"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Talkommunikation I: talproduktion, 6 hp

Engelskt namn: Speech Communication I: Speech Production

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 1LI035

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-12-16

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-09-15

Innehåll

Kursen behandlar

 • fonetiska grundbegrepp
 • grundläggande komponenter i talproduktion
 • talorganens byggnad och funktion vid artikulation samt produktion av tal
 • principer för artikulatorisk bestämning och klassificering av talljud
 • principer för transkribering av tal
 • fonetisk beskrivning av talljud (IPA-systemet)

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • definiera och tillämpa grundläggande fonetiska begrepp
 • redogöra för grundläggande komponenter i talproduktion
 • uppvisa förståelse för språkljuden som system
 • transkribera vokaler, konsonanter och vissa prosodiska företeelser i enskilda ord
 • beskriva språkljud artikulatoriskt med hjälp av IPA-systemet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av lärarledda lektioner, övningar och laborationer. Eget arbete med kursmaterialet enskilt eller i grupp förutsätts.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga duggor (quiz), seminarier samt ett skriftligt slutprov.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Vid examination används betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen ej överskrids.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Anmälan till alla prov i skrivsal är obligatorisk.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

Catford John Cunnison
A practical introduction to phonetics
2. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2001 : xiii, 229 s. :
ISBN: 0-19-924635-1 (pbk)
Se Umeå UB:s söktjänst

Engstrand Olle
Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
ISBN: 978-91-44-04399-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindblad Per
Taltranskription
Lunds universitet : 2005 :
Läsanvisning: (Kompendium tillhandahålles via kursplattform)