Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska/Nordiska språk, Språkliga förändringar i tid och rum, 7,5 hp

Engelskt namn: Scandinavian languages, Language Change in Time and Space

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 1NS086

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-02-18

Innehåll

Kursen behandlar språkliga förändringar i tid och rum utifrån aktuell forskning.

Kursen består av två moduler:
 1. Teori och metod (4,5 hp)
  I modulen ges en introduktion till aktuella teorier och metoder inom området språkliga förändringar. I modulen behandlas rekonstruktion av forntida språkvarieteter, språkplanering och språkförändring, språklig kartering samt dialektologi och språkhistoria.
 2. Individuell fördjupning (3 hp)
  Inom denna modul genomför den studerande en självständig praktisk tillämpningsuppgift med utgångspunkt i något av de teman som behandlas i modul 1.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna …

Kunskap och förståelse
 • redogöra för allmänt etablerade teorier och metoder för analys av språkliga förändringar i tid och rum samt
 • redogöra för metoder och bakomliggande teorier i ett antal studier.
Färdighet och förmåga
 • självständigt hitta relevant litteratur för att lösa uppgifter,
 • muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,
 • presentera sin individuella uppgift i skrift på god akademisk nivå samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt bedöma och kritiskt värdera vetenskaplig argumentation samt
 • självständigt värdera olika vetenskapliga framställningar som lagts fram inom huvudområdet.

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/6
Univ: Minst 90 hp Svenska/Nordiska språk i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen är helt nätbaserad och bedrivs via en nätbaserad lärplattform. Nätbaserade gruppdiskussioner förs på lärplattformen och skriftliga analyser presenteras på plattformen.

Undervisningsspråk är svenska.

Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

 • Modul 1: Bedömning av inlämningsuppgifter.
 • Modul 2: Bedömning av skriftlig redovisning av fördjupningsuppgiften.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I både modul 1 och 2 görs en sammanfattande bedömning av inlämningsuppgifterna med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl Godkänd på både modul 1 och modul 2.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 11

Modul 1: Teori och metod

Allmänt

McMahon April M. S.
Understanding language change
Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1994 : 361 s. :
ISBN: 0-521-44119-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läses enligt anvisningar.

Polomé Edgar C.
Research guide on language change
Berlin : Mouton de Gruyter : 1990 : 564 s. :
ISBN: 3-11-012046-1
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Dessa delar läses: Thomas Cable: Philology: Analysis of written records. S. 97-106; Edgar C. Polomé: Linguistic paleontology: migration theory, prehistory, and archeology correlated with lingustic data. S. 137-159.

Rekonstruktion av forntida språkvarieteter

Edlund Lars-Erik
Birkasvenskan/Hedebynordiskan - kring en språkhistorisk konstruktion.
Ingår i:
Studier i svensk språkhistoria 14
2018 : VI, 320 sivua :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles via lärplattformen.

Hesselman Bengt
Några nynordiska dialektformer och vikingatidens historia. En undersökning i svensk och dansk språkutveckling.
Ingår i:
Ordgeografi och språkhistoria
Stockholm : Gebers : 1936 : 162 s., 5 kartor :
Obligatorisk
Läsanvisning: (Nordiska texter och undersökningar 9), Stockholm-Köpenhamn 1936. S. 127-162

Widmark Gun
Birkasvenskan - fanns den?
Ingår i:
Arkiv för nordisk filologi [Elektronisk resurs]
Lund [etc.] : Lund University Press [etc.] : sid. 173-216 :
http://journals.lub.lu.se/index.php/anf/article/view/11536/10227
Obligatorisk

Språkplanering och språkförändring

Bermel Neil.
Linguistic authority, language ideology, and metaphor [Elektronisk resurs] : the Czech orthography wars
Berlin : Mouton de Gruyter : c2007. : xii, 369 p. :
Table of Contents / Abstracts
Obligatorisk
Läsanvisning: S. 1-33, 82-106.

Brunstad Endre
Nasjonalisme som språkpolitisk ideologi : om nynorsk, frisisk og færøysk målreisning
Oslo : Norges forskningsråd : 1995 : 255 s. :
ISBN: 82-12-00527-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Djupedahl Reidar
Litt om framvoksteren av det færøyske skriftmålet.
Ingår i:
Skriftspråk i utvikling
Oslo : J.W. Cappelen : 1964 : 261 s. : sid. 144-186 :
Obligatorisk

Matras Christian
Det færøske skriftsprog af 1846
Ingår i:
Scripta Islandica
Uppsala : Swedish Science Press : 1950- : sid. 5-23 :
Obligatorisk
Läsanvisning: tillhandahålles via lärplattformen

Alinei Mario L.
Atlas linguarum Europae : (ALE)
Assen : Van Gorcum : 1983- :
Obligatorisk

Girnth Heiko
Mapping language data
Ingår i:
Language and space
Berlin : De Gruyter Mouton : 2010. : 2 vol. (668; 446 s.) :
Obligatorisk
Läsanvisning: S. 98-121, samt tillhörande kartor.

Škofic Jožica
Pomme de terre, картошка, potato, Kartoffel, patata, patata. Commentaire.
Ingår i:
Atlas linguarum Europae
Assen : Van Gorcum : 1983- : 1 : sid. 193-245 :
Obligatorisk
Läsanvisning: S. 193-245, samt tillhörande karta

Nartnik Vlado
Jumeaux, близнецы, twins, Zwillinge, gemelos, gemelli. Commentaire.
Ingår i:
Atlas linguarum Europae
Assen : Van Gorcum : 1983- : 1 : sid. 199-224 :
Obligatorisk
Läsanvisning: S. 199-224, samt tillhörande karta.

Dialektologi och språkhistoria

Andersen Henning
Reconstructing prehistorical dialects [Elektronisk resurs] : initial vowels in Slavic and Baltic
Berlin ;New York : Mouton de Gruyter : 1996 : Online-Ressource (x, 238 p) :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 978-3-11-081971-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Edlund Lars-Erik
The contribution of Nordic dialectology to language history
Ingår i:
The Nordic languages
Berlin : de Gruyter : 2002 : xxix, 1057 s. : sid. 282-303 :
Obligatorisk

Holm Gösta
Monoftongeringens kronologi och de finlandssvenska folkmålen
Ingår i:
Festskrift till Olav Ahlbäck
Helsingfors : 1971 : 331 s., (1) pl.-bl. :
http://libris.kb.se/bib/3692723
Obligatorisk

The handbook of historical linguistics
Joseph Brian D., Janda Richard D.
Oxford : Blackwell : 2003 : xviii, 881 s. :
ISBN: 0-631-19571-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Modul 2: Individuell fördjupning

Litteratur väljs i samråd med undervisande lärare.