Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska/Nordiska språk B: Språk och språkpolitik i Norden, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish/Scandinavian Languages B: Language and Language Politics in the Nordic Countries

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 1NS069

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-12-21

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-09-13

Innehåll

Kursen innehåller en översikt över danskan och norskan med utblick mot de övriga nordiska språken. Den internordiska språkförståelsen behandlas. Vidare orienteras om språken i Norden, med särskilt fokus på de officiella minoritetsspråken. Aktuell lagstiftning samt ett antal tillämpningsdokument bildar utgångspunkt för behandlingen av språkpolitiska frågor.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska studerande kunna
Kunskap och förståelse
  • översiktligt beskriva olika språk på nordiskt område,
  • beskriva grundläggande likheter och skillnader mellan de skandinaviska språken på olika språkliga nivåer samt
  • redogöra för aktuella språkpolitiska förhållanden i Norden.
Färdighet och förmåga
  • problematisera olika aspekter av den språkliga variationen i Norden,
  • problematisera det språkpolitiska arbetet samt
  • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt värdera språkpolitiska förhållningssätt rörande såväl majoritetsspråk som minoritetsspråk.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp i Svenska/Nordiska språk varav 7,5 hp grammatik, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Kursen examineras genom en individuell hemtentamen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vid examination används någon av betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Kursen kan läsas som en del av Svenska/Nordiska språk B.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Litteratur

Zola Christensen Robert
Dansk - nabosprog og fremmedsprog
3. oplag : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 289 sidor :
ISBN: 9789144110646
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Dansk sprogs status 2012
Dansk Sprognævn : 2012 :
https://dsn.dk/vi-arbejder-ogsa-med/sprogpolitik/sprogpolitikker-1/dansk-sprogs-status-2012/DSN_sprogstatus2012.pdf
Obligatorisk

Sveriges nationalatlas [Elektronisk resurs] : Språken i Sverige
Dahl Östen, Edlund Lars-Erik
2 reviderade upplagan : Stockholm : Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien : 2019 : 176 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-157820
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: Officiella och inofficiella minoritetsspråk, s. 106-109. Finska och Meänkieli, s. 110-121. Kap. Samiska, s. 122-136. Kap. Romani, s. 136-139. Kap. Svenska teckenspråket, s. 140-141. Kap. Invandrarspråk, s. 142-147. Kap. Främmande språk i svenska skolor, s. 156-157. (52 sidor).

Håller språket ihop Norden? [Elektronisk resurs] : en forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska /c Lars-Olof Delsing & Katarina Lundin Åkersson
Delsing Lars-Olof, Lundin Åkesson Katarina
Köpenhamn : Nordiska ministerrådet : 2005 : 148, [ca 40 s.] med var. pag. :
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2005-573
Obligatorisk

Edlund Lars-Erik
Ortnamn och identitetsprocesser. Diskussionen kring några samiska ortnamn i Västerbotten
Ingår i:
Namn och identitet
Uppsala : NORNA-förlaget : 2017 : 278 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: S. 195-230. Tillhandahålls på plattformen.

Hyltenstam Kenneth
Begreppen språk och dialekt och meänkielis status som eget språk
Ingår i:
Mer än ett språk
Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 281, [1] s. :
Obligatorisk

Nationella minoriteters rättigheter : en handbok för kommuner och regioner
Reviderad [upplaga] : Stockholm : Länsstyrelsen Stockholm : 2019 : 94 sidor :
ISBN: 9789172819023
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Norsk som nabospråk : håndbok for deg som er svensk og vil lære mer om norsk språk og kultur
Rekdal Olaug, Hallgren Karin
Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2002 : 106 s. :
ISBN: 91-7382-772-X (korr.) : 278:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 1-4. Tillhandahålls på plattformen.

Pedersen Aud-Kirsti
Haldningar til offentleg bruk av minoritetsspråklege stadnamn i Noreg
Ingår i:
Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer
Umeå : Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk : 2009 : 177 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: (NORNA-rapporter 83, Nordsvenska 16, Kulturens frontlinjer 56.) S.37-56.

"Det främmande" i nordisk språkpolitik : om normering av utländska ord
Sandøy Helge, Östman Jan-Ola
Oslo : Novus : 2004 : 275 s. :
ISBN: 82-7099-395-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Utredning om finska och sydsamiska språken
Att återta mitt språk. Åtgärder för att stärka det samiska språket. Slutbetänkande
Stockholm : 2006 :
http://www.regeringen.se/contentassets/efdb76cdc6664fbda8ac3b1e6e12e0c2/att-aterta-mitt-sprak---atgarder-for-att-starka-det-samiska-spraket-missiv-t.o.m.-kapitel-9
Obligatorisk
Läsanvisning: S.145-230.

Vikør Lars S.
The Nordic languages : their status and interrelations
3. ed. : Oslo : Novus : 2001 : 254 s. :
ISBN: 82-7099-336-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Författningstexter och tillämpningsdokument

Utöver litteraturen tillkommer översiktlig läsning av några författningstexter som reglerar danskans, norskans och svenskans och de nationella minoritetsspråkens ställning och/eller användning samt några tillämpningsdokument

Bekendtgørelse af lov om Dansk Sprognævn
Bekendtgørelse af lov om Dansk Sprognævn : 2015 :
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167989
Obligatorisk

Finsk språklag
Finsk språklag : 2003 :
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030423
Obligatorisk

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
SFS 2009:724 : 2009 :
Kan hämtas på
Obligatorisk

Nordisk språkkonvensjon
Nordisk språkkonvensjon : 1987 :
http://www.sprakradet.no/globalassets/spraklige-rettigheter/nordisk-sprakkonvensjon.pdf
Obligatorisk

Svensk språklag
Svensk språklag : 2009 :
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600
Obligatorisk

Språkrådet http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak.html http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/vad-ar-sprakvard/sprakvard-i-norden/sprakvardsorgan-i-norden.html För Finlands del: https://www.kotus.fi/sv För Norges del: http://www.sprakradet.no/ För Danmarks del: https://dsn.dk/ För Islands del: http://www.islenskan.is/ (på isländska) För Färöarnas del: http://malrad.fo/ (på färöiska) Samt för de samiska språkens vidkommande: http://www.giella.org/.