"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska språket A, 30 hp

Engelskt namn: Swedish Language A

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 1NS074

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-08-21

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2021-02-25

Innehåll

Kursen är en grundkurs i modern svensk språkvetenskap. I kursen studeras dagens svenska språksamhälle ur ett sociolingvistiskt perspektiv där identitetsfrågor och språkpolitiska frågor behandlas. Vidare beskrivs svenskans språksystem ur ett funktionellt perspektiv med fokus på språkliga kategoriers form, betydelse och funktion.

Retorikens grunder behandlas och används för att förbereda och framföra olika typer av muntliga anföranden, med särskilt fokus på mottagaranpassning av innehåll och språk.

Kursen behandlar även skriftpraktiker i högre utbildning och yrkesliv. Skrivprocessen introduceras som en arbetsmodell för skrivande.

Kursen består av följande delkurser:

 1. Sociolingvistik (7,5 hp)
 2. Svenska språkets grammatik (7,5 hp)
 3. Retorik (7,5 hp)
 4. Skrivande i utbildning och yrkesliv (7,5 hp)

Förväntade studieresultat

Delkurs 1. Sociolingvistik (7,5 hp)
För betyget Godkänd ska den studerande kunna
 
Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande sociolingvistiska begrepp;
 • beskriva hur språklig variation och förändring förhåller sig till exempelvis kön, klass, ålder, plats och etnicitet;

Färdighet och förmåga

 • identifiera exempel på språkdrag som kännetecknar olika typer av språklig variation;
 • analysera språkbruk i autentiskt språkmaterial;
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera kring samband mellan språk och identitet;
 • kritiskt diskutera språkbruk i relation till begrepp som attityd och makt.

Delkurs 2. Svenska språkets grammatik (7,5 hp)
För betyget Godkänd ska den studerande kunna
 
Kunskap och förståelse

 • redogöra för och exemplifiera de olika nivåerna i språkbeskrivningen (fonem, grafem; morfem, ord, fras, sats, mening) och centrala begrepp som huvudord och bestämning och överordning och underordning;
 • beskriva centrala mönster och regler när det gäller svenskans ordbildning, ordböjning och ordföljd samt ett urval grammatiska konstruktioner;
 • redogöra för svenskans fonologi både på ordnivå och satsnivå;
 • redogöra för lexikala enheters form och betydelse och ords betydelserelationer samt olika modeller för ordsemantisk analys;

Färdighet och förmåga

 • genomföra en grammatisk analys (morfologi, syntax) i enlighet med de modeller som tillämpas i kursen, bl.a. positionsgrammatisk analys;
 • genomföra en ordsemantisk analys;
 • diskutera gränsdragningsproblem i den språkliga kategoriseringen, bl.a. när det gäller ordklasser;
 • göra iakttagelser av svenskt språkbruk i tal och skrift och beskriva iakttagelserna med hjälp av språkvetenskaplig terminologi;
 • göra iakttagelser som rör relationen mellan grammatik och betydelse;
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera ett urval språkriktighetsfrågor och problematisera beteckningar som "rätt"/"fel" och "bra"/"dåligt" språk ur ett språkpolitiskt perspektiv.

Delkurs 3. Retorik (7,5 hp)
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • definiera och exemplifiera grundläggande begrepp inom retoriken;
 • beskriva för retoriken relevanta perspektiv på mångfald;

Färdighet och förmåga

 • planera och producera mottagaranpassade muntliga anförande;
 • ge konstruktiv respons på anföranden;
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över hur retoriska perspektiv kan tillämpas konstruktivt i nutida och övergripande samhällsfrågor.

Delkurs 4. Skrivande i utbildning och yrkesliv (7,5 hp)
För betyget Godkänd ska den studerande kunna
 
Kunskap och förståelse

 • redogöra för innebörden av skrivteoretiskt centrala begrepp;
 • ha kännedom om skriftpraktiker i högre utbildning och yrkesliv;

Färdighet och förmåga

 • ta ansvar för och arbeta konstruktivt med skrivprocessen enskilt och i responsgrupper;
 • tillämpa genremedvetenhet i produktion av facktexter för högre utbildning och yrkesliv;
 • använda svenska ordböcker och skrivhandböcker i sitt eget skrivande;
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över den egna skrivprocessen och den egna skrivutvecklingen utifrån arbetet med skilda genrer;
 • kritiskt granska skrivprocessen och responsgruppsarbete som verktyg för skrivande i högre studier och yrkesliv;
 • relatera skriftpraktiker i högre utbildning eller yrkesliv till de egna skriftpraktikerna.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Delkurs 1, Sociolingvistik (7,5 hp), examineras genom salstentamen.
Delkurs 2, Svenska språkets grammatik (7,5 hp), examineras genom salstentamen.
Delkurs 3, Retorik (7,5 hp), examineras genom en muntlig individuell uppgift och en hemtentamen. Vid den muntliga examinationen är närvaro obligatorisk.
Delkurs 4, Skrivande i utbildning och yrkesliv (7,5 hp), examineras genom tre individuella skrivuppgifter.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Delkurserna bedöms med något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Kursen bedöms med något av betygen Väl Godkänd (VG) eller Godkänd (G). För betyget Väl Godkänd på helkurs krävs Väl Godkänd på minst 22,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 43

Se kursplan för respektive delkurs för aktuell kurslitteratur. Sociolingvistik (7,5 hp) Svenska språkets grammatik (7,5 hp) Retorik (7,5 hp) Skrivande i utbildning och yrkesliv (7,5 hp)