Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska/Nordiska språk B: Svenska språkets historia, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish/Scandinavian Languages B: History of the Swedish Language

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1NS068

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-12-21

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-10-15

Innehåll

I momentet studeras det svenska språkets historia med fokus på släktskapsförhållanden, språkförändringar och standardiseringsprocesser. Språkförändringarna behandlas utifrån språkhistorisk periodindelning, relateras till generella språkförändringsprocesser och sätts in i sina historiska sammanhang. Standardiseringsprocesser behandlas med fokus på svenska skriftspråkets standardisering, det vill säga urval, kodifiering, utvidgning och implementering. Historiska samband mellan språk och makt problematiseras. Dialekter och talspråk behandlas.

Förväntade studieresultat

För godkänt kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
  • beskriva det svenska språkets släktskapsförhållanden, dess historiska utveckling samt standardiseringen av såväl svenskt skriftspråk som svenskt talspråk,
  • problematisera samband mellan språk, makt och nationell identitet i ett historiskt perspektiv och i relation till demokratiska processer,
  • redogöra för generella språkliga förändringsprocesser.
Färdighet och förmåga
  • diskutera det språkhistoriska skeendet i ett samhälleligt perspektiv samt
  • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över relationen mellan språk och makt samt det offentliga samtalet och dess demokratisering.

Behörighetskrav

Univ: Svenska/Nordiska språk 22,5 hp eller motsvarande, i vilka ska ingå 7,5 hp grammatik.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Kursen examineras genom en salstentamen.

För godkänt betyg på kurser som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.  

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen ej överskrids.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Bianco Marco
Att vara eller att icke vara text: runtextens gränser
Ingår i:
Språk och stil
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- : sid. 31-52 :
Obligatorisk

Bäckvall Maja
Description and Reconstruction: An Alternative Categorization of Philological Approaches
Ingår i:
Philology matters!
Leiden : Brill : [2017] : 1 online resource : sid. 21-34 :
Obligatorisk

Larsson Inger
Den medeltida skriftkulturen i Sverige : genrer och texter
Stockholm : Sällskapet Runica et Mediævalia : 2010 : 312 s. :
www.medievalia.nu
ISBN: 978-91-88568-42-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 63-92, 171-199 och 229-245

Lånord i svenskan : om språkförändringar i tid och rum
Edlund Lars-Erik, Hene Birgitta
[Ny utg.] : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 182 s. :
ISBN: 978-91-7297-691-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Josephson Olle
Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige
3. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2011 : 203 s. :
ISBN: 978-91-1-303868-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Larsson Lennart
Vilken plats hade kvinnan? Om grammatiskt och sexuellt genus i SAOL:s sjunde upplaga 1900
Ingår i:
Språk och stil
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- :
Obligatorisk

Pettersson Gertrud
Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 290 s. :
ISBN: 91-44-03911-5 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svenskan i tusen år : glimtar ur svenska språkets utveckling
Moberg Lena, Westman Margareta
1. pocketuppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 1998 : [6], 193, [1] s. :
ISBN: 91-7227-030-6 ; 63:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Teleman Ulf
Tradis och funkis : svensk språkvård och språkpolitik efter 1800
1. uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2003 : 279, [1] s. :
ISBN: 91-7227-374-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Widmark Gun
Svenska riksspråket och Samuel Columbus. Tidspräglat och individuellt hos en svensk 1600-talsförfattare
Ingår i:
Språk och stil
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- : sid. 5-24 :
Obligatorisk

Därutöver tillkommer ett urval originaltexter, representativa för det svenska språkets utveckling. Texterna tillhandahålls av läraren.