Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

T 5 - Straff- och processrätt, 30 hp

Engelskt namn: T 5 - Criminal and Procedural Law

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 2JU189

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen AB Med beröm godkänd, BA Icke utan beröm godkänd, B Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2017-06-07

Reviderad av: Prefekten, 2021-02-22

Innehåll

Innehåll
Kursen omfattar svensk straffrätt och processrätt och behandlar ämnesområdenas teorier, begrepp, principer, regler och systematik. Straff- och processrättens betydelse för samhälle och individ studeras och problematiseras utifrån frågeställningar som berör bl.a. brottsoffer och gärningsmän, kriminellas situation, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Kursen innehåller vidare inslag från andra vetenskapsområden, bl.a. rättsmedicin, kriminologi, rättspsykiatri och viktimologi. I relation till tidigare terminer ökar kraven på tillämpningen av juridiska metoder och användningen av juridisk argumentation. Detta sker genom arbete med omfattande och komplexa uppgifter samt en ämnesintegrerad uppgift i form av ett häktningsspel.

Straffrätt
Under straffrätten behandlas straffrättens allmänna läror, straffbestämmelser samt påföljder och påföljds­bestäm­ning. Tyngdpunkten ligger vid brottsförutsättningarna, dvs. samspelet mellan straffrättens allmänna del och straffbestämmelserna. Straffrättens allmänna del inriktas på centrala begrepp, frågeställningar och problem med anknytning till uppsåt, osjälvständiga brottsformer och ansvarsfrihetsgrunder. Viss tonvikt ligger vid straffbestämmelser om brott mot person och förmögenhet. Påföljder och påföljdsbestämning studeras med inriktning på hur påföljdssystemet ser ut, dess kriminalpolitiska och straffteoretiska bakgrund samt principer och regler för påföljdsbestämning. Under straffrätten behandlas teorier om genus och rätt samt problematiseras straffrätten i relation till barn, genus och sexuell läggning. En individuell skrivuppgift genomförs där teoretiska frågor om rätten och metodologiska frågor fördjupas i förhållande till skrivuppgifter under tidigare terminer.

Processrätt
I processrätten behandlas grundligt den ordinära civilprocessen och straffprocessen och i viss utsträckning specialprocessen. Tyngdpunkten ligger vid centrala processrättsliga institut och grundbegrepp (t.ex. processhinder, kumulation, bevisbörda och rättskraft), de allmänna processprinciperna och de grundläggande ändamål som styr deras utformning och tillämpning. I straffprocessen behandlas även förundersökningen, där tyngdpunkten ligger vid principer för och regler vid användning av tvångsmedel. De centrala processrättsliga aktörerna (domstol, advokat, åklagare, polis och parter) och deras roll i processen införlivas genom rättegångsspel. Förutom föreläsningar och seminarier används som pedagogisk metod ett fall i civilprocessen och ett fall i straffprocessen, där studenterna följer fallen från ansökan om stämning till dom. I dessa fall arbetar studenterna i stor utsträckning självständigt i den egna basgruppen.  På detta sätt utvecklas studenternas förmåga att självständigt finna och lösa problem ytterligare, jämfört med tidigare terminer.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten
 
Kunskap och förståelse
- visa kunskap om och förstå grunderna i regelverken samt grundläggande rättsliga begrepp och principer inom straff-och processrätten.
- visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
 
Färdighet och förmåga
- visa färdighet och förmåga att kunna identifiera centrala rättsliga problem inom ovan nämnda områden,
- visa färdighet och förmåga att kunna argumentera för och emot olika lösningar på rättsliga problem inom ovan nämnda områden, såväl skriftligt som muntligt,
- visa färdighet och förmåga att kunna tillämpa och integrera kunskaper och relevanta regler från kursens olika delområden på konkreta rättsliga problem inom ovan nämnda områden,
- visa fördjupad förmåga att tillämpa kunskap samt att göra kvalificerade bedömningar på rättsliga problem inom ett av ovan nämnda områden,
- visa förmåga att arbeta såväl individuellt som i samverkan med andra.
 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna värdera och diskutera reglers olika skyddsintressen och funktion,
- i viss utsträckning kunna värdera och diskutera olika perspektiv på rätten,
- i viss utsträckning kunna värdera och diskutera vad som kan utgöra ett professionellt förhållningssätt i juristrollen.

Behörighetskrav

Godkänd på de kurser som ges på juristprogrammets första termin samt två av terminskurserna T 2 - Civilrätt, 30 hp, T - 3 Civilrätt, 30 hp, eller T 4 - Förvaltningsrätt, skatterätt och miljörätt, 30 hp, eller motsvarande. Därutöver krävs att man med godkänt resultat fullgjort de obligatoriska delarna på den kurs som eventuellt saknas.

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg
Undervisningen är problembaserad och utgår i huvudsak från konkreta problem som bearbetas i basgrupper samt redovisas och diskuteras vid seminarier. Genom föreläsningar introduceras eller fördjupas delar av ämnen. Seminarierna kan ha varierande utformning, t.ex. att identifiera och lösa rättsliga problem i givna situationer, lämna in skriftliga uppgifter eller delta i processpel. Seminarier i alla former är obligatoriska.
 
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination
Examinationen sker på grundval av två moduler om vardera 15 hp enligt vad som anges nedan
.
Modul 1
a) Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier under kursens första tidsperiod.
b) Författande av en skrivuppgift.
c) Fullgörande av en skriftlig individuell salstentamen.
 
Modul 2
a) Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier under kursens andra tidsperiod.
b) Fullgörande av en skriftlig individuell salstentamen.
 
Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under modul 1-2 ovan. För modul 1 respektive modul 2, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).
 
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB). Betyget på hela kursen grundar sig på en sammanvägd bedömning av resultaten från de skriftliga tentamina. Betyget sätts först när alla aktiviteter under modul 1-2 ovan är godkända.
 
Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid terminens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Ytterligare litteratur kan tillkomma inför senare seminarium i straffrätten. Välj alltid senaste upplagan.

Genusrättsvetenskap
Gunnarsson Åsa, Svensson Eva-Maria, Käll Jannice, Svedberg Wanna
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 231 sidor :
ISBN: 9789144115276
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Varför går hon? : om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser
Holmberg Carin, Enander Viveka
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 142 s. :
ISBN: 978-91-44-07494-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kriminalrättens grunder
Asp Petter, Ulväng Magnus, Jareborg Nils
2., omarb. uppl. : Uppsala : Iustus : 2013 : 504 s. :
ISBN: 9789176788585
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rättegång : H. 1
Ekelöf Per Olof, Edelstam Henrik, Heuman Lars, Pauli Mikael
9., [omarb. och rev]. uppl. : Stockholm : Wolters Kluwer : 2016 : 275 s. :
ISBN: 9789139207559
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Häfte 1

Rättegång : H. 2
Ekelöf Per Olof, Pauli Mikael, Edelstam Henrik
9., omarb. och rev. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2015 : 251 s. :
ISBN: 9789139206057
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Häfte 2

Ekelöf Per Olof
Rättegång : Tredje häftet
Åttonde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 372 sidor :
ISBN: 9789139208594
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rättegång.
Ekelöf Per Olof, Edelstam Henrik, Heuman Lars
7., omarb. och rev. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 343 s. :
ISBN: 978-91-39-20481-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Häfte 4

Rättegång.
Ekelöf Per Olof, Edelstam Henrik, Pauli Mikael
8., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2011 : 310 s. :
ISBN: 978-91-39-20537-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Häfte 5

Rättegång : 6 Processen i hovrätt och Högsta domstolen
Welamson Lars, Munck Johan
5., [rev.] uppl. : Stockholm : Wolters Kluwer : 2016 : 265 s. :
ISBN: 9789139019015
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Häfte 6

Rättegång I-V : Supplement
Ekelöf Per Olof, Bellander Henrik, Edelstam Henrik, Pauli Mikael
Fjortonde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik AB : [2019] : 109 sidor :
ISBN: 9789139209195
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Heuman Lars
Specialprocess : utsökning och konkurs
Åttonde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2020] : 299 sidor :
ISBN: 9789139207566
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svensson Erik
Specialstraffrätt
Upplaga 1 : Uppsala : Iustus förlag : [2021] : 108 sidor :
ISBN: 9789177371304
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lavin Rune
Förvaltningsprocessrätt
Fjärde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 192 sidor :
ISBN: 9789139023586
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Straffrättens påföljdslära
Jareborg Nils, Zila Josef
Sjätte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 195 sidor :
ISBN: 9789139209256
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Brottsbalken : en kommentar Del 2 (13-24 kap.) : brotten mot allmänheten och staten m.m.
Johansson Stefan, Trost Hedvig, Träskman Per Ole, Wennberg Suzanne
Studentutgåva 9 : Stockholm : Norstedts Juridik : [2019] : Ca 800 sidor med varierande numrering :
ISBN: 9789139209348
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Brottsbalken : en kommentar Del 1 (1-12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.
Träskman Per Ole, Wennberg Suzanne
Studentutgåva 9 : Stockholm : Norstedts Juridik : [2019] : Ca 800 sidor med varierande numrering :
ISBN: 9789139209331
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sveriges Rikes Lag, Norsteds Sveriges Lag, Studentlitteratur eller Svensk Lag, Iustus eller annan aktuell lagtext Ytterligare artiklar, rättsfall m.m som tillhandahålles av institutionen kan tillkomma.