"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Systematisk teologi - Dogmatik: magisterkurs, 15 hp

Engelskt namn: Systematic Theology- Dogmatics: Master Course

Denna kursplan gäller: 2020-03-09 och tillsvidare

Kurskod: 1RE179

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Religionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2013-10-23

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2020-03-06

Innehåll

Kursen behandlar centrala teman i kristen teologi såsom Gud, treenigheten, kristologi, frälsningslära, människosyn och kyrkosyn utifrån texter av historiska och samtida teologiska tänkare från olika kristna traditioner. De teologiska frågorna står i centrum och belyses och diskuteras utifrån de perspektiv som olika texter bidrar med. Kursen ger en bred och mångfacetterad bild av hur den kristna trons centrala läror kan förstås, problematiseras och relateras till kristen praktik och erfarenhet, samt till annan kunskap. En kritisk och konstruktiv reflektion kring teologiska problemställningar är ett viktigt inslag i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för viktiga historiska och moderna sätt att tolka och förstå den kristna traditionens centrala teman och läror.
 • redogöra för viktiga teologiska problemkomplex i kristen tradition.
 • visa fördjupad kunskap inom ett par teologiska problemområden.

Färdighet och förmåga

 • analysera, jämföra och problematisera olika tolkningar av kristna läror.
 • analysera och problematisera sambanden mellan olika läror, deras relation till kristen praktik och erfarenhet, samt deras relation till annan kunskap såsom genusteori och naturvetenskap.
 • identifiera olika kristna traditioners perspektiv och betoningar inom ett teologiskt fördjupningsområde.
 • muntligen och skriftligen diskutera teologiska problemställningar, hållningar och resonemang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera och värdera möjliga konsekvenser av olika teologiska hållningar för kyrka, samhälle och individ.
 • kritiskt bedöma och värdera teologisk argumentation.
 • visa medvetenhet om ekumenisk problematik inom ett teologiskt fördjupningsområde.
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Behörighetskrav

För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 90 hp varav minst 25 hp utgörs av systematisk teologi och etik eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Flera skrivarbeten ska göras under kursen.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen (7,5 hp) och inlämningsuppgifter/seminarier (7,5 hp). På tentamen ges betygen U, G eller VG.  Inlämningsuppgifter och insatser vid seminarier betygssätts med U eller G. För G på kursen som helhet krävs G på samtliga delmoment. För VG på kursen som helhet krävs VG på tentamen samt G på övriga moment.
För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov.
Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 11

Kurslitteraturen kan komma att revideras fram till två månader innan kursstart.

The Trinity ( De Trinitate)
Saint Augustine , Hill Edmund, Rotelle Johan
New York: New City Press : 2012 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN:9781565484467

Aquinas St Thomas
Summa Theologiae.
Utdrag- tillhandahålles av institutionen :
Obligatorisk

Coakley Sarah
God, sexuality and the self : an essay 'on the Trinity'
Cambridge : Cambridge University Press : 2013 : xxi, 365 s. :
ISBN: 9780521558266 (pbk.) :
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Davies Brian
Thomas Aquinas's Summa theologiae : a guide and commentary
New York, NY : Oxford University Press : [2014] : xv, 454 pages :
ISBN: 9780199380626 (cloth : alk. paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ratzinger Joseph
Introduction to Christianity
San Francisco: Ignatius Press : 2004 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 9781586170295

Sanders John
Atonement and violence : a theological conversation
Nashville : Abingdon Press : 2006. : xvii, 170 p. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0610/2006008522.html
ISBN: 0-687-34294-5 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Christian Dogmatics: Reformed Theology for the Church Catholic
Allen Michael, Swain Scott R
Grand Rapids, MI: Baker Academic. : 2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 978-0801048944

Ware Kallistos
The orthodox way
Rev. ed. : Crestwood, NY : St. Vladimir's Seminary Press : c1995. : 164 s. :
ISBN: 0-913836-58-3 ;
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar