimalistiska programmet : en introduktion till modern generativ grammatik
Lund : Studentlitteratur : 1998 : [2], ix, [1], 307 s. :
ISBN: 91-44-00834-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svenska akademiens grammatik.
Teleman Ulf, Hellberg Staffan, Andersson Erik, Christensen Lisa, Svenska akademien
1. uppl. : Stockholm : Svenska akad. : 1999 : 4 vol. ; 25 cm :
ISBN: 91-7227-126-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Band 1-4

Trampe Peter af
Språkbrukaren och orden
Lund : Studentlitteratur : 1990 : 126 s. :
ISBN: 91-44-30831-0 ; 180:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Även språkbankens hemsida. http://spraakbanken.gu.se och Växjö universitet, Institutionen för humaniora. Övningar på satsschema på internetadressen www.hum.vxu.se/utb/amnen/svenska/gram/huvuds.htm