Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska/Nordiska språk C: Språklig variation, 7,5 hp

Engelskt namn: Scandinavian Languages C: Linguistic Variation

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 1NS076

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-10-09

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-02-19

Innehåll

Kursen behandlar språklig variation på olika nivåer. Såväl variation på samhällelig nivå som individuell nivå beaktas. Konkret behandlas variationen i de nordiska språken både ur tidens och rummets perspektiv, varvid även språkkontaktfenomen från olika tider belyses.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna ...

Kunskap och förståelse
  • redogöra för språkliga och utomspråkliga förutsättningar för språklig variation samt
  • redogöra för generella språkförändringsprocesser.
Färdighet och förmåga
  • problematisera språklig variation på samhällelig och individuell nivå utifrån variation i tid och rum samt
  • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över språklig variation på samhällelig och individuell nivå utifrån variation i tid och rum.

Behörighetskrav

Minst 52,5 hp inom huvudområdet Svenska/Nordiska språk eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. All kommunikation sker via kursens lärplattform. Delar av kursen genomförs vid överenskomna tider, i övrigt är studietiden flexibel. Om intresse finns ordnas maximalt fyra (4) träffar på Campus, Umeå.
 
Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Examinationen består av obligatoriskt deltagande i seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

Vid examination av seminariedeltagande används betygsgraderna Godkänd (G) eller Underkänd (U). För de skriftliga inlämningsuppgifterna används betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 11

Sociolingvistik i praktiken
Boyd Sally, Ericsson Stina
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 252 s. :
ISBN: 9789144095660
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ett urval enligt lärarens anvisning.

Bradle Oskar
Språk- och kulturgränser i det västliga Norden
Ingår i:
Kulturgränser - myt eller verklighet?
Umeå : Institutionen för nordiska språk, Univ. : 1994 : x, 359 s. : sid. 153-180 :

Russenorsk : et pidginspråk i Norge
Broch Ingvild, Jahr Ernst Håkon
2. utg. : Oslo : Novus : 1984 : 166 s. :
ISBN: 82-7099-091-4
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap 1 + kap 5.

Coupland Nikolas
Sociolinguistics : theoretical debates
Cambridge : Cambridge University Press : [2016] : 458 sidor :
ISBN: 9781107062283
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Följande artiklar läses: Eckert, Penelope. Variation, meaning and social change. S. 68-86; Bell, Allan. Succeeding waves: Seeking sociolinguistic theory for the twenty-first century. S. 391-417.

The new sociolinguistics reader
Coupland Nikolas, Jaworski Adam
Basingstoke [England] : Palgrave Macmillan : 2009 : xii, 735 p. :
ISBN: 978-1-4039-4414-6
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Följande artiklar läses: Cheshire, Jenny. S. 119-135; Eckert, Penelope. S. 136-151; Gal, Susan. S. 457-472; Kiesling, Scott Fabius. S. 187-200; Labov, William. S. 49-65; Milroy, James & Milroy, Leslie. S. 92-105; Tannen. S. 168- 186; Wolfram. S. 35-48.

Edlund Lars-Erik
Det svenska språklandskapet
Ingår i:
Nordisk dialektologi
Oslo : Novus : 2003 : 575 s. : sid. 11-50 :

Elert Claes-Christian
Språket i södra Skandinavien under bronsåldern: finsk-ugriskt, baltiskt, germanskt eller?
Ingår i:
Studier i svensk språkhistoria.
Stockholm : Institutionen för nordiska språk, Univ. : 1997 : 218 s. : sid. 77-86 :

Fraurud Kari
Några sociolingvistiska förutsättningar för språklig variation och mångfald i Rinkeby
Ingår i: Svenskans beskrivning. Uppsala: Hallgren & Fallgren. S. 25–47 : 2004 :

Gunnarsdotter Grönberg Anna
Ungdomar och dialekt i Alingsås
Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis : 2004 : [26], 394 s. :
ISBN: 91-7346-506-2
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 4-5, 8-9.

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. :
ISBN: 91-44-01108-3 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Följande artiklar läses: Fraurud, Kari & Bijovet, Ellen: Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. S. 389-417; Haglund, Charlotte: Flerspråkighet och identitet. s. 359-387; Håkansson, Gisela: Utveckling och variation i svenska som andraspråk enligt processbarhetsteorin. S. 153-169; Stroud, Christopher: Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp. S. 329-357;

Ivars Ann-Marie
Vad händer med språket i Kristinestad?
Ingår i:
Folkmålsstudier
Helsingfors : Akademiska bokh. [distributör] : 1933- : 50 : sid. 101-128 :

Jónsdóttir Margrét
Förändringar och variation i användningen av ett isländskt upplevarverb
Ingår i:
Ideologi, identitet, intervention
Helsingfors : Helsingfors universitet, Nordica vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen : 2017 : 457 s. : sid. 181-195 :

Paulsrud Emil
Dagens dialektsituation i Mora: från individ till samhälle.
Ingår i:
Ideologi, identitet, intervention
Helsingfors : Helsingfors universitet, Nordica vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen : 2017 : 457 s. : sid. 237-244 :

Sundgren Eva
Återbesök i Eskilstuna : en undersökning av morfologisk variation och förändring i nutida talspråk = Eskilstuna revisited : an investigation of morphological variation and change in present-day spoken Swedish
Uppsala : Univ. : 2002 : 363 s. :
ISBN: 91-506-1547-5
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 2-3, 8, 10, 12.

Widmark Gun
Boksvenska och talsvenska. Om språkarter i nysvenskt talspråk
Ingår i:
Språk och stil
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- : sid. 157-198 :