Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sveriges sociala geografi, 7,5 hp

Engelskt namn: Sweden´s social geography

Denna kursplan gäller: 2015-06-08 och tillsvidare

Kurskod: 2KG052

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2009-05-15

Reviderad av: Prefekten, 2015-06-02

Innehåll

Kursen introducerar centrala områden inom kulturgeografi. Med termen "social" menar vi i stort sett allt samspel mellan människor. Därför kan "social" också hänvisa till politisk, ekonomisk och kulturell interaktion. Eftersom vi kastar ett så brett nät, kommer kursen att ta upp frågor som relaterar till hälsa, välfärd, migration, globala processer, nationalism och genus med fokus på Sverige och det svenska välfärdssystemet. Socialgeografi innefattar en rumslig strategi för att förstå samhället. Socialgeografi utgår från antagandet att geografi och sociala relationer oundvikligen är sammanlänkade. Människor flyter inte bara omkring planlöst i någon form av fristående eter, interagerande med varandra på basis av klass, etnicitet eller kön. Människor är i själva verket rotade i en riktig geografi och geografin har en djupgående inverkan på sociala relationer. Att förstå hur samhälle och geografi samverkar är det centrala målet för denna kurs.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
1. Redogör för kulturgeografins teoretiska utgångspunkter;
2. Redogör för grundläggande teorier och begrepp inom socialgeografi som behandlas under kursen.
 
Färdighet och förmåga
3. Insamla geografisk information och data, t ex via intervjuer eller Sveriges statistiska databaser, och genomföra enklare sammanställningar av dessa uppgifter.
4. Enskilt eller i grupp författa kortare skriftliga rapporter och presentera den muntligt i enlighet med givna instruktioner och tidsramar.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. Applicera socialgeografiska teorier på förändringar i befolknings- och migrationsmönster och välfärd.
6. Exemplifiera hur ekonomiska och politiska processer och maktstrukturer på lokal, regional, nationell och global nivå påverkar individers och samhällsgruppers levnadsvillkor och handlingsutrymme.
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och/eller studiebesök. Under kursen genomförs vidare ett antal självständiga eller gruppvisa övningar. Seminarier och övningar är obligatoriska. För kursen relevanta genusaspekter presenteras fortlöpande i undervisningen. Kursen ges på engelska.
 
Kursen kommer att presentera ämnesområden inom samhällsgeografi, med betoning på både teoretiska kunskaper och Sveriges aktuella sociala geografi.
 
Relevansen av geografi och dess samspel med samhället och reproducerandet av kategorier såsom kön, etnicitet, klass och sexualitet kommer att integreras i alla föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter.
 
Det talade och skrivna språket i kursen är engelska. Närvaro och aktivt deltagande i seminarier
krävs. Studietakten är 100% under en halv termin. Frånvaro från någon av de ordinarie tillfällena kommer att kräva kompletteringsuppgift.

Examination

Examinationen sker genom muntliga prov (seminarier) och skriftlig redovisning av självständigt fullföljda arbetsuppgifter (rapporter). På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd. I normalfallet ges inte betyget väl godkänt till sent inlämnade uppgifter. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen.
 
Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.

TILLGODORÄKNANDE
Prövas alltid individuellt
 

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 23

Materialet består av tidskriftsartiklar (ca 1000 sidor).