"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Engelskt namn: T 9 - Degree Project

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 2JU215

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Fyrgradig skala, bokstavsbetyg

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2019-04-29

Innehåll

Terminen inleds med en metodkurs, vilken innehåller seminarier i rättsvetenskaplig metod.

Under kursen ska studenten författa ett självständigt arbete. Arbetet ska innebära en ämnesmässig fördjupning i juridik/rättsvetenskap. Ämnet för uppsatsen väljs fritt av den studerande efter samråd med handledaren och inom ett område som har anknytning till programmet. Det är viktigt att ämnet är väl avgränsat och att det är lämpligt för en rättsvetenskaplig analys.

Behandlingen av ämnet ska vara sådan, att analys och metodfrågor får en framträdande plats, medan deskriptiva moment främst utnyttnas som bakrund, inledning eller liknande.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten
* ha fördjupade kunskaper om och fördjupad förmåga att använda rättsvetenskapliga teorier och metoder och visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller annan kvalificerad verksamhet,

* kritiskt kunna värdera ämnesanknutna kunskaper, teorier och metoder och kunna redogöra för slutsatser och argument, såväl muntligen som i skrift,

* ha självständigt planerat och inom rimlig tid genomfört ett kvalificerat uppsatsarbete inom det juridiska området samt vid genomförandet visat ett fördjupat vetenskapligt och professionellt förhållningssätt och visat förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för att fortlöpande utveckla sin kompetens,

* ha förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta rättsvetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

* ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till juristprogrammet vid Umeå universitet och har erhållit godkänt betyg på i programmet ingående kurser motsvarande minst 210 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker dels i form av föreläsningar och seminarier under den inledande metodkursen, dels i form av individuell handledning under uppsatsarbetet.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på. Närvaro vid seminarier är obligatoriska.

Examination

Examinationen görs på grundval av två delar dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett självständigt arbete enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
a) Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier
b) Försvar av det egna uppsatsarbetet vid ett seminarium och opposition på en annan uppsats.

Punkt 2
Författande av ett självständigt arbete.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För det självständiga arbetet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB). Betyget på hela kursen grundar sig på det självständiga arbetet och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Om särskilda skäl föreligger har examinator - som är en annan än handledaren - rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.
 
Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 35

  Kurslitteratur

  Då kursen är en uppsatskurs förekommer ingen allmän, obligatorisk kurslitteratur. Inom ramen för den inledande metodkursen kan respektive lärare anvisa särskild litteratur. Tips på allmän litteratur som kan vara behjälplig vid uppsatsskrivande tillhandahålls vid kursstart.

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Kurslitteratur

  Då kursen är en uppsatskurs förekommer ingen allmän, obligatorisk kurslitteratur. Inom ramen för den inledande metodkursen kan respektive lärare anvisa särskild litteratur. Tips på allmän litteratur som kan vara behjälplig vid uppsatsskrivande tillhandahålls vid kursstart.

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Kurslitteratur

  Då kursen är en uppsatskurs förekommer ingen allmän, obligatorisk kurslitteratur. Inom ramen för den inledande metodkursen kan respektive lärare anvisa särskild litteratur. Tips på allmän litteratur som kan vara behjälplig vid uppsatsskrivande tillhandahålls vid kursstart.

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Kurslitteratur

  Då kursen är en uppsatskurs förekommer ingen allmän, obligatorisk kurslitteratur. Inom ramen för den inledande metodkursen kan respektive lärare anvisa särskild litteratur. Tips på allmän litteratur som kan vara behjälplig vid uppsatsskrivande tillhandahålls vid kursstart.