Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Talkommunikation II: talets akustik och perception, 9 hp

Engelskt namn: Speech communication II: acoustics and perception of speech

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 1LI074

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-11-22

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-10-05

Innehåll

Kursen behandlar:
 • principer för akustisk beskrivning av talljud utifrån en källa-filter-modell
 • fonetisk variation i relation till det fonologiska systemet i svenska varieteter
 • transkription av vokaler, konsonanter och vissa prosodiska samt finfonetiska företeelser i löpande tal
 • prosodiska aspekter relaterade till informationsstruktur samt intersubjektivitetssökande strategi

Förväntade studieresultat

För godkänt betyg ska studenten:
Kunskap och förståelse
 • uppvisa förtrogenhet med grundläggande akustiska begrepp
 • kunna redogöra för grundläggande akustiska komponenter vid talproduktion utifrån en källa-filter-modell
 • kunna analysera fonetisk variation inom svenskans fonologiska system 
 • kunna redogöra för geografiskt, socialt, individuellt och emotionellt betingade orsaker till röst- och uttalsvariation
 • kunna relatera segmentella och suprasegmentella komponenter i talproduktion till deras akustiska korrelat
Färdighet och förmåga
 • kunna tillämpa akustisk analys som stöd för auditiv analys av tal
 • kunna transkribera vokaler, konsonanter och vissa prosodiska samt finfonetiska företeelser i löpande tal
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna kritiskt värdera akustisk samt auditiv analys som verktyg för beskrivning av tal

Behörighetskrav

Univ: Genomgångna kurser i Logopedprogrammets termin 1, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lärarledda lektioner, övningar och laborationer. Laborationerna kräver att studenten har tillgång till en bärbar dator med internetuppkoppling.

Examination

Examinationen sker genom inlämningsuppgifter samt skriftliga delprov[GS1] .
Vid examination används betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Bruce Gösta
Vår fonetiska geografi : om svenskans accenter, melodi och uttal
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 239 s. :
Interaktivt webbmaterial
ISBN: 978-91-44-05053-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Catford John Cunnison
A practical introduction to phonetics
2. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2001 : xiii, 229 s. :
ISBN: 0-19-924635-1 (pbk)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Engstrand Olle
Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 135, [1] s. :
ISBN: 978-91-44-04399-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Sundberg Johan
Röstlära : fakta om rösten i tal och sång
3., utvidgade uppl. : Stockholm : Proprius : 2001 : 293, [1] s. :
ISBN: 91-7118-885-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Artiklar tillkommer, tillhandahålