Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska/Nordiska språk B, 30 hp

Engelskt namn: Swedish/Scandinavian Languages B

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 till 2023-01-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1NS092

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-06-25

Innehåll

I kursen Svenska/Nordiska språk B studeras svenska språket i förhållande till de övriga språken i Norden, i nutida men även historiska perspektiv. I kursen behandlas svensk språkhistoria, språkpolitik, textanalys och samtalsanalys i en svenskspråkig kontext.

Kursen består av följande delkurser:
 1. Språk och språkpolitik i Norden, 7,5 hp
 2. Svenska språkets historia, 7,5 hp
 3. Textanalys, 7,5 hp
 4. Samtalsanalys, 7,5 hp
Delkurs 1. Språk och språkpolitik i Norden, 7,5 hp

Kursen innehåller en översikt över danskan och norskan med utblick mot de övriga nordiska språken. Den internordiska språkförståelsen behandlas. Vidare orienteras om språken i Norden, med särskilt fokus på de officiella minoritetsspråken. Aktuell lagstiftning samt ett antal tillämpningsdokument bildar utgångspunkt för behandlingen av språkpolitiska frågor.

Delkurs 2. Svenska språkets historia, 7,5 hp

I delkursen studeras det svenska språkets historia med fokus på släktskapsförhållanden, språkförändringar och standardiseringsprocesser. Språkförändringarna behandlas utifrån språkhistorisk periodindelning, relateras till generella språkförändringsprocesser och sätts in i sina historiska sammanhang. Standardiseringsprocesser behandlas med fokus på svenska skriftspråkets standardisering, dvs. urval, kodifiering, utvidgning och implementering. Historiska samband mellan språk och makt problematiseras. Dialekter och talspråk behandlas.

Delkurs 3. Textanalys, 7,5 hp

I delkursen behandlas moderna sakprosatexter med hjälp av textanalytiska verktyg. Grundläggande begrepp inom textforskningen utgör en central del. Stor vikt läggs vid sakprosatexternas textuella och innehållsliga funktioner samt samspel med kontexten.

Delkurs 4. Samtalsanalys, 7,5 hp

I den här kursen behandlas samtalsanalys, både teoretiskt och praktiskt. Därtill diskuteras vilken betydelse samtalsanalys kan ha för förståelsen av samtalsstrukturer. Kursen behandlar interaktionella mönster i samtal, både vardagliga och institutionella. I kursen ingår även praktisk övning i transkription och analys samt kritisk reflektion kring hur olika strukturer och relationer synliggörs och förhandlas fram i samtal.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1. Språk och språkpolitik i Norden, 7,5 hp
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • översiktligt beskriva olika språk på nordiskt område,
 • beskriva grundläggande likheter och skillnader mellan de skandinaviska språken på olika språkliga nivåer,
 • redogöra för aktuella språkpolitiska förhållanden i Norden.
Färdighet och förmåga
 • problematisera olika aspekter av den språkliga variationen i Norden,
 • problematisera det språkpolitiska arbetet,
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt värdera språkpolitiska förhållningssätt rörande såväl majoritetsspråk som minoritetsspråk.

Delkurs 2. Svenska språkets historia, 7,5 hp
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • beskriva det svenska språkets släktskapsförhållanden, dess historiska utveckling samt standardiseringen av såväl svenskt skriftspråk som svenskt talspråk,
 • redogöra för samband mellan språk, makt och nationell identitet i ett historiskt perspektiv och i relation till demokratiska processer,
 • redogöra för generella språkliga förändringsprocesser.
Färdighet och förmåga
 • diskutera det språkhistoriska skeendet i ett samhälleligt perspektiv,
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över relationen mellan språk och makt samt det offentliga samtalet och dess demokratisering.

Delkurs 3. Textanalys, 7,5 hp
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra för grundläggande textanalytiska begrepp,
 • redogöra för grundläggande likheter och skillnader mellan olika textanalytiska modeller.
Färdighet och förmåga
 • analysera sakprosatexters form, innehåll och relation,
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt analysera sakprosatexters funktioner och samspel med kontexten,
 • problematisera grundläggande textanalytiska begrepp.

Delkurs 4. Samtalsanalys, 7,5 hp
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • uppvisa kunskap om grundläggande samtalsanalytiska begrepp och inriktningar,
 • beskriva vardagliga och institutionella samtals uppbyggnad och funktion,
 • beskriva för samtalsanalysen relevanta perspektiv på mångfald.
Färdighet och förmåga
 • välja ut och tillämpa en transkriptionsmetod för att transkribera ett utdrag av ett samtal,
 • tillämpa grundläggande samtalsanalytiska begrepp i analys av samtal,
 • identifiera hur samtalsstrukturer skapas i samtal,
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt reflektera kring samtalsanalysens möjligheter att synliggöra strukturer i samtal.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp i Svenska/Nordiska språk varav 7,5 hp grammatik, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Delkurs 1 examineras genom en individuell hemtentamen.
Delkurs 2 examineras genom ett skriftligt prov.
Delkurs 3 examineras genom en individuell skriftlig fördjupningsuppgift.
Delkurs 4 examineras genom deltagande i seminarium samt en skriftlig inlämningsuppgift (inklusive transkription).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Som betyg används någon av betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget Väl Godkänd (VG) på kursen krävs detta betyg på minst 22,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Se kursplan för respektive delkurs för aktuell kurslitteratur. Aktuella delkurser och kurskoder: 1. Språk och språkpolitik i Norden, 7,5 hp (1NS069) 2. Svenska språkets historia, 7,5 (1NS068) 3. Textanalys, 7,5 hp (1NS070) 4. Samtalsanalys, 7,5 hp (1NS090)