Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

T 1:1 - Introduktion till juridiken och civilrätt

Välkommen till juristprogrammet och den första kursen på terminen. Här hittar du viktig information om vad du behöver göra innan kursstart. Du kan även läsa lite mer om programmet, universitetet och livet som student. Hittar du inte de svar du behöver här, så hör av dig till oss via kontaktformuläret längst ned på sidan. Välkommen till juristprogrammet, vi ses i september!

Så här börjar du

Om kursen

 • Kursens upplägg

  Kursen sträcker sig från 2 september till 31 oktober 2019.

  Kursen består av tre delar: En introduktion till studier i juridik, civilrätt samt civilprocessrätt. Av dessa delar utgör civilrätt det huvudsakliga momentet i undervisning och examination. Introduktionen till studier i juridik är nödvändig för att ta till sig studier under denna och framtida kurser, men utgör en relativt liten del av undervisningen. Delen i civilprocess avser att öka studenternas förståelse för förhållandet mellan civilrätten och tvistelösningssystemet.

  Genom hela kursen tränas studenterna kontinuerligt i att söka juridiskt material, kritiskt granska det, identifiera och analysera rättsliga problem samt att skriftligt och muntligt redovisa argument för och emot olika lösningar på rättsliga problem.

  Kursens första del syftar till att introducera studier i juridik. Här introduceras studenterna till rätten, rättssystemet och rättssamhället. Grundläggande frågor inom allmän rättslära – dvs. frågor som är gemensamma för olika delar av rätten, t.ex. rättens natur, rättskälleteori och juridisk argumentation – introduceras. Genom undervisning i rättsteknik, som fortgår kontinuerligt under kursen, får studenten insikt om såväl rättskällematerialet och dess användning som informationssökning och utredningsmetodik genom praktisk tillämpning. Genom biblioteksundervisning får studenterna insikt om bibliotekets resurser. Juristrollen introduceras och diskuteras, bl.a. genom kontakter med yrkesverksamma jurister.

  Kursens huvudsakliga rättsområde civilrätt är delvis integrerat med processrätt för att belysa tvistelösningens betydelse för civilrättsliga frågor.

  På civilrättens område, som behandlar regler för och mellan privatpersoner, studeras den förmögenhetsrättsliga systematiken, begreppsbildningen samt allmän avtalsrätt. Bland dessa utgör undervisningen i allmän avtalsrätt den centrala delen i civilrättsundervisningen.

  Inom allmän avtalsrätt, dvs. den del av avtalsrätten som är gemensam för alla typer av avtal, behandlas särskilt frågor om avtals ingående – på egen hand och genom fullmäktig – i form av individuella avtal och standardavtal. Vidare tas avtals innehåll, särskilt avtalstolkning och utfyllning, samt frågor om ändrade förhållanden och ogiltighet upp. Avtalsrättens principer, begrepp, metodfrågor, struktur och innehåll uppmärksammas också.

  Under kursen kommer studenterna även att analysera och diskutera rättsliga frågor utifrån rättvisa och likabehandling, samt tillämpa olika perspektiv på sådana rättsliga frågor.

  Undervisningen i processrätt avser att ge en förståelse för tvistelösningens betydelse för civilrätten. Fokus ligger på statlig och privat civilrättsskipning, förfarandet i tvistemål, samt de processrättsliga ramarna för civilrättsliga tvister. Processrätten fördjupas genom en praktisk övning kopplad till den civilrättsliga undervisningen i form av ett rättegångsspel.

  Tentamen

  I slutet av kursen – den 31 oktober – sker en skriftlig, individuell salstentamen. Ditt betyg grundas enbart på tentamensresultatet, men du måste få godkänt på kursens obligatoriska moment för att kunna tillgodoräkna dig kursen (se kursplanen angående exaninationskrav).

  Kurslitteratur

  Kurslitteraturen hittar ni i sin helhet under rubrik 3: "Börja kursen"

  Vad gäller lagtexten: Det finns tre huvudsakliga lagtextsamlingar – Sveriges Rikes Lag, Norstedts (blå lagboken), Svensk lag, Iustus (gröna lagboken) samt Sveriges Lag, Studentlitteratur (svarta lagboken). Alla tre går bra att använda på kursen, det spelar ingen roll vilken du väljer. Oavsett vilken lagtextsamling du väljer bör du dock ha så aktuell lagbok som möjligt, helst senaste utgåvan från 2019. Lagtext är i mångt och mycket en färskvara. Dock så är denna första termin något speciell i detta avseende eftersom ni kommer att läsa ämnen där lagstiftningen inte ändras så snabbt utan rättsutvecklingen sker primärt genom andra rättskällor. Därför är det möjligt att ha en något äldre lagbok första terminen och köpa en ny lagbok i början av 2020 när de nya lagböckerna kommer då aktuell lagtext blir viktigare under de följande terminerna.

  Mer information om litteraturen finns här i den studiehandledning som gäller för hösten 2019.

  Närvarokrav

  All undervisning som sker i form av seminarier samt rättegångsspelet är obligatorisk. Den obligatoriska undervisningen framgår av schemat. Om du är frånvarande vid ett obligatoriskt moment får du, oavsett orsaken till frånvaron, göra ett omprov i form av en skriftlig inlämningsuppgift eller ett uppsamlingsseminarium. Se mer information om frånvaro och omprov i den studiehandledning som publiceras på denna sidan i mitten av augusti.

  Om undervisning och pedagogik

  Den pedagogiska modell som används vid institutionen är en variant på problembaserat lärande (PBL). Sådan pedagogik lägger stor tonvikt vid studenternas egen aktivitet till skillnad från mer traditionell s.k. katederundervisning, där läraren förmedlar kunskapen till studenterna. Anledningen till varför denna pedagogiska modell lämpar sig särskilt väl för juridik är att juridik kan sägas vara ett hantverk. Det är därför lättare att lära sig genom att arbeta med och tillämpa rätten än genom att lyssna på någon som berättar om rätten. Av erfarenhet vet vi att denna pedagogiska modell gör våra studenter väl förberedda för arbetet som jurist, och många av våra tidigare studenter berättar att de i sina yrken arbetar på samma sätt som de gjorde som studenter.

  Grunden för lärandet i denna modell är självstudier och arbete i basgrupper (mindre grupper om vanligtvis 4-6 studenter). I basgruppen arbetar ni med olika problem som redovisas vid seminarier där 4-5 basgrupper deltar. Seminarierna leds av en lärare.

  Kursråd och kursutvärdering

  Det är viktigt att både studenters och lärares insatser utvärderas. Kursvärdering sker dels löpande under kursen, dels i slutet. Syftet med den löpande utvärderingen är att kunna fånga upp synpunkter från studenternas sida. Den avslutande utvärderingen görs för att kunna förbättra och behålla det som är bra med utbildningen. Den löpande kursvärderingen sker i form av samtal mellan mig som kursansvarig lärare och era studentrepresentanter (kursråd). Kursrådet består av 5 studenter och utses av er i början av terminen. Kursråd hålls ungefär i mitten av kursen. Vi lärare får därigenom en bild av hur ni studenter uppfattar kursarbetet.

  Den avslutande utvärderingen sker skriftligt via internet. Där kan du som student anonymt framföra dina synpunkter. Den skriftliga utvärderingen sammanställs och kommuniceras med alla studenter.

  System och IT-tjänster för studenter

  Som student vid Umeå universitet får du tillgång till ett antal system och IT-tjänster. Ett system är studentwebben där du bland annat hittar student-e-posten och får tillgång till registreringar och resultat för dina kurser. Studentwebben kan du nå via https://www.umu.se/student. Ett annat system är lärplattformen Cambro som används under kursen för att bland annat dela ut kursmaterial och lämna in arbetsuppgifter, www.cambro.umu.se. Den aktiveras först i samband med kursstart.

  För att få tillgång till tjänsterna som ny student ska du aktivera ditt användarkonto. En guide till att aktivera ditt användarkonto finns på https://www.umu.se/student/mina-studier/ny-student/aktivera-ditt-umu-id/. Du som har läst vid Umeå universitet tidigare har redan ett användarkonto och behöver inte aktivera det igen. Om du får problem med att logga in i studentwebben eller stöter på tekniska problem, skicka ett meddelande (ärende) till https://www.servicedesk.its.umu.se/.

   

  Än en gång, varmt välkommen till juristprogrammet i Umeå och dess första termin!

   

  Lina Sidenhag

  Kursansvarig

   

  Linda Andersson

  Kursadministratör

  Fäll ihop
 • Kontaktuppgifter

  Kursansvarig lärare

  Lina Sidenhag (lina.sidenhag@umu.se, tel 090-786 62 88)

  Ofta finns jag tillgänglig på mitt tjänsterum på juridiska institutionen. Vi finns på femte våningen i Samhällsvetarhuset. Jag undervisar även på andra kurser och kan ibland vara svår att nå. Ta kontakt med mig i förväg om du har ett viktigt ärende. Det är alltid enklast att nå mig via e-post.

  Studie- och utbildningsadministratör

  Linda Andersson (linda.k.andersson@umu.se, 090-786 68 59)

  Studentexpeditionen, som finns i Samhällsvetarhuset på plan 5, är öppen måndag till fredag 09-11.30 (avvikelser kan förekomma). Telefon studentexp: 090-786 61 05.

  Studievägledare

  Stefan Lidberg (stefan.lidberg@umu.se, 090-786 7615, telefontid: må, ons, fre kl 10.00-11.30)

  Amanuens

  Ellen Johansson (ellenjohanssonn@hotmail.se)

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Med anledning av Covid-19. Vi ställer inte in. Vi ställer om.

  Så kul att du sökt till oss, och vi ser framemot att ses! Det är annorlunda tider och vi är mitt i en pandemi där vi håller avstånd och visar hänsyn till varandra. Det är fortfarande så att utbildningar som hålls på campus kan komma att påverkas på olika sätt. Till exempel kan vissa delar av undervisningen ske på distans, så att vi inte samlas alla på campus samtidigt.

