Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska/Nordiska språk B, 30 hp

Engelskt namn: Swedish/Scandinavian Languages B

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 1NS079

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-11-08

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-10-15

Innehåll

Kursen Svenska/Nordiska språk B utgör en fortsättning på kursen Svenska språket A. I B-kursen studeras svenska språket i förhållande till de övriga språken i Norden, i nutida men även historiska perspektiv. I kursen behandlas svensk språkhistoria, språklig variation, språkpolitik och textanalys. Kursen ger orientering i språkvetenskaplig teori och metod och fördjupning inom en forskningsinriktning.

Kursen består av följande moment:
1.    Svenska/Nordiska språk B: Språk och språkpolitik i Norden, 7,5 hp
2.    Svenska/Nordiska språk B: Svenska språkets historia, 7,5 hp
3.    Svenska/Nordiska språk B: Textanalys, 7,5 hp
4.    Svenska/Nordiska språk B: Att forska om språk, 7,5 hp

Moment 1. Svenska/Nordiska språk B: Språk och språkpolitik i Norden, 7,5 hp

Momentet innehåller en översikt över danskan och norskan med utblick mot de övriga nordiska språken. Den internordiska språkförståelsen behandlas, och en översikt över det nordiska ortnamnsskicket ges. Vidare orienteras om språken i Norden, med särskilt fokus på de officiella minoritetsspråken. Aktuell lagstiftning bildar utgångspunkt för behandlingen av språkpolitiska frågor.

Moment 2. Svenska/Nordiska språk B: Svenska språkets historia, 7,5 hp

I momentet studeras det svenska språkets historia med fokus på släktskapsförhållanden, språkförändringar och standardiseringsprocesser. Språkförändringarna behandlas utifrån språkhistorisk periodindelning, relateras till generella språkförändringsprocesser och sätts in i sina historiska sammanhang. Standardiseringsprocesser behandlas med fokus på svenska skriftspråkets standardisering, dvs. urval, kodifiering, utvidgning och implementering. Historiska samband mellan språk och makt problematiseras. Dialekter och talspråk behandlas.

Moment 3. Svenska/Nordiska språk B: Textanalys, 7,5 hp

Momentet behandlar moderna sakprosatexter med hjälp av textanalytiska verktyg. Grundläggande begrepp inom textforskningen utgör en central del i momentet. Stor vikt läggs vid sakprosatexternas textuella och innehållsliga funktioner samt samspel med kontexten.

Moment 4. Svenska/Nordiska språk B: Att forska om språk, 7,5 hp

Kursen behandlar den vetenskapliga forsknings- och skrivprocessen och syftar till att ge en grund för arbetet med en kandidatuppsats i svenska/nordiska språk. Under kursen läses ett urval vetenskapliga artiklar som representerar olika språkvetenskapliga forskningsinriktningar, teorier, metoder och publikationskanaler. Med utgångspunkt i artiklarna diskuteras grundläggande frågor om vetenskapligt förhållningssätt, teori, metod, forskningsetik, källkritik, referatteknik, referenssystem och värdering av källors vetenskapliga kvalitet. Vetenskapliga textmönster tas upp liksom grundläggande metodbegrepp.

Kursen ger dessutom studenten möjlighet till viss fördjupning inom en forskningsinriktning inom svenska/nordiska språk. Inriktningen väljs i samråd med läraren och fördjupningsuppgiften genomförs till betydande del självständigt. Genom uppgiften tränas förmågan att med ett vetenskapligt förhållningssätt söka, sammanställa och värdera språkvetenskapliga källor (sekundärlitteratur).

