"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Synteskurs 2: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, fördjupning, 20 hp

Engelskt namn: Synthesis course 2: Architecture and Urban Design Project, Resolution

Denna kursplan gäller: 2022-10-17 och tillsvidare

Kurskod: 5AR423

Högskolepoäng: 20

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-06

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-11-18

Innehåll

Kursen är en fortsättning på studenternas arbete med det arkitektoniska och urbana forskningstema samt den egna position och agenda som studenterna utvecklat i "Synteskurs 1: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, positionering". I kursen kommer studenterna att tillämpa och vidareutveckla de arkitektoniska och/eller urbana designstrategier som undersöktes i föregående kurs i utformningen av ett avancerat och tekniskt löst arkitektoniskt och/eller stadsbyggnadsprojekt. Kursen är studiobaserad. Specifik kursinformation, teman, designkrav och inlämningskrav justeras och bestäms för varje läsår av examinator.


Kursen är uppdelad i tre moduler:

  • Del 1 (8 hp) 
  • Del 2 (8 hp) 
  • Portfölj (4 hp) 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • utifrån en uppgift, utveckla och presentera ett avancerat designförslag som visar kunskap om och förståelse för aktuella arkitektoniska frågeställningar och visar studentens förmåga att ta ansvar för sitt pågående lärande.
  • förstå behovet av och kritiskt kunna granska referensprojekt som är relevanta för designförslagets funktion, organisation och tekniska strategi.
  • presentera och diskutera, utvärdera och tillämpa olika visuella, muntliga och skriftliga media och fysiska modeller för att testa, analysera, kritiskt granska och förklara arkitektoniska- och stadsbyggnadsförslag

Färdighet och förmåga

  • utveckla ett avancerat arkitektonisk design som integrerar sociala, estetiska, etiska och hållbara aspekter samtidigt som den uppfyller tekniska och materialmässiga krav samt samhällets och den enskilda användarens behov.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • utveckla ett teoretiskt, konceptuellt och kritiskt förhållningssätt till arkitektonisk design och dess inverkan i ett komplext sammanhang.
  • demonstrera originalitet i sin tillämpning av ämneskunskap och när lämpligt, utforska nya hypoteser och spekulationer.
  • undersöka, välja ut och kritiskt utvärdera effekterna av relevanta strukturella, tektoniska, miljömässiga och materiella strategier, system och tekniker.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 210 avklarade högskolepoäng, inklusive kurserna "5AR420 Synteskurs 1", "5AR421 Seminariekurs 1a" samt "5AR422 Seminariekurs 1b".

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av projektarbete, individuellt och i grupp. Undervisningen omfattar praktiska övningar, handledning, gruppdiskussioner, kritisk reflektion samt föreläsningar, workshops och fältstudier. 

Under kursens gång förväntas studenten att kritisk reflektera över de inledande undersökningar, utvecklade strategier, den rumsliga karaktär och konsekvenserna av det arkitektoniska förslaget.

Rätten att få undervisning och handledning gäller endast under den tid kursen, för vilken studenten är registrerad, pågår.  

Examination

Kursen examineras genom muntliga och visuella projektpresentationer i seminarieform, samt utställning av en portfölj.

Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination.   

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända.   

Betygsskalan består av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).   

Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Arkitekthögskolan. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.