"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

T 3 - Civilrätt, 30 hp

Engelskt namn: T 3 - Civil Law

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 2JU172

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Fyrgradig skala, bokstavsbetyg

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-05-30

Innehåll

Terminen innehåller en rad olika rättsområden, som till stora delar tillhör civilrätten, även om vissa smärre förvaltningsrättsliga inslag finns. Kursen bygger vidare på de civilrättsliga inslagen på kurserna T1:1 och termin 2. Utgångspunkten på kursen är svensk rätt.
 
Inom ersättningsrätten behandlas de centrala reglerna kring utomobligatoriskt skadestånd. Tyngdpunkten ligger på allmän skadeståndsrätt, men även vissa specialregler behandlas. Försäkringsrättens grundläggande principer behandlas översiktligt, liksom samspelet mellan skadestånd och försäkring.

Vidare behandlas fastighetsrätt, där avstamp tas i gränsdragningen mellan fast och lös egendom. Därefter följer analys av överlåtelse av fast egendom och i samband med det regler rörande lagfart, inteckning, panträtt och servitut. En annan del av fastighetsrätten som ingår i momentet är nyttjanderätt där regler angående bland annat hyra, arrende och bostadsrätt behandlas. Även frågor om konkurrerande markanvändning analyseras. Momentet avslutas med speciell fastighetsrätt med bland annat regler kring fastighetsbildning, planering och byggande.
 
Till den familjerättsliga delen av kursen hänförs studier av äktenskapsrätt och samboenderätt med de centrala reglerna om bland annat makars och sambors egendom, ansvar för skulder, avtal liksom bodelning. Till denna del hänförs också successionsrätt, där arv och testamente, liksom regler om förvaltning av dödsbon behandlas. Barn- och föräldrarätten omfattar bland annat regler om föräldraskap, vårdnad, boende och umgänge. Vidare behandlas föräldrars underhållsskyldighet samt regler om omyndigas rättshandlingsförmåga, förmyndare, god man och förvaltare. Samhälls- och familjeförhållandens inverkan på kvinnors respektive mäns roller i familjen behandlas också.

Sakrätten är den del av juridiken som behandlar rättsskyddet mot tredje man i olika situationer. Under detta moment studeras sakrätt, såväl borgenärsskydd som omsättningsskydd, beträffande lös egendom. Sakrättsliga konflikter uppstår ofta i samband med konkurs och utmätning. Studium av sakrättens reglering i detta sammanhang förutsätter grundläggande kunskaper i konkurs- och utsökningsrätt. Momentet innehåller därför även grundläggande exekutionsrätt.
 
Studenterna tränas kontinuerligt i juridisk metod genom att söka juridiskt material, kritiskt granska det, identifiera och analysera rättsliga problem samt genom att skriftlig och muntligt diskutera och redovisa argument för och emot olika lösningar på rättsliga problem. Studenterna tränas ytterligare i utredningsteknik, förmåga att använda och analysera olika rättskällor samt skriftlig framställan genom ett individuellt uppsatsarbete. Studenterna får vidare analysera och diskutera rätten utifrån olika perspektiv och förhållningssätt, exempelvis utifrån ett genusperspektiv och ett rättsekonomiskt perspektiv.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:
 
Kunskap och förståelse
visa kunskap om och förstå grunderna i regelverken för de olika områdena som behandlas på kursen: fastighetsrätt, familjerätt, sakrätt, skadeståndsrätt och försäkringsrätt.
visa kunskap om och förstå grundläggande rättsliga begrepp och principer inom de ovan nämnda områdena på kursen.
visa grundläggande kunskap om och förståelse för sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser.
 
Färdighet och förmåga
visa färdighet och förmåga att kunna identifiera och formulera centrala juridiska problem inom de ovan nämnda områdena på kursen.
visa färdighet och förmåga att kunna argumentera för och emot olika lösningar på juridiska problem inom de ovan nämnda områdena på kursen, såväl skriftligt som muntligt.
visa fördjupad förmåga att kunna identifiera och formulera problem inom ett civilrättsligt område samt argumentera för och emot olika lösningar på dessa.
visa förmåga att inom givna tidsramar lösa uppgifter såväl individuellt som i samverkan med varandra.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna värdera och diskutera reglers olika skyddsintressen och funktion.
i viss utsträckning kunna värdera och diskutera olika perspektiv på rätten
i viss utsträckning kunna värdera och diskutera vad som kan utgöra ett professionellt förhållningssätt i juristrollen.
 

