Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska/Nordiska språk C: Språkvård förr och idag, 7,5 hp

Engelskt namn: Scandinavian Languages C: Corpus Planning - Past and Present

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 1NS075

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-28

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

Kursen behandlar språkvårdens uppgifter och organisation avseende ord- och grammatikvård, dvs. stavning, ordböjning, grammatik och ordval, samt ett urval av historiskt betydelsefulla språkvårdsfrågor.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
  • redogöra för svenska språkvårdsfrågor från de senaste 200 åren
  • förklara hur språkvårdshjälpmedel är strukturerade
Färdighet och förmåga
  • reda ut och diskutera språkvårdsfrågor dels på ett professionellt, objektivt sätt, dels på ett populärt, informativt sätt för en bildad allmänhet.
  • förklara svenska språkets stavnings- och ordböjningsprinciper för en bildad allmänhet
  • använda relevanta språkvårdshjälpmedel
  • nyttja den svenska språkvårdsorganisationen för att lösa språkvårdsproblem
  • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Ta ställning till betydelsen av normer och skrivregler i olika situationer

Behörighetskrav

Univ: Antingen 52,5 hp inom huvudområdet svenska/nordiska språk eller 90 hp svenska inom lärarutbildning, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av och seminarier och responsgruppsarbete.

Examination

Kursen examineras genom bedömning av deltagande i ett muntligt seminarium samt bedömning av en skriftlig inlämningsuppgift.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  
 
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  
 
Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

Berglund Prytz Ylva
"Studera språket med hjälp av en korpus".
Ingår i:
Tekniken bakom språket
Stockholm : Norstedt : 2012 : 316 s. : sid. 207-238 :

Termer – viktiga, uppmärksammade, förbisedda
Bucher Anna-Lena, Holmér Åsa
Ingår i:
Språkets vård och värden
Stockholm : Norstedts ordbok : 2004 : 351 s. : sid. 81-86 :
Läsanvisning: Tillhandahålles via lärplattformen.

Ekberg Lena
”Objektiv språkriktighet finns inte.”
I: Språkvård 2005:4. : 2005 :
Läsanvisning: Läsanvisning: S. 38-44. Tillhandahålls via lärplattformen.

Gellerstam Martin
SAOL och tidens flykt : några nedslag i ordlistans historia
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 181 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-1-302270-3 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Hellberg Staffan
”Blev det lättare att stava efter 1906?”
I: Språkvård 2006:2. : 2006 :
Läsanvisning: Läsanvisning: S. 17-23 Tillhandahålls via lärplattformen.

josephson Olle
Allt eller inget? : Om svensk språkvårds lustar och behov i normeringsfrågor
Ingår i:
Språknormering
Oslo : Novus : 2009 : 299 s. :
Läsanvisning: Läsanvisning: S. 33-57

Josephson Olle
Standardnormen i ett mångspråkigt Sverige
Ingår i:
Svenskans beskrivning
Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2004 : 370 s. : sid. 48-66 :

Josephson Olle
Mitt i svenskan : artiklar om språk i Svenska dagbladet 1994-2013
Stockholm : CKM : 2014 : 111 s. :
ISBN: 9789170401183
Se bibliotekskatalogen Album

Karlsson Ola
”Lär dig använda digitala språkresurser.”
Ingår i:
Tekniken bakom språket
Stockholm : Norstedt : 2012 : 316 s. : sid. 239-255 :

Lindgren Birgitta
Tillåt tillåt!
I: Språkvård 2006:2. : 2006 :
Läsanvisning: Läsanvisning: S. 28-32 Tillhandahålls via lärplattformen.

Malmgren Sven-Göran
”SAOL mellan bruk och system”.
Ingår i:
Språkvård och språkpolitik
Stockholm : Norstedt : 2010 : 322 s. : sid. 271-284 :
Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.

Milles Karin
”En jämställd kroppsdel? Om lanseringen av ett neutralt ord för flickors könsorgan”.
Ingår i:
Språk och stil
Stockholm : sid. 149-177 :

Molde Bertil
”Principer för Svenska språknämndens rådgivningsarbete.”
Ingår i:
Språk i Norden. 1979.
Oslo : Novus ; Stockholm : 1979 : 159 s. : sid. 17-21 :
Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen.

Norén Kerstin
"Ger svensk språkvård något resultat?"
I: Språkvård 1993:3 : 1993 :
Läsanvisning: Läsanvisning: S. 19-24 Tillhandahålls via lärplattformen.

Parkvall Mikael
Lagom finns bara i Sverige : och andra myter om språk
Stockholm : Schibsted : 2009 : 171 s. :
ISBN: 9789177387978 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 10 och 23.

Språkriktighetsboken
1. uppl. : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2005 : [2], 413 s. :
ISBN: 91-7227-381-X (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Läsanvisning: Cirka 100 sidor enligt lärarens anvisningar.

Teleman Ulf
Tradis och funkis : svensk språkvård och språkpolitik efter 1800
1. uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2003 : 279, [1] s. :
ISBN: 91-7227-374-7
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Läsanvisning: Cirka 150 sidor enligt lärarens anvisningar.

Dessutom tillkommer följande referenser och övningshjälpmedel

Myndigheternas skrivregler
8. [omarb.] uppl. : Stockholm : Språkrådet : 2014 : 156 s. :
Pdf-fil
ISBN: 9789138326251
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kan laddas ned.

Karlsson Ola
Svenska skrivregler
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
ISBN: 978-91-47-11149-7
Se bibliotekskatalogen Album

Ordböcker och digitala resurser (samlade på http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/lankar-till-sprakhjalp/ordbocker.html) enligt lärarens anvisning. Cirka 50 sidor språkspalter, bloggar och webb- och korpusmaterial, enligt lärarens anvisning.