Förväntade studieresultat

Moment 1. Svenska/Nordiska språk B: Språk och språkpolitik i Norden, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • översiktligt beskriva de olika språk och de språkliga möten som finns på nordiskt område,
 • beskriva grundläggande likheter och skillnader mellan de skandinaviska språken på olika språkliga nivåer
 • redogöra för språkpolitiska förhållanden i Norden
Färdighet och förmåga
 • problematisera den språkliga variation som finns i Norden.
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt värdera språkpolitiska förhållningssätt.
Moment 2. Svenska/Nordiska språk B: Svenska språkets historia, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • beskriva det svenska språkets släktskapsförhållanden, dess historiska utveckling samt standardiseringen av såväl svenskt skriftspråk som svenskt talspråk,
 • problematisera samband mellan språk, makt och nationell identitet i ett historiskt perspektiv och i relation till demokratiska processer,
 • redogöra för generella språkliga förändringsprocesser.
Färdighet och förmåga
 • diskutera det språkhistoriska skeendet i ett samhälleligt perspektiv samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över relationen mellan språk och makt samt det offentliga samtalet och dess demokratisering.
Moment 3. Svenska/Nordiska språk B: Textanalys, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • redogöra för grundläggande textanalytiska begrepp samt
 • redogöra för grundläggande likheter och skillnader mellan olika textanalytiska modeller
Färdighet och förmåga
 • analysera sakprosatexters form, innehåll och relation
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt analysera sakprosatexters funktioner och samspel med kontexten samt
 • problematisera grundläggande textanalytiska begrepp
Moment 4. Svenska/Nordiska språk B: Att forska om språk, 7,5 hp
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • uppvisa grundläggande kunskap om språkvetenskapliga forskningsinriktningar, teorier, metoder och publikationskanaler
 • uppvisa grundläggande kunskap om vetenskapliga metodbegrepp
Färdighet och förmåga
 • sammanställa språkvetenskapliga källor (sekundärlitteratur) inom en inriktning i ämnet svenska/nordiska språk
 • referera vetenskaplig text och ange källor enligt vetenskapliga normer
 • analysera forskningsartiklars struktur
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • bedöma källors vetenskapliga värde utifrån grundläggande källkritiska principer
 • problematisera språkvetenskaplig forskning utifrån grundläggande forskningsetiska aspekter

Behörighetskrav

Univ: Svenska/Nordiska språk, 22,5 hp eller motsvarande, i vilka ska ingå 7,5 hp grammatik.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Moment 1 examineras genom en individuell hemtentamen.
Moment 2 examineras genom en salstentamen.
Moment 3 examineras genom en individuell skriftlig fördjupningsuppgift.
Moment 4 examineras genom seminarium med skriftligt underlag och skriftlig inlämningsuppgift.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.  

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen ej överskrids.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

För sammanfattningsbetyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 högskolepoäng.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 1

Språk och språkpolitik i Norden

Litteratur

Dansk som nabosprog : dansk grammatik for svensktalende
Cramer Jens, Vive Larsen Erik
Aarhus : Aarhus universitetsforlag : cop. 1999 : 96 s. :
ISBN: 87-7288-802-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap 3, 5-7.

Dansk sprogs status 2012
Dansk Sprognævn : 2012 :
https://dsn.dk/vi-arbejder-ogsa-med/sprogpolitik/sprogpolitikker-1/dansk-sprogs-status-2012/DSN_sprogstatus2012.pdf
Obligatorisk

Håller språket ihop Norden? [Elektronisk resurs] : en forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska /c Lars-Olof Delsing & Katarina Lundin Åkersson
Delsing Lars-Olof, Lundin Åkesson Katarina
Köpenhamn : Nordiska ministerrådet : 2005 : 148, [ca 40 s.] med var. pag. :
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2005-573
Obligatorisk

Hyltenstam Kenneth
Begreppen språk och dialekt och meänkielis status som eget språk
Ingår i:
Mer än ett språk
Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 281, [1] s. : sid. 237-282 :
Obligatorisk

Pedersen Aud-Kirsti
Haldningar til offentleg bruk av minoritetsspråklege stadnamn i Noreg
Ingår i:
Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer
Umeå : Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk : 2009 : 177 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: (NORNA-rapporter 83, Nordsvenska 16, Kulturens frontlinjer 56.) S.37-56

Norsk som nabospråk : håndbok for deg som er svensk og vil lære mer om norsk språk og kultur
Rekdal Olaug, Hallgren Karin
Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2002 : 106 s. :
ISBN: 91-7382-772-X (korr.) : 278:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap 1-4.

"Det främmande" i nordisk språkpolitik : om normering av utländska ord
Sandøy Helge, Östman Jan-Ola
Oslo : Novus : 2004 : 275 s. :
ISBN: 82-7099-395-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Utredning om finska och sydsamiska språken
Att återta mitt språk. Åtgärder för att stärka det samiska språket. Slutbetänkande
Stockholm : 2006 :
http://www.regeringen.se/contentassets/efdb76cdc6664fbda8ac3b1e6e12e0c2/att-aterta-mitt-sprak---atgarder-for-att-starka-det-samiska-spraket-missiv-t.o.m.-kapitel-9
Obligatorisk

Vikør Lars S.
The Nordic languages : their status and interrelations
3. ed. : Oslo : Novus : 2001 : 254 s. :
ISBN: 82-7099-336-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Författningstexter

Utöver litteraturen tillkommer översiktlig läsning av några författningstexter som reglerar danskans, norskans och svenskans samt de nationella minoritetsspråkens ställning och/eller användning:

Bekendtgørelse af lov om Dansk Sprognævn
Bekendtgørelse af lov om Dansk Sprognævn : 2015 :
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167989
Obligatorisk

Finsk språklag
Finsk språklag : 2003 :
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030423
Obligatorisk

Minoritetsspråkslagen
Minoritetsspråkslagen : 2009 :
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090724.HTM
Obligatorisk

Nordisk språkkonvensjon
Nordisk språkkonvensjon : 1987 :
http://www.sprakradet.no/globalassets/spraklige-rettigheter/nordisk-sprakkonvensjon.pdf
Obligatorisk

Svensk språklag
Svensk språklag : 2009 :
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600
Obligatorisk

Svenska språkets historia

Bianco Marco
Att vara eller att icke vara text: runtextens gränser
Ingår i:
Språk och stil
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- : sid. 31-52 :
Obligatorisk

Larsson Inger
Den medeltida skriftkulturen i Sverige : genrer och texter
Stockholm : Sällskapet Runica et Mediævalia : 2010 : 312 s. :
www.medievalia.nu
ISBN: 978-91-88568-42-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lånord i svenskan : om språkförändringar i tid och rum
Edlund Lars-Erik, Hene Birgitta
[Ny utg.] : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 182 s. :
ISBN: 978-91-7297-691-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Johansson Lars-Erik
Externa faktorer som orsak till språkförändring
Ingår i:
Studier i svenska språkets historia.
Stockholm : Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur : 2010 : 260 s. : sid. 169-177 :

Josephson Olle
Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige
3. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2011 : 203 s. :
ISBN: 978-91-1-303868-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Larsson Lennart
Vilken plats hade kvinnan? Om grammatiskt och sexuellt genus i SAOL:s sjunde upplaga 1900
Ingår i:
Språk och stil
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- :
Obligatorisk

Pettersson Gertrud
Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 290 s. :
ISBN: 91-44-03911-5 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svenskan i tusen år : glimtar ur svenska språkets utveckling
Moberg Lena, Westman Margareta
1. pocketuppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 1998 : [6], 193, [1] s. :
ISBN: 91-7227-030-6 ; 63:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Teleman Ulf
Tradis och funkis : svensk språkvård och språkpolitik efter 1800
1. uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2003 : 279, [1] s. :
ISBN: 91-7227-374-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

Widmark Gun
Svenska riksspråket och Samuel Columbus. Tidspräglat och individuellt hos en svensk 1600-talsförfattare
Ingår i:
Språk och stil
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- : sid. 5-24 :
Obligatorisk

Därutöver tillkommer ett urval originaltexter, representativa för det svenska språkets utveckling. Texterna tillhandahålls av läraren.

Textanalys

Sakprosa - vad är det
Englund Boel, Ledin Per, Svensson Jan
Ingår i:
Teoretiska perspektiv på sakprosa
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 307 s. : sid. 35-60 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 25 sidor.

Sakprosa och samhälle
Englund Boel, Svensson Jan
Ingår i:
Teoretiska perspektiv på sakprosa
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 307 s. : sid. 61-90 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 29 sidor.

Vägar genom texten : handbok i brukstextanalys
Hellspong Lennart, Ledin Per
Lund : Studentlitteratur : 1997 : 303 s. :
ISBN: 91-44-37301-5 ; 310:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Urval enligt lärarens anvisning.

Josephson Olle
En bok om textvård
Ingår i:
Textvård
Stockholm : Norstedt : 2010 : 140 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: S. 5-23 (18 sidor.)

Lagerholm Per
Stilistik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 412 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-01960-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Urval enligt lärarens anvisning.

Strömquist Siv
Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Gleerups : 2014 : s. :
ISBN: 9789140687487
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Urval enligt lärarens anvisning.

Dessutom tillkommer ca 100 sidor text som exemplifierar textanalytisk forskning knuten till momentets innehåll.

Att forska om språk

Handbokslitteratur

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-06916-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Urval enligt lärarens anvisning.

God forskningssed
Vetenskapsrådet : 2011 :
God forskningssed
Obligatorisk
Läsanvisning: Urval enligt lärarens anvisning.

Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori
Kjørup Søren, Torhell Sven-Erik
2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 381 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-05412-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 1 t.o.m. 5.

Lagerholm Per
Språkvetenskapliga uppsatser
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 158 s. :
ISBN: 978-91-44-05645-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Urval enligt lärarens anvisning.

Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar
Nyberg Rainer, Tidström Annika
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 355 s. :
ISBN: 978-91-44-07775-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Urval enligt lärarens anvisning.

Strömquist Siv
Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
6., [utök., uppdaterade och förtydligade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2014 : 142 s. :
ISBN: 9789173828710
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Urval enligt lärarens anvisning.

Artikelseminarium

Carlquist Jonas
Abbedissan lånar böcker : Vadstenasystrarnas tillgång till brödernas bibliotek
Ingår i:
Dicit scriptura
Stockholm : Sällskapet Runica et mediævalia : 2006 : 269 s. : sid. 11-31 :
Obligatorisk

Edlund Ann-Catrine
Det enda privata rummet? Tankar kring dagboksskrivandets rumsskapande funktion för kvinnor i agrar miljö under tidigt 1900-tal
Ingår i:
Kulturella perspektiv
Umeå : Föreningen Kulturella perspektiv : 1992- : 13 : sid. 53-64 :
Obligatorisk

Edlund Lars-Erik
Bygdeå – ett ortnamn och dess historia
Ingår i:
En lång historia-
Umeå : Institutionen för arkeologi och samiska studier : 2005 : ix, [19], 429, [7] s. : sid. 107-127 :
Obligatorisk

Eriksson Lisa
"En kvinna klär sällan i dialekt"
Västerbotten : 2004 :
http://www.vbm.se/assets/files/Pdf/VB/05_1_vasterbotten.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: S. 64-74.

Karlsson Anna-Malin
Textnormer i och utanför skolan – att skriva insändare på riktigt och på låtsas
Ingår i:
Svenskans beskrivning
Lund : Lund University Press : 1997 : 351 s. : sid. 172-186 :
Obligatorisk

Näslund Harry
Betalande eller betalning? : om verbalsubstantiv i vetenskaplig text
Ingår i:
Språk och stil
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- :
Obligatorisk

Ohlsson Maria
Att konstruera kön. En studie av skolelever i en enkönad och blandad grupp.
Ingår i:
Svenskans beskrivning
Lund : Lund University Press : 1999 : 461 s. ; 23 cm : sid. 326-335 :
Obligatorisk

Sundberg Gunlög
Praktikanten som kommunikationsetnograf: insocialisering i myndigheters textkulturer.
Ingår i:
Medborgare och myndigheter
Uppsala : FUMS, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet : 2009 : 107 s. : sid. s. 85-99 :
Obligatorisk

Sörlin Marie
Myndighet och privatpersoner i dialog på Facebook : En analys av positioneringar och receptionsroller på Försäkringskassans Facebooksida Förälder
Ingår i:
Svenskans beskrivning 33 [Elektronisk resurs]
Helsingfors : Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet : 2014 : PDF (540 s.) : sid. 459-469 :
Obligatorisk

Westum Lindmark Asbjørg
Fransos och finnskott. Något om språklig projicering inom det folkmedicinska ordförrådet.
Ingår i:
Language - the time machine
Umeå : Univ. : 1992 : [6], iii, [1], 227, [10] s. : sid. 191-202 :
Obligatorisk

Fördjupningsuppgift

Litteratur om ca 200 sidor väljs i samråd med läraren.