Behörighetskrav

Godkänd på de kurser som ges på juristprogrammets första termin samt fullgjort de obligatoriska delarna på T 2 – Civilrätt, 30 hp.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen är problembaserad och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningstillfällen och hand­ledning. Den pedagogiska modellen är en fortsättning på den som tillämpades under terminerna 1 och 2. Där betonades särskilt en jurists behov av såväl kunskaper som färdigheter; kunskaper bl.a. beträffande innehållet i gällande rätt och vedertagna arbetsmetoder, samt vad gäller färdigheter, förmågan till muntlig föredragning och skriftlig framställning, förmågan till argumentationsanalys och slutligen förmågan att identifiera och analysera juridiska problem. Under kursen kommer centrala delar av svensk familjerätt, fastighets- och miljörätt, skadeståndsrätt samt sakrätt att behandlas.

Med dessa ämnesstudier som utgångspunkt kommer de studerande att arbeta med praktisk problemlösning främst genom seminarier, författande av en individuell uppsats och genom­förande av en opposition.

Medan tidigare terminer huvudsakligen varit uppdelade i perioder kommer de olika ämnesområdena under denna termin att varvas för att under längre tidsperioder ge utrymme för studier i respektive ämne.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

 

Examination

Examinationen sker på grundval av två moment om vardera 15 hp, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under moment 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt moment 2 nedan.

Moment 1
a. Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.
b. Författande av en individuell skrivuppgift och genomförande av en individuell muntlig opposition på en annan students skrivuppgift

Moment 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell salstentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under moment 1-2 ovan. För moment 1 och de däri ingående delarna samt mom 2, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB). Betyget på hela kursen grundar sig på en sammanvägd bedömning av resultatet från den skriftliga tentamen, den individuella skrivuppgiften och den individuella muntliga oppositionen. Betyget på hela kursen sätts först när alla aktiviteter under moment 1-2 ovan är utförda.

Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid terminens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

 

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 34

  Skadeståndsrätt

  Bengtsson Bertil
  Försäkringsrätt : några huvudlinjer
  Tionde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 109 sidor :
  ISBN: 9789139208921
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skadeståndsrätt
  Hellner Jan, Radetzki Marcus
  11 uppl. : Norstedts Juridik : 2021 : 509 sidor :
  Obligatorisk

  Fastighetsrätt

  Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom
  Bengtsson Bertil, Hager Richard, Victorin Anders
  Tionde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2022] : 436 sidor :
  ISBN: 9789139023418
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grauers Folke
  Fastighetsköp
  Tjugoandra upplagan : Lund : Juristförlaget i Lund : 2021 : 357 sidor :
  ISBN: 9789154405800
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Julstad Barbro
  Fastighetsindelning och markanvändning
  Sjunde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : 205 sidor :
  ISBN: 9789139023128
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Allmän fastighetsrätt : fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor
  Victorin Anders, Hager Richard
  Åttonde upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2019] : 287 sidor :
  ISBN: 9789177370642
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Familjerätt

  Äktenskap & samboende
  Agell Anders, Brattström Margareta
  Sjunde upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2022] : 360 sidor :
  ISBN: 9789177371762
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rätt arv
  Brattström Margareta, Singer Anna
  Iustus : 2023 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Upplaga 6, ISBN 9789177372394. Utkommer i juli/augusti 2023.

  Schiratzki Johanna
  Barnrättens grunder
  Sjunde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 174 sidor :
  ISBN: 9789144127453
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sakrätt

  Millqvist Göran
  Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom
  Nionde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : 275 sidor :
  ISBN: 9789139023074
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Uppsatsarbetet

  Sandgren Claes
  Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod, argumentation och språk
  Femte upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : 137 sidor :
  ISBN: 9789139024637
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns senare e-bok

  Referenslitteratur

  Brottsoffermyndighetens referatsamling 2020
  Umeå : Brottsoffermyndigheten : 2020 : 136 sidor :
  ISBN: 9789198302042
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Håstad Torgny
  Sakrätt avseende lös egendom
  6., omarb. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2000 : 488, [6] s. :
  ISBN: 91-39-20243-7 ; 717:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Håstad Torgny
  Supplement 2004 till Sakrätt avseende lös egendom, sjätte upplagen 1996
  Stockholm : Norstedts juridik : 2004 : 39 s. :
  ISBN: 91-39-20357-3
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: kan köpas separat utan huvudboken

  Jensen Ulf
  Panträtt i fast egendom
  Elfte upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2020] : 283 sidor :
  ISBN: 9789177371175
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att skriva juridik : regler och råd
  Jensen Ulf, Rylander Staffan, Lindblom Per Henrik
  7 uppl. : Iustus : 2021 :
  ISBN: 9789177371625
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Zetterström Stefan
  Sakrättens fyra huvudfall
  Sjätte upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2022] : 199 sidor :
  ISBN: 9789177371854
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Widerberg Karin
  Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
  ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  För samtliga delar av kursen

  Nordstedts: Sveriges Rikes Lag eller Iustus: Svensk lag eller annan lagtext. Kurskompendier med artiklar, rättsfall, utdrag ur lagförarbeten m m, som distribueras av institutionen.

