Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svetsteknologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Welding Technology

Denna kursplan gäller: 2016-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 5MT017

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Maskinteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-03-10

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-11-20

Innehåll

Kursen behandlar svetsmetoder, lämplig konstruktiv utformning av svetsade produkter, metallografiska grundbegrepp samt vanliga svetsfel. Dessutom behandlas beräkningsmetoder utifrån normkrav för enkla konstruktionselement. Kursen behandlar materialpåverkan och materialval. I kursen ingår egna svetsövningar.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra för lämplig konstruktiv utformning och val av svetsmetod,
- dra slutsatser utifrån metallografiska grundbegrepp,
- känna igen, analysera och kritisera svetsfel,
- redogöra för beräkningsmetoder utifrån normkrav för enkla konstruktionselement,
- redogöra för materialsammansättningar och svetsfog,
- arbeta aktivt i en projektgrupp,
- redovisa resultat från projektarbete i både muntlig och skriftlig form.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Hållfasthetslära, 7.5 hp (5MT044) och Konstruktionsmaterial, 7.5 hp (5MT034) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten.
Experimentellt arbete utgör ett av inslagen i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt genom ett skriftligt prov vid kursens slut samt genom redovisning av obligatoriska laborationer, grupp- och projektarbeten, men kan också ske fortlöpande i samband med undervisningen i form av inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och skriftliga rapporter. På ett prov ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På laborations- och projektmomentet ges endast betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för att få högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 50

Weman Klas
Karlebo svetshandbok
4., [utök. och uppdaterade] utg. : Stockholm : Liber : 2010 : 278 s. :
ISBN: 9789147099399
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album