Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska/Nordiska språk C: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Engelskt namn: Scandinavian Languages C: Bachelor's Degree Assignment

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 1NS073

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-08-21

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-03-31

Innehåll

Självständig undersökning av en väl avgränsad frågeställning inom ämnet Svenska/Nordiska språk. Redovisning av uppgiften sker i form av en uppsats med tillämpning av allmänt vedertagna principer för innehåll och formalia. Ämnesvalet sker i samråd med handledare.
 
Kursen består av följande moduler:
Modul 1 Forskningsplan, 1,5 hp
I modulen ligger fokus på formulering av syfte och forskningsfrågor inom ämnet Svenska/Nordiska språk samt forskningsmetod och litteraturöversikt med relevans för den planerade studien.

Modul 2 Utkast vid 70 %-seminarium, 6 hp
I modulen ligger fokus på presentation av studiens metoder för insamling och analys av material liksom presentation av preliminära resultat. Vidare ingår utformning av utkast till en vetenskaplig uppsats i enlighet med forskningsområdets konventioner. I modulen ingår också försvar av det egna arbetet samt opposition på annans examensarbete.

Modul 3 Färdigställt examensarbete 7,5 hp
I modulen ligger fokus på presentation av uppsatsen i sin helhet. I modulen ingår också försvar av det egna arbetet samt opposition på annans examensarbete.

Förväntade studieresultat

För godkänt betyg på kursen ska studenten:

Kunskap och förståelse
 • uppvisa för forskningsuppgiften ändamålsenliga kunskaper inom det valda ämnesområdet och grundläggande förståelse av för studien relevanta begrepp,
 • uppvisa relevant och aktuell kunskap om forskningsområdet genom användning av primär- och sekundärkällor samt
 • uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap.
Färdighet och förmåga
 • självständigt formulera syfte och undersökningsbara frågeställningar mot bakgrund av tidigare ämnesteoretisk forskning,
 • välja, motivera, tillämpa och tydligt redovisa relevant vetenskaplig metod i förhållande till forskningsproblemet,
 • bearbeta, tolka och analysera insamlade data i enlighet med vetenskapliga principer samt i uppsatsen redogöra för denna process,
 • dra slutsatser utifrån egna resultat med referens till tidigare forskning och teorier samt diskutera resultaten,
 • utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med anvisningar,
 • kunna presentera och diskutera egna och andras forskningsfrågor och forskningsresultat muntligt och skriftligt, i förhållande till aktuell forskning och den egna inriktningen samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera och kritiskt värdera teorier, egna metod- och materialval, egna och andras lösningar och resultat,
 • motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv,
 • diskutera generaliserbarhet och begränsningar i den egna vetenskapliga studien,
 • där det är tillämpligt, diskutera forskares ansvar liksom möjliga konsekvenser av forskning, däribland den egna, samt
 • konstruktivt såväl ge som ta emot kritik.

Behörighetskrav

Minst 52,5 hp inom huvudområdet Svenska/Nordiska språk eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av seminarier och handledning i grupp och individuellt.

Examination

Modul 1 examineras genom presentation av en genomförbar forskningsplan. Modul 2 examineras genom att arbetet uppnått 70 % samt opposition på annans arbete och försvar av det egna arbetet. Modul 3 examineras genom det färdiga examensarbetet samt opposition på annans arbete och försvar av det egna arbetet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Modul 1 och 2 (Forskningsplan resp. Utkast till 70%-seminarium) bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Det färdigställda examensarbetet bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på moment 3. För examination av Modul 2 krävs godkänt betyg på Moment 1 och för godkänt betyg på Modul 3 krävs godkänt betyg på Modul 2.

För betyget Väl godkänd på examensarbetet läggs vid bedömningen av det inlämnade arbetet särskild vikt vid den studerandes förmåga att på ett reflekterande och självständigt sätt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i relation till relevant forskningslitteratur, relevanta teorier samt forskningsetiska principer. För Väl godkänd vägs även en väl genomförd opposition in i betyget.
 
Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
 
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 11

Litteratur väljs i samråd med handledare.