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Skadeståndsrätt

  Bengtsson Bertil
  Försäkringsrätt : några huvudlinjer
  Tionde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 109 sidor :
  ISBN: 9789139208921
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skadeståndsrätt
  Hellner Jan, Radetzki Marcus
  11 uppl. : Norstedts Juridik : 2021 : 509 sidor :
  Obligatorisk

  Fastighetsrätt

  Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom
  Bengtsson Bertil, Hager Richard, Victorin Anders
  Tionde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2022] : 436 sidor :
  ISBN: 9789139023418
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grauers Folke
  Fastighetsköp
  Tjugoandra upplagan : Lund : Juristförlaget i Lund : 2021 : 357 sidor :
  ISBN: 9789154405800
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Julstad Barbro
  Fastighetsindelning och markanvändning
  Sjunde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : 205 sidor :
  ISBN: 9789139023128
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Allmän fastighetsrätt : fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor
  Victorin Anders, Hager Richard
  Åttonde upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2019] : 287 sidor :
  ISBN: 9789177370642
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Familjerätt

  Äktenskap, samboende, partnerskap
  Agell Anders, Brattström Margareta
  Sjätte upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2018] : 330 sidor :
  ISBN: 9789176788844
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rätt arv : fördelning av kvarlåtenskap
  Singer Anna, Brattström Margareta
  5 uppl. : Iustus : 2020 :
  ISBN: 9789177370666
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Schiratzki Johanna
  Barnrättens grunder
  Sjunde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 174 sidor :
  ISBN: 9789144127453
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sakrätt

  Millqvist Göran
  Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom
  Nionde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : 275 sidor :
  ISBN: 9789139023074
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Uppsatsarbetet

  Sandgren Claes
  Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod, argumentation och språk
  Femte upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : 137 sidor :
  ISBN: 9789139024637
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns senare e-bok

  Referenslitteratur

  Brottsoffermyndighetens referatsamling 2020
  Umeå : Brottsoffermyndigheten : 2020 : 136 sidor :
  ISBN: 9789198302042
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Håstad Torgny
  Sakrätt avseende lös egendom
  6., omarb. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2000 : 488, [6] s. :
  ISBN: 91-39-20243-7 ; 717:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Håstad Torgny
  Supplement 2004 till Sakrätt avseende lös egendom, sjätte upplagen 1996
  Stockholm : Norstedts juridik : 2004 : 39 s. :
  ISBN: 91-39-20357-3
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: kan köpas separat utan huvudboken

  Jensen Ulf
  Panträtt i fast egendom
  Elfte upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2020] : 283 sidor :
  ISBN: 9789177371175
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att skriva juridik : regler och råd
  Jensen Ulf, Rylander Staffan, Lindblom Per Henrik
  7 uppl. : Iustus : 2021 :
  ISBN: 9789177371625
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Zetterström Stefan
  Sakrättens fyra huvudfall
  5 uppl. : Iustus : 2019 : 194 sidor :
  ISBN: 9789177370703
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Widerberg Karin
  Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
  ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  För samtliga delar av kursen

  Nordstedts: Sveriges Rikes Lag eller Iustus: Svensk lag eller annan lagtext. Kurskompendier med artiklar, rättsfall, utdrag ur lagförarbeten m m, som distribueras av institutionen.

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Skadeståndsrätt

  Bengtsson Bertil
  Försäkringsrätt : några huvudlinjer
  Tionde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 109 sidor :
  ISBN: 9789139208921
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skadeståndsrätt
  Hellner Jan, Radetzki Marcus
  Tionde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 509 sidor :
  ISBN: 9789139208341
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fastighetsrätt

  Grauers Folke
  Fastighetsköp
  21., [rev.] uppl. : Lund : Juristförlaget : 2016 : 357 s. :
  ISBN: 9789154405688
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grauers Folke
  Nyttjanderätt : hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt
  14. [omarb.] uppl. : Lund : Juristförlaget : 2014 : 294 s. :
  ISBN: 9789154405640
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Julstad Barbro
  Fastighetsindelning och markanvändning
  Sjunde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : 205 sidor :
  ISBN: 9789139023128
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Allmän fastighetsrätt : fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor
  Victorin Anders, Hager Richard
  Åttonde upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2019] : 287 sidor :
  ISBN: 9789177370642
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Familjerätt

