Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

T 1:2 - Konstitutionell rätt och EU-rätt, 15 hp

Engelskt namn: T 1:2 - Constitutional Law and EU Law

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 2JU165

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen AB Med beröm godkänd, BA Icke utan beröm godkänd, B Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-06-01

Innehåll

Konstitutionell rätt handlar om de rättsliga grunderna för samhällets uppbyggnad, förutsättningarna för offentlig maktutövning och förhållandet mellan stat och individ. Kursen behandlar i huvudsak fyra konstitutionella ämnen: (1) Den konstitutionella rättens natur och principer, (2) normgivningsmakten, (3) grundläggande fri- och rättigheter samt (4) den dömande makten. Kursen behandlar den svenska konstitutionella rätten, vilket förutom svensk grundlag och andra svenska rättskällor av konstitutionell betydelse omfattar konstitutionella aspekter av EU-rätten samt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Genom att parallellt beakta dessa källor besvaras under kursens gång konstitutionella kärnfrågor. Därigenom tecknas en karta över det nuvarande konstitutionella landskapet och de krafter som påverkar dess utveckling.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:
 
Kunskap och förståelse
Visa kunskap och förståelse om centrala konstitutionella frågor
 
Färdighet och förmåga
Kunna identifiera centrala konstitutionella problem
Kunna identifiera och korrekt tillämpa relevant konstitutionellt rättsligt material på konkreta situationer
Kunna argumentera - såväl skriftligen som muntligen - utifrån konstitutionellt material
Visa förmåga att arbeta såväl individuellt som i samverkan med andra
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Visa förmåga till ett självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot rättssystemet
 

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs att man är antagen till juristprogrammet vid Umeå universitet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är problembaserad och utgår i huvudsak från konkreta problem som bearbetas i basgrupper samt redovisas och diskuteras vid seminarier. Närvaro och aktivt deltagande vid seminarierna är obligatoriskt. Övrig undervisning är frivillig. Som del av uppsatsarbetet erbjuds tillfälle till handledning.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.
 

Examination

Examinationen sker på grundval av tre delar, under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, en tentamen enligt punkt 2 nedan samt en avslutande skriftlig uppsats enligt punkt 3 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid seminarier.
 
Punkt 2
Fullgörande av en skriftlig, individuell salstentamen.
 
Punkt 3
Författande av en avslutande, individuell skrivuppgift.
 
Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkt 1-3 ovan. För samtliga punkter (1–3) ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB). Betyget på hela kursen grundar sig på en sammanvägd bedömning av resultatet från den skriftliga salstentamen (punkt 2) och den individuella skrivuppgiften (punkt 3) och sätts först när alla aktiviteter under punkt 1-3 ovan är utförda.
 
Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid kursens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor. 
 
Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.
  
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 44

  Kursbok

  Konstitutionell rätt
  Lindholm Johan, Naarttijärvi Markus, Derlén Mattias
  2 uppl. : Norstedts Juridik AB : 2020 :
  ISBN: 9789139209201
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Som referenslitteratur rekommenderas bl. a. följande (icke obligatoriska verk):

  Harris, O'Boyle & Warbrick : law of the European convention on human rights
  Harris David J., O'Boyle M., Bates Ed, Buckley Carla
  Fourth edition : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : [2018] : lxv, 986 pages :
  ISBN: 9780198785163
  Se bibliotekskatalogen Album

  Schütze Robert
  European constitutional law
  2. [revised] ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2016 : lxvii, 491 s. :
  ISBN: 1107138868
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till EU-rätten
  Bergström Carl Fredrik, Hettne Jörgen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 526 s. :
  ISBN: 9789144078892
  Se bibliotekskatalogen Album

  Europarättens grunder
  Bernitz Ulf, Kjellgren Anders
  Sjätte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 515 sidor :
  ISBN: 9789139208112
  Se bibliotekskatalogen Album

  EU law : text, cases, and materials
  Craig Paul, De Búrca Gráinne
  Seventh edition : Oxford : Oxford University Press : [2020] : cxxiii, 1219 sider :
  ISBN: 9780198856641
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 45

  Kursbok

  Konstitutionell rätt
  Lindholm Johan, Naarttijärvi Markus, Derlén Mattias
  2 uppl. : Norstedts Juridik AB : 2020 :
  ISBN: 9789139209201
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Som referenslitteratur rekommenderas bl. a. följande (icke obligatoriska verk):

  EU law : text, cases, and materials
  Craig Paul, De Búrca Gráinne
  6. ed. : Oxford : Oxford Univ. Press : 2015 : clxxv, 1198 s. :
  ISBN: 978-0-19-871492-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Harris, O'Boyle & Warbrick : law of the European convention on human rights
  Harris David J., O'Boyle M., Bates Ed, Buckley Carla
  Fourth edition : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : [2018] : lxv, 986 pages :
  ISBN: 9780198785163
  Se bibliotekskatalogen Album

  Schütze Robert
  European constitutional law
  2. [revised] ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2016 : lxvii, 491 s. :
  ISBN: 1107138868
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till EU-rätten
  Bergström Carl Fredrik, Hettne Jörgen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 526 s. :
  ISBN: 9789144078892
  Se bibliotekskatalogen Album

  Europarättens grunder
  Bernitz Ulf, Kjellgren Anders
  Sjätte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 515 sidor :
  ISBN: 9789139208112
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Kursbok

  Konstitutionell rätt
  Derlén Mattias, Lindholm Johan, Naarttijärvi Markus
  1. uppl. : Stockholm : Wolters Kluwer Sverige : 2016 : 669 s. :
  ISBN: 9789139207658
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Som referenslitteratur rekommenderas bl. a. följande (icke obligatoriska verk):

  EU law : text, cases, and materials
  Craig Paul, De Búrca Gráinne
  6. ed. : Oxford : Oxford Univ. Press : 2015 : clxxv, 1198 s. :
  ISBN: 978-0-19-871492-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Harris, O'Boyle & Warbrick : law of the European convention on human rights
  Harris David J., O'Boyle M., Bates Ed, Buckley Carla
  Fourth edition : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : [2018] : lxv, 986 pages :
  ISBN: 9780198785163
  Se bibliotekskatalogen Album

  Schütze Robert
  European constitutional law
  2. [revised] ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2016 : lxvii, 491 s. :
  ISBN: 1107138868
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till EU-rätten
  Bergström Carl Fredrik, Hettne Jörgen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 526 s. :
  ISBN: 9789144078892
  Se bibliotekskatalogen Album

  Europarättens grunder
  Bernitz Ulf, Kjellgren Anders
  Sjätte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 515 sidor :
  ISBN: 9789139208112
  Se bibliotekskatalogen Album