"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

T 2 - Civilrätt, 30 hp

Engelskt namn: T 2 - Civil Law

Denna kursplan gäller: 2016-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 2JU166

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Fyrgradig skala, bokstavsbetyg

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-11-30

Innehåll

Terminen innehåller en rad olika rättsområden, men ett gemensamt tema är avtal i olika former. Kursen tar sin grund i de civilrättsliga inslagen på T1:1 på juristprogrammet och utgör en fördjupning av de rättsområden som har beröringspunkter i avtal.
Inom den speciella avtalsrätten läggs tonvikten på köprätt, konsumenträtt samt andra särskilda avtalstyper, där exempelvis avtalets roll i förhållande till tvingande resp. dispositiva regler belyses. Vidare problematiseras kring kontraktsbrotten och dess olika påföljder, inomobligatoriskt skadestånd, samt reglernas olika skyddsintressen. Även regelverk och problem som rör marknadsföring behandlas.

Allmän fordringsrätt, t.ex. om borgen, preskription och ränta, liksom skuldebrevsrätten och dess olika problemområden är också centralt och här tydliggörs även fordringsrättens nära beröringspunkter med andra rättsområden på kursen.

Vidare behandlas arbetsrätt, främst regler och frågor om kollektiv respektive individuell arbetsrätt och förhållandet mellan dessa regelverk, samt frågeställningar som rör arbetsmiljö, arbetsprocess och diskriminering. Centralt är exempelvis facklig förhandlingsskyldighet och regler kring anställningsförhållanden och uppsägning.

Inom associationsrätten behandlas de olika associationsformerna: aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enkla bolag samt ideella och ekonomiska föreningar. Främst uppmärksammas regler och centrala frågor om associationernas bildande, upphörande, rätten att företräda associationen och delägarnas/medlemmarnas ekonomiska ansvar.

Vidare studeras immaterialrätt, främst upphovsrätt, patent och varumärken, varvid tonvikten ligger på förutsättningarna för rättigheternas uppkomst, skillnaden mellan de olika skyddsformerna samt immaterialrättens syften, skyddsintressen och kopplingar till företagande och avtal.

Utgångspunkten på kursen är svensk och europeisk rätt, men även vissa viktiga regler, principer och problem i internationella överenskommelser och utländska rättsordningar uppmärksammas.

Studenterna tränas kontinuerligt i juridisk metod genom att söka juridiskt material, kritiskt granska det, identifiera och analysera rättsliga problem samt att skriftligt och muntligt diskutera och redovisa argument för och emot olika lösningar på rättsliga problem. Vidare får studenterna analysera och diskutera rätten utifrån olika perspektiv och förhållningssätt, t.ex. utifrån ett genus- och mångfaldsperspektiv, granska retoriska inlägg i domstol samt diskutera frågor om professionellt förhållningssätt inom juristrollen.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:
 
Kunskap och förståelse
- visa kunskap om och förstå grunderna i regelverken för de olika områden som behandlas på kursen: speciell avtalsrätt, marknadsföringsrätt, fordringsrätt, arbetsrätt, associationsrätt och immaterialrätt.
- visa kunskap om och förstå grundläggande rättsliga begrepp och principer inom de ovan nämnda områdena på kursen

Färdighet och förmåga
- visa färdighet och förmåga att kunna identifiera centrala civilrättsliga problem från områdena på kursen
- visa färdighet och förmåga att kunna argumentera för och emot olika lösningar på civilrättsliga problem, såväl skriftligt som muntligt
- visa färdighet och förmåga att kunna tillämpa och integrera kunskaper och relevanta regler från kursens olika delområden på konkreta civilrättsliga problem
- visa förmåga att arbeta såväl individuellt som i samverkan med andra samt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna värdera och diskutera reglers olika skyddsintressen och funktion
- i  viss utsträckning kunna värdera och diskutera olika perspektiv på rätten
- i viss utsträckning kunna värdera och diskutera vad som kan utgöra ett professionellt förhållningssätt i juristrollen.
 

Behörighetskrav

Godkänd på en av kurserna på juristprogrammets första termin.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är problembaserad och utgår i huvudsak från konkreta problem som bearbetas i basgrupper samt redovisas och diskuteras vid seminarier. Seminarierna kan ha varierande utformning, t.ex. att företräda viss part, hålla redovisningar eller delta i processpel, men kan även bestå av rådgivningssituationer, upprättande av olika inlagor eller dokument samt redovisning av besök från en domstolsrättegång. Genom föreläsningar introduceras ämnesområden eller fördjupas delar av ämnen. Den muntliga och skriftliga färdighetsträningen genomförs huvudsakligen integrerat med övrig undervisning. Seminarier i alla former, inklusive integrationsseminarier och spel, är obligatoriska.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två moment om vardera 15 hp, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under moment 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt moment 2 nedan.

Moment 1 
Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier och spel.
Författande av skrivuppgifter vid vissa angivna seminarier.
Författande av en individuell skrivuppgift.
Muntlig redovisning vid två integrationsseminarier.
 
Moment 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell salstentamen.
 
Salstentamen och den individuella skrivuppgiften examineras utifrån specifika bedömningskriterier som meddelas i förväg.
 
Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under moment 1-2 ovan. För moment 1, och de däri ingående delarna, respektive moment 2 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB). Betyget på hela kursen grundar sig på en sammanvägd bedömning av resultatet från den skriftliga tentamen och den individuella skrivuppgiften och sätts först när alla aktiviteter under moment 1-2 ovan är utförda.
 
Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid terminens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor. 

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 3

  Litteraturen uppdateras fortlöpande och vi rekommenderar att ni använder en så ny upplaga som möjligt. Det går således bra att använda en nyare upplaga än den som anges nedan. För samtliga ämnen gäller att artiklar, rättsfall och annat material som tillhandahålls av institutionen kan tillkomma.

  Arbetsrätt

  Arbetsrätt -
  Glavå Mats, Hansson Mikael
  5 uppl. : Studentlitteratur AB : 2023 : 650 sidor :
  ISBN: 9789144162348
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Associationsrätt

  Johansson Svante
  Svensk associationsrätt i huvuddrag
  13 uppl. : Norstedts Juridik : 2022 :
  ISBN: 9789139209614
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fordringsrätt

  Ingvarsson Torbjörn
  Fordringsrätt : en lärobok
  Andra upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2021] : 178 sidor :
  ISBN: 9789139209386
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Immaterialrätt

  Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens
  Bernitz Ulf, Nordell Per Jonas, Rosén Jan, Sandgren Claes
  Femtonde upplagan : Stockholm : Jure : 2020 : xvii, 446 sidor :
  ISBN: 9789172238251
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Marknadsföringsrätt

  Bernitz Ulf
  Svensk och europeisk marknadsrätt : 2 Marknadsföringsrätten
  Andra upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 209 sidor :
  ISBN: 9789139209515
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Speciell avtalsrätt

  Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt Första häftet Särskilda avtal
  Hellner Jan, Hager Richard, Persson Annina H.
  Sjunde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2019] : 386 sidor :
  ISBN: 9789139208532
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt Andra häftet Allmänna ämnen
  Hellner Jan, Hager Richard, Persson Annina H.
  Sjunde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2020] : 302 sidor :
  ISBN: 9789139208549
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Allmän köprätt
  Ramberg Jan, Herre Johnny
  Tionde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2022] : 309 sidor :
  ISBN: 9789139023951
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Allmänt

  Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur eller Svensk Lag, Iustus, eller annan aktuell lagtext.

  Att skriva juridik : regler och råd
  Jensen Ulf, Rylander Staffan, Lindblom Per Henrik
  7 uppl. : Iustus : 2021 :
  ISBN: 9789177371625
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Litteraturen uppdateras fortlöpande och vi rekommenderar att ni använder en så ny upplaga som möjligt. Det går således bra att använda en nyare upplaga än den som anges nedan. För samtliga ämnen gäller att artiklar, rättsfall och annat material som tillhandahålls av institutionen kan tillkomma.

  Arbetsrätt

  Arbetsrätt
  Glavå Mats, Hansson Mikael
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 673 sidor :
  ISBN: 9789144139531
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Associationsrätt

  Johansson Svante
  Svensk associationsrätt i huvuddrag
  13 uppl. : Norstedts Juridik : 2022 :
  ISBN: 9789139209614
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fordringsrätt

  Ingvarsson Torbjörn
  Fordringsrätt : en lärobok
  Andra upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2021] : 178 sidor :
  ISBN: 9789139209386
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Immaterialrätt

  Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens
  Bernitz Ulf, Nordell Per Jonas, Rosén Jan, Sandgren Claes
  Femtonde upplagan : Stockholm : Jure : 2020 : xvii, 446 sidor :
  ISBN: 9789172238251
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Marknadsföringsrätt

  Bernitz Ulf
  Svensk och europeisk marknadsrätt : 2 Marknadsföringsrätten
  Andra upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 209 sidor :
  ISBN: 9789139209515
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Speciell avtalsrätt

  Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden
  Bengtsson Bertil, Ullman Harald, Unger Sven
  Tredje upplagan : Stockholm : Jure : [2019] : 181 sidor :
  ISBN: 9789172237674
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt Första häftet Särskilda avtal
  Hellner Jan, Hager Richard, Persson Annina H.
  Sjunde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2019] : 386 sidor :
  ISBN: 9789139208532
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Allmän köprätt
  Ramberg Jan, Herre Johnny
  Nionde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2019] : 300 sidor :
  ISBN: 9789139209010
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Allmänt

  Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur eller Svensk Lag, Iustus, eller annan aktuell lagtext.

  Rättskällor : en introduktion i kritiskt tänkande
  Ramberg Christina, Besher Alexander, Carlson Laura, Croon Adam, Granmar Claes, Kleist David, Leviner Pernilla, Norée Annika
  Upplaga 1 : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 98 sidor :
  ISBN: 9789139208822
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att skriva rätt : goda råd för att skriva uppsats i juridik
  Trolle Önnerfors Elsa, Wenander Henrik
  Andra upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2019] : 94 sidor :
  ISBN: 9789139208846
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Skrivråd för jurister

  Att skriva juridik : regler och råd
  Jensen Ulf, Rylander Staffan, Lindblom Per Henrik
  7 uppl. : Iustus : 2021 :
  ISBN: 9789177371625
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  Litteraturen uppdateras fortlöpande och vi rekommenderar att ni använder en så ny upplaga som möjligt. Det går således bra att använda en nyare upplaga än den som anges nedan. För samtliga ämnen gäller att artiklar, rättsfall och annat material som tillhandahålls av institutionen kan tillkomma.

  Arbetsrätt

  Arbetsrätt
  Glavå Mats, Hansson Mikael
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 673 sidor :
  ISBN: 9789144139531
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Associationsrätt

  Johansson Svante
  Svensk associationsrätt i huvuddrag
  Tolfte, omarbetade upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2018] : 452 sidor :
  ISBN: 9789139208433
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fordringsrätt

  Fordran & skuld
  Mellqvist Mikael, Persson Ingemar
  Elfte upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2019] : 323 sidor :
  ISBN: 9789177370475
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Immaterialrätt

  Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens
  Bernitz Ulf, Pehrson Lars, Rosén Jan, Sandgren Claes
  Fjortonde upplagan : Stockholm : Jure : 2017 : xvii, 484 sidor :
  ISBN: 9789172236639
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Marknadsföringsrätt

  Bernitz Ulf
  Svensk och europeisk marknadsrätt : 2 Marknadsföringsrätten
  Andra upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 209 sidor :
  ISBN: 9789139209515
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Speciell avtalsrätt

  Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden
  Bengtsson Bertil, Ullman Harald, Unger Sven
  Tredje upplagan : Stockholm : Jure : [2019] : 181 sidor :
  ISBN: 9789172237674
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt Första häftet Särskilda avtal
  Hellner Jan, Hager Richard, Persson Annina H.
  Sjunde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2019] : 386 sidor :
  ISBN: 9789139208532
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Allmän köprätt
  Ramberg Jan, Herre Johnny
  Åttonde upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : [2016] : 282 sidor :
  ISBN: 9789139207719
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Allmän köprätt
  Ramberg Jan, Herre Johnny
  Nionde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2019] : 300 sidor :
  ISBN: 9789139209010
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Allmänt

  Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur eller Svensk Lag, Iustus, eller annan aktuell lagtext.

  Rättskällor : en introduktion i kritiskt tänkande
  Ramberg Christina, Besher Alexander, Carlson Laura, Croon Adam, Granmar Claes, Kleist David, Leviner Pernilla, Norée Annika
  Upplaga 1 : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 98 sidor :
  ISBN: 9789139208822
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att skriva juridik : regler och råd
  Jensen Ulf, Rylander Staffan, Lindblom Per Henrik
  Sjätte upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2018] : 126 sidor :
  ISBN: 9789177370192
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Skrivråd för jurister

  Att skriva rätt : goda råd för att skriva uppsats i juridik
  Trolle Önnerfors Elsa, Wenander Henrik
  Andra upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2019] : 94 sidor :
  ISBN: 9789139208846
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Skrivråd för jurister

 • Giltig från: 2020 vecka 4

  Använd helst så nya upplagor som möjligt. Om en nyare upplaga än den nedan angivna skulle ha utkommit efter det att litteraturlistan fastställts, går det självklart bra att använda den istället. För samtliga ämnen gäller att artiklar, rättsfall och annat material som tillhandahålls av institutionen kan tillkomma.

  Arbetsrätt

  Arbetsrätt
  Glavå Mats, Hansson Mikael
  3 upplagan. Studentlitteratur, Lund, ISBN: 978-91-44-09362-8 : 2016 :
  Obligatorisk

  Associationsrätt

  Johansson Svante
  Svensk associationsrätt i huvuddrag
  Tolfte, omarbetade upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2018] : 452 sidor :
  ISBN: 9789139208433
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fordringsrätt

  Fordran & skuld
  Mellqvist Mikael, Persson Ingemar
  Elfte upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2019] : 323 sidor :
  ISBN: 9789177370475
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Immaterialrätt

  Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens
  Bernitz Ulf, Pehrson Lars, Rosén Jan, Sandgren Claes
  Fjortonde upplagan : Stockholm : Jure : 2017 : xvii, 484 sidor :
  ISBN: 9789172236639
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Marknadsföringsrätt

  Bernitz Ulf
  Svensk och europeisk marknadsrätt : 2 Marknadsföringsrätten
  1. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2013 : 201 s. :
  ISBN: 9789139204831
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Speciell avtalsrätt

  Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden
  Bengtsson Bertil, Ullman Harald, Unger Sven
  Tredje upplagan : Stockholm : Jure : [2019] : 181 sidor :
  ISBN: 9789172237674
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt Första häftet Särskilda avtal
  Hellner Jan, Hager Richard, Persson Annina H.
  Sjunde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2019] : 386 sidor :
  ISBN: 9789139208532
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Allmän köprätt
  Ramberg Jan, Herre Johnny
  Åttonde upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : [2016] : 282 sidor :
  ISBN: 9789139207719
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Allmänt

  Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur eller Svensk Lag, Iustus, eller annan aktuell lagtext.

  Rättskällor : en introduktion i kritiskt tänkande
  Ramberg Christina, Besher Alexander, Carlson Laura, Croon Adam, Granmar Claes, Kleist David, Leviner Pernilla, Norée Annika
  Upplaga 1 : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 98 sidor :
  ISBN: 9789139208822
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att skriva juridik : regler och råd
  Jensen Ulf, Rylander Staffan, Lindblom Per Henrik
  Sjätte upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2018] : 126 sidor :
  ISBN: 9789177370192
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Skrivråd för jurister

  Att skriva rätt : goda råd för att skriva uppsats i juridik
  Trolle Önnerfors Elsa, Wenander Henrik
  Andra upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2019] : 94 sidor :
  ISBN: 9789139208846
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Skrivråd för jurister