  Äktenskap, samboende, partnerskap
  Agell Anders, Brattström Margareta
  Sjätte upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2018] : 330 sidor :
  ISBN: 9789176788844
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Schiratzki Johanna
  Barnrättens grunder
  Sjunde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 174 sidor :
  ISBN: 9789144127453
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rätt arv : fördelning av kvarlåtenskap
  Singer Anna, Brattström Margareta
  5 uppl. : Iustus : 2020 :
  ISBN: 9789177370666
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sakrätt

  Millqvist Göran
  Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom
  Nionde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2021] : 275 sidor :
  ISBN: 9789139023074
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Uppsatsarbetet

  Sandgren Claes
  Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation
  Fjärde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2018] : 131 sidor :
  ISBN: 9789139208839
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Brottsoffermyndighetens referatsamling 2020
  Umeå : Brottsoffermyndigheten : 2020 : 136 sidor :
  ISBN: 9789198302042
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Håstad Torgny
  Sakrätt avseende lös egendom
  6., omarb. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2000 : 488, [6] s. :
  ISBN: 91-39-20243-7 ; 717:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Håstad Torgny
  Supplement 2004 till Sakrätt avseende lös egendom, sjätte upplagen 1996
  Stockholm : Norstedts juridik : 2004 : 39 s. :
  ISBN: 91-39-20357-3
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: kan köpas separat utan huvudboken

  Jensen Ulf
  Panträtt i fast egendom
  Elfte upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2020] : 283 sidor :
  ISBN: 9789177371175
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att skriva juridik : regler och råd
  Jensen Ulf, Rylander Staffan, Lindblom Per Henrik
  7 uppl. : Iustus : 2021 :
  ISBN: 9789177371625
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Zetterström Stefan
  Sakrättens fyra huvudfall
  5 uppl. : Iustus : 2019 : 194 sidor :
  ISBN: 9789177370703
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Widerberg Karin
  Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
  ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  För samtliga delar av kursen

  Nordstedts: Sveriges Rikes Lag eller Iustus: Svensk lag eller annan lagtext. Kurskompendier med artiklar, rättsfall, utdrag ur lagförarbeten m m, som distribueras av institutionen.

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  Skadeståndsrätt

  Bengtsson Bertil
  Försäkringsrätt : några huvudlinjer
  Tionde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 109 sidor :
  ISBN: 9789139208921
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skadeståndsrätt
  Hellner Jan, Radetzki Marcus
  Tionde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 509 sidor :
  ISBN: 9789139208341
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fastighetsrätt

  Grauers Folke
  Fastighetsköp
  21., [rev.] uppl. : Lund : Juristförlaget : 2016 : 357 s. :
  ISBN: 9789154405688
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grauers Folke
  Nyttjanderätt : hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt
  14. [omarb.] uppl. : Lund : Juristförlaget : 2014 : 294 s. :
  ISBN: 9789154405640
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Julstad Barbro
  Fastighetsindelning och markanvändning
  Sjätte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 217 sidor :
  ISBN: 9789139116134
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Allmän fastighetsrätt : fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor
  Victorin Anders, Hager Richard
  Åttonde upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2019] : 287 sidor :
  ISBN: 9789177370642
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Familjerätt

  Äktenskap, samboende, partnerskap
  Agell Anders, Brattström Margareta
  Sjätte upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2018] : 330 sidor :
  ISBN: 9789176788844
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Schiratzki Johanna
  Barnrättens grunder
  Sjunde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 174 sidor :
  ISBN: 9789144127453
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rätt arv : fördelning av kvarlåtenskap
  Singer Anna, Brattström Margareta
  5 uppl. : Iustus : 2020 :
  ISBN: 9789177370666
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sakrätt

  Millqvist Göran
  Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom
  Åttonde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2018] : 267 sidor :
  ISBN: 9789139208501
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Uppsatsarbetet

  Sandgren Claes
  Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation
  Fjärde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2018] : 131 sidor :
  ISBN: 9789139208839
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Brottsoffermyndighetens referatsamling 2017
  Umeå : Brottsoffermyndigheten : 2016 : 135 s. :
  ISBN: 9789197920698
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Håstad Torgny
  Sakrätt avseende lös egendom
  6., omarb. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2000 : 488, [6] s. :
  ISBN: 91-39-20243-7 ; 717:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Håstad Torgny
  Supplement 2004 till Sakrätt avseende lös egendom, sjätte upplagen 1996
  Stockholm : Norstedts juridik : 2004 : 39 s. :
  ISBN: 91-39-20357-3
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: kan köpas separat utan huvudboken

  Jensen Ulf
  Panträtt i fast egendom
  10. uppl. : Uppsala : Iustus : 2016 : 287 s. :
  ISBN: 9789176789667
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att skriva juridik : regler och råd
  Jensen Ulf, Rylander Staffan, Lindblom Per Henrik
  Sjätte upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2018] : 126 sidor :
  ISBN: 9789177370192
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Widerberg Karin
  Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
  ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Zetterström Stefan
  Sakrättens fyra huvudfall
  5 uppl. : Iustus : 2019 : 194 sidor :
  ISBN: 9789177370703
  Se Umeå UB:s söktjänst

  För samtliga delar av kursen

  Nordstedts: Sveriges Rikes Lag eller Iustus: Svensk lag eller annan lagtext. Kurskompendier med artiklar, rättsfall, utdrag ur lagförarbeten m m, som distribueras av institutionen.

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Skadeståndsrätt

  Bengtsson Bertil
  Försäkringsrätt : några huvudlinjer
  Tionde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 109 sidor :
  ISBN: 9789139208921
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skadeståndsrätt
  Hellner Jan, Radetzki Marcus
  Tionde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 509 sidor :
  ISBN: 9789139208341
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fastighetsrätt

  Grauers Folke
  Fastighetsköp
  21., [rev.] uppl. : Lund : Juristförlaget : 2016 : 357 s. :
  ISBN: 9789154405688
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grauers Folke
  Nyttjanderätt : hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt
  14. [omarb.] uppl. : Lund : Juristförlaget : 2014 : 294 s. :
  ISBN: 9789154405640
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Julstad Barbro
  Fastighetsindelning och markanvändning
  Sjätte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 217 sidor :
  ISBN: 9789139116134
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Allmän fastighetsrätt : fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor
  Victorin Anders, Hager Richard
  7., [uppdaterade och omarb.] uppl. : Uppsala : Iustus : 2015 : 281 s. :
  ISBN: 9789176788868
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Familjerätt

  Äktenskap, samboende, partnerskap
  Agell Anders, Brattström Margareta
  Sjätte upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2018] : 330 sidor :
  ISBN: 9789176788844
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rätt arv : fördelning av kvarlåtenskap
  Brattström Margareta, Singer Anna
  4., [omarb.] uppl. : Uppsala : Iustus : 2015 : 236 s. :
  ISBN: 9789176788967
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Schiratzki Johanna
  Barnrättens grunder
  Sjunde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 174 sidor :
  ISBN: 9789144127453
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sakrätt

  Millqvist Göran
  Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom
  Åttonde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2018] : 267 sidor :
  ISBN: 9789139208501
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Uppsatsarbetet

  Sandgren Claes
  Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation
  Fjärde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2018] : 131 sidor :
  ISBN: 9789139208839
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Brottsoffermyndighetens referatsamling 2017
  Umeå : Brottsoffermyndigheten : 2016 : 135 s. :
  ISBN: 9789197920698
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Håstad Torgny
  Sakrätt avseende lös egendom
  6., omarb. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2000 : 488, [6] s. :
  ISBN: 91-39-20243-7 ; 717:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Håstad Torgny
  Supplement 2004 till Sakrätt avseende lös egendom, sjätte upplagen 1996
  Stockholm : Norstedts juridik : 2004 : 39 s. :
  ISBN: 91-39-20357-3
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: kan köpas separat utan huvudboken

  Jensen Ulf
  Panträtt i fast egendom
  10. uppl. : Uppsala : Iustus : 2016 : 287 s. :
  ISBN: 9789176789667
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att skriva juridik : regler och råd
  Jensen Ulf, Rylander Staffan, Lindblom Per Henrik
  Sjätte upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2018] : 126 sidor :
  ISBN: 9789177370192
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Widerberg Karin
  Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
  ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Zetterström Stefan
  Sakrättens fyra huvudfall
  5 uppl. : Iustus : 2019 : 194 sidor :
  ISBN: 9789177370703
  Se Umeå UB:s söktjänst

  För samtliga delar av kursen

  Nordstedts: Sveriges Rikes Lag eller Iustus: Svensk lag eller annan lagtext. Kurskompendier med artiklar, rättsfall, utdrag ur lagförarbeten m m, som distribueras av institutionen.