  Bästa stället att hålla sig uppdaterad om vad som händer och hur dina studier kan komma att påverkas är på Studentwebben. Där hittar du också råd, tips och verktyg för studier och samarbete på distans. Sidorna uppdateras löpande, så fort det kommer nya regler eller rekommendationer.

  Förändringar på grund av Covid-19

  Fäll ihop
 • Välkommen ny student på Umeå universitet

  Det du behöver tänka på innan du börjar, samlat på ett och samma ställe på webben. Kommer jag trivas? Kommer jag hitta någonstans att bo? Få nya vänner? Vi kanske inte kan ge dig alla svar, men visar dig var du hittar information. Välkommen!

  Ny student på Umeå universitet

  Fäll ihop
 • Introduktionsföreläsningar – ny på universitetet

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att hålla reda på. Välkommen till våra digitala introduktionsföreläsningar 13-15 januari, så guidar vi dig genom studiestarten. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – så funkar det
  • Varför finns studentkåren?
  • Studera med funktionsnedsättning
  • IT-tjänster för studenter
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Prestera och vara – hur hittar jag balans
  Fäll ihop
 • Aktivera ditt Umu-id!

  Som student kommer du att behöva ett Umu-id (ditt användarkonto) för att till exempel

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor och uppgifter och se dina studieresultat
  • komma åt din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets trådlösa nätverk.

  Om du är ny student får du automatiskt ett användarkonto när du antagits, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Jag vill veta mer om Umu-id och hur jag aktiverar det.

  Det här funkar ju inte. Hjälp!

  Om du får problem att aktivera ditt konto eller logga in vänder du dig till Servicedesk. Där hittar du svar på vanliga frågor, manualer och kan ställa frågor.

  Fäll ihop
 • Skaffa Umu-kort

  När du är på våra campus i Umeå och Örnsköldsvik kommer du att behöva ett Umu-kort. Det är ett kort som fungerar som

  • passerkort
  • lånekort för universitetsbiblioteket
  • kopierings- och utskriftskort.

  Du får inte kortet automatiskt, utan måste själv ansöka om att få det. Så här gör du för att ansöka om ditt Umu-kort.

  Fäll ihop
 • Välkomstmässa

  Save the date! Digital välkomstmässa – ett perfekt tillfälle för dig att få koll på vad universitetet och Umeå kan erbjuda.

  Mässan startar kl 12 med en rejäl kick-off på huvudscenen. Därefter tar mässan vid. Där i vimlet kan du läsa om de utställande organisationerna och besöka mässmontrar virtuellt. Under tiden kommer det att finns representanter från organisationerna på plats i den virtuella värld mässan befinner sig i.

  När: Fredag 29 januari 2021
  Tid: Klockan 12.00 - 16:00

  Här håller du koll på Välkomstmässan. På sajten hittar du även studentföreningar, kårknutna föreningar och externa ideella föreningar. Föreningar som verkar i Umeå och på campus. Webben är ny och växer från vecka till vecka.

  Fäll ihop
 • Mottagningen

  Studielivet är mycket mer än bara studier! Studentkårerna arrangerar till studiestarten en mottagning för att välkomna alla nya studenter på Umeå universitet.

  Du som väljer att vara med får vänner för livet, känna hur studentlivet fungerar och lära dig studentikosa ord och sånger. För visst vill du också få ut det mesta av din studietid i Umeå du med?

  När: Mottagningen börjar den 13 januari och slutar den 29 januari. 

  Här håller du koll på och går med i mottagningen

  Fäll ihop
 • Gå med i en studentkår

  Studentkårerna arbetar för att du ska ha inflytande över dina studier och din studiesituation. De hjälper till att knyta ihop studietiden med näringslivet för din framtida karriär och om du skulle uppleva problem med din utbildning, kan du få hjälp. Ta chansen att vara med och bestämma.

  Det är inte bara dina rättigheter kårerna bevakar. Som medlem i en studentkår är du också med och formar organisationen. Ska kåren driva pubar, caféer, gym? Kanske ordna bio, konserter eller föreläsningar?

  Det är inte längre obligatoriskt att vara medlem i en studentkår, men det finns som du ser fortfarande många fina anledningar att vara med.

  På Umeå universitet har vi tre studentkårer

  Här hittar du svar på några vanliga frågor om vad som är grejen med kåren.

   

  Fäll ihop
 • Om något krånglar finns Infocenter

  Mitt på campus Umeå i huset Universum (ja, det heter så) ligger Infocenter – den plats du alltid kan vända dig till för att få svar, hjälp och vägledning. Här hittar du allt du kan behöva för att ta dig genom de första veckorna som ny student i en, kanske, ny stad. Här får du till exempel hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokaler eller träffa en studievägledare. Infocenter kan svara på de flesta frågor, och har de inte ett svar direkt så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Med anledning av Covid-19 är det viktigt att vi inte är för många personer i lokalen samtidigt. Därför vill vi helst att du i första hand mejlar, ringer eller chattar med oss.

  Infocenter ger svar, hjälp och vägledning

  Fäll ihop

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)