"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

T 1:1 - Introduktion till juridiken och civilrätt

Välkommen till juristprogrammet och den första kursen på terminen. Här hittar du viktig information om vad du behöver göra innan kursstart. Du kan även läsa lite mer om programmet, universitetet och livet som student. Hittar du inte de svar du behöver här, så hör av dig till oss via kontaktformuläret längst ned på sidan. Välkommen till juristprogrammet, vi ses i höst!

Så här börjar du

 • 1. Andra antagningsbeskedet

  Om du har blivit antagen och vill ha din plats eller vill stå kvar som reserv behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet.

  Är du inte längre intresserad av din plats är det fint om du lämnar återbud så att en reserv kan få den. Återbud gör du enklast på Mina sidor på Antagning.se. Är den möjligheten stängd går det bra att lämna återbud via Ladok (logga in med ditt Umu-id) eller kontakta ansvarig institution.

  Behöver du ansöka om stöd för funktionsnedsättning?

  Om du behöver stöd för funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan utbildningen börjar. Se vilket stöd du kan få och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • 2. Aktivera ditt Umu-id och MFA

  Umu-id är ditt användarkonto. MFA ökar din digitala säkerhet.

  Ditt Umu-id behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Ditt Umu-id behöver du när du ska:

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  MFA, eller multifaktorautentisering som det heter, minskar risken att obehöriga kommer åt din information eller ditt konto. Som ny student behöver du aktivera MFA för att kunna logga in i olika system, exempelvis lärplattformen Canvas och studentwebben.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id och MFA

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id eller MFA kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • 3. Registrera dig på kursen

  Kursen startar med registrering och introduktion.

  Tid: Måndagen den 2 september kl. 13.15.

  Plats: Hörsal UB.A.210 – Lindell 1.

  Har du inte möjlighet att närvara vid introduktionen måste du anmäla det i förväg till kursansvarig lärare Lina Sidenhag (lina.sidenhag@umu.se 090-7866288) eller studievägledare Stefan Lidberg (stefan.lidberg@umu.se 090-7865233).

  Fäll ihop
 • 4. Börja kursen

  Under vecka 33 kommer en studiehandledning att publiceras på kurshemsidan i Canvas (se information längre ned). Denna ska läsas innan kursstart!

  Fäll ihop

Om kursen

 • Kursens upplägg

  Välkomna till juristprogrammet och den första kursen! Här kommer information till dig som är nybliven student på juristprogrammet.

  Studiehandledning

  Under vecka 33 kommer en studiehandledning att publiceras på kurshemsidan i Canvas (se information längre ned). Denna ska läsas innan kursstart!

  Kursansvarig lärare

  Lina Sidenhag (lina.sidenhag@umu.se, tel 090-786 62 88)

  Mitt tjänsterum finns på juridiska institutionen, femte våningen i Samhällsvetarhuset. Om jag inte finns på plats går det alltid att ta kontakt med mig via e-post eller telefon för att boka in ett möte.

  Studentexpedition

  Studentexpeditionen, som finns i Samhällsvetarhuset på plan 5, är normalt öppen måndag till fredag 09.00-11.30. Telefon studentexp: 090-786 61 05.

  Studievägledare

  Stefan Lidberg (stefan.lidberg@umu.se, 090-786 7615, telefontid: må, ons, fre kl 10.00-11.30)

  Kursens innehåll

  Kursen sträcker sig från och med 2 september till och med 31 oktober 2024.

  Kursen består av tre delar: En introduktion till studier i juridik, civilrätt samt civilprocessrätt. Av dessa delar utgör civilrätt det huvudsakliga momentet i undervisning och examination. Introduktionen till studier i juridik är nödvändig för att ta till sig studier under denna och framtida kurser, men utgör en relativt liten del av undervisningen. Delen i civilprocess avser att öka studenternas förståelse för förhållandet mellan civilrätten och tvistelösningssystemet.

  Genom hela kursen tränas studenterna kontinuerligt i att söka juridiskt material, kritiskt granska det, identifiera och analysera rättsliga problem samt att skriftligt och muntligt redovisa argument för och emot olika lösningar på rättsliga problem.

  Kursens första del syftar till att introducera studier i juridik. Här introduceras studenterna till rätten, rättssystemet och rättssamhället. Grundläggande frågor inom allmän rättslära – dvs. frågor som är gemensamma för olika delar av rätten, t.ex. rättens natur, rättskälleteori och juridisk argumentation – introduceras. Genom undervisning i rättsteknik, som fortgår kontinuerligt under kursen, får studenten insikt om såväl rättskällematerialet och dess användning som informationssökning och utredningsmetodik genom praktisk tillämpning. Genom biblioteksundervisning får studenterna insikt om bibliotekets resurser. Juristrollen introduceras och diskuteras, bl.a. genom kontakter med yrkesverksamma jurister.

  Kursens huvudsakliga rättsområde civilrätt är delvis integrerat med processrätt för att belysa tvistelösningens betydelse för civilrättsliga frågor.

  På civilrättens område, som behandlar regler för och mellan privatpersoner, studeras den förmögenhetsrättsliga systematiken, begreppsbildningen samt allmän avtalsrätt. Bland dessa utgör undervisningen i allmän avtalsrätt den centrala delen i civilrättsundervisningen.

  Inom allmän avtalsrätt, dvs. den del av avtalsrätten som är gemensam för alla typer av avtal, behandlas särskilt frågor om avtals ingående – på egen hand och genom fullmäktig – i form av individuella avtal och standardavtal. Vidare tas avtals innehåll, särskilt avtalstolkning och utfyllning, samt frågor om ändrade förhållanden och ogiltighet upp. Avtalsrättens principer, begrepp, metodfrågor, struktur och innehåll uppmärksammas också.

  Under kursen kommer studenterna även att analysera och diskutera rättsliga frågor utifrån rättvisa och likabehandling, samt tillämpa olika perspektiv på sådana rättsliga frågor.

  Undervisningen i processrätt avser att ge en förståelse för tvistelösningens betydelse för civilrätten. Fokus ligger på statlig och privat civilrättsskipning, förfarandet i tvistemål, samt de processrättsliga ramarna för civilrättsliga tvister. Processrätten fördjupas genom en praktisk övning kopplad till den civilrättsliga undervisningen i form av ett rättegångsspel.

  Tentamen

  I slutet av kursen sker en skriftlig, individuell salstentamen. Ditt betyg grundas enbart på tentamensresultatet, men du måste få godkänt på kursens obligatoriska moment för att kunna tillgodoräkna dig kursen (se kursplanen angående examinationskrav).

  Kurslitteratur

  Litteraturlista:

  Vad gäller lagtexten: Det finns tre huvudsakliga lagtextsamlingar – Sveriges Rikes Lag, Norstedts (blå lagboken), Svensk lag, Iustus (gröna lagboken) samt Sveriges Lag, Studentlitteratur (svarta lagboken). Alla tre går bra att använda på kursen, det spelar ingen roll vilken du väljer. Oavsett vilken lagtextsamling du väljer bör du dock ha så aktuell lagbok som möjligt, lagtext är i mångt och mycket en färskvara. Dock så är denna första termin något speciell i detta avseende eftersom ni kommer att läsa ämnen där lagstiftningen inte ändras så snabbt utan rättsutvecklingen sker primärt genom andra rättskällor. Därför är det möjligt att ha en något äldre lagbok första terminen och köpa en ny lagbok i början av 2025 när de nya lagböckerna kommer då aktuell lagtext blir viktigare under de följande terminerna.

  Mer information om litteraturen finns i den studiehandledning som publiceras på Canvas under vecka 33.

  Närvarokrav

  All undervisning som sker i form av seminarier samt rättegångsspelet är obligatorisk. Den obligatoriska undervisningen framgår av schemat. Om du är frånvarande vid ett obligatoriskt moment får du, oavsett orsaken till frånvaron, göra ett omprov i form av en skriftlig inlämningsuppgift eller ett uppsamlingsseminarium. Se mer information om frånvaro och omprov i den studiehandledning som publiceras på Canvas under vecka 33.

  Om undervisning och pedagogik

  Den pedagogiska modell som används vid institutionen är en variant på problembaserat lärande (PBL). Sådan pedagogik lägger stor tonvikt vid studenternas egen aktivitet till skillnad från mer traditionell s.k. katederundervisning, där läraren förmedlar kunskapen till studenterna. Anledningen till varför denna pedagogiska modell lämpar sig särskilt väl för juridik är att juridik kan sägas vara ett hantverk. Det är därför lättare att lära sig genom att arbeta med och tillämpa rätten än genom att lyssna på någon som berättar om rätten. Av erfarenhet vet vi att denna pedagogiska modell gör våra studenter väl förberedda för arbetet som jurist, och många av våra tidigare studenter berättar att de i sina yrken arbetar på samma sätt som de gjorde som studenter.

  Grunden för lärandet i denna modell är självstudier och arbete i basgrupper (mindre grupper om vanligtvis 4-6 studenter). I basgruppen arbetar ni med olika problem som redovisas vid seminarier där 4 basgrupper deltar. Seminarierna leds av en lärare.

  Kursråd och kursutvärdering

  Det är viktigt att både studenters och lärares insatser utvärderas. Kursvärdering sker dels löpande under kursen, dels i slutet. Syftet med den löpande utvärderingen är att kunna fånga upp synpunkter från studenternas sida. Den avslutande utvärderingen görs för att kunna förbättra och behålla det som är bra med utbildningen. Den löpande kursvärderingen sker i form av samtal mellan mig som kursansvarig lärare och era studentrepresentanter (kursråd). Kursrådet består av 6 studenter och utses av er i början av terminen. Kursråd hålls ungefär i mitten av kursen. Vi lärare får därigenom en bild av hur ni studenter uppfattar kursarbetet.

  Den avslutande utvärderingen sker skriftligt via internet. Där kan du som student anonymt framföra dina synpunkter. Den skriftliga utvärderingen sammanställs och kommuniceras med alla studenter.

  System och IT-tjänster för studenter

  Som student vid Umeå universitet får du tillgång till ett antal system och IT-tjänster. Ett system är studentwebben där du bland annat hittar student-e-posten och ditt schema. Studentwebben kan du nå via https://www.umu.se/student. Ett annat system är lärplattformen Canvas som används under kursen för att bland annat dela ut kursmaterial och lämna in arbetsuppgifter, www.canvas.umu.se. Kurshemsidan i Canvas kommer att öppnas upp måndag den 12 augusti.

  För att få tillgång till tjänsterna som ny student måste du aktivera ditt användarkonto. En guide till detta finns på https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/umu-id/. Du som har läst vid Umeå universitet tidigare har redan ett användarkonto och behöver inte aktivera det igen. Om du får problem med att logga in i studentwebben eller stöter på tekniska problem, skicka ett meddelande (ärende) här: https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/it-support/

  Än en gång, varmt välkommen till juristprogrammet i Umeå och dess första termin!

  Lina Sidenhag

  Kursansvarig

  Fäll ihop
 • Kontaktuppgifter

  Kursansvarig lärare

  Lina Sidenhag (lina.sidenhag@umu.se, tel 090-786 62 88)

  Mitt tjänsterum finns på juridiska institutionen, femte våningen i Samhällsvetarhuset. Om jag inte finns på plats går det alltid att ta kontakt med mig via e-post eller telefon för att boka in ett möte.

  Studentexpedition

  Studentexpeditionen, som finns i Samhällsvetarhuset på plan 5, är normalt öppen måndag, tisdag, onsdag och fredag 09.00-11.30 samt torsdag 12.30-15.00. Telefon studentexp: 090-786 61 05, e-post: juridik@jus.umu.se

  Studievägledare

  Stefan Lidberg (stefan.lidberg@umu.se, 090-786 7615, telefontid: må, ons, fre kl 10.00-11.30)

  Studieadministratör

  Anna Henriksson (anna.henriksson@umu.se, 090- 786 68 86)

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Se på digitala studiestartsföreläsningar

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala studiestartsföreläsningar via Zoom den 27–30 augusti, så guidar vi dig genom studiestarten. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – en överblick
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans

  Här ser du datum och tid för varje föreläsning

   

  Fäll ihop
 • Beställ ditt UMU-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett UMU-kort. UMU-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om UMU-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Ta hjälp av en studievägledare

  Studievägledare är experter på alla möjliga frågor och vi finns som stöd både innan och under studierna. Vad ska man plugga, hur tar man sig in och vilket stöd finns att få? Det kan vara många frågor som snurrar. Om du till exempel har funderingar om dina studier och olika vägval så diskutera med en studievägledare – vi hjälper dig att komma vidare.

  Studievägledningen hjälper dig hitta rätt

  Fäll ihop
 • Bibliotekets tjänster

  Som student kommer du söka information, läsa stora mängder akademisk text och skriva självständiga arbeten. Biblioteket stöttar dig under hela sök- och skrivprocessen. Besök vår drop-in, boka en handledningstid eller fördjupa dig på egen hand i våra guider.

  Upptäck bibliotekets tjänster, både på campus och på distans

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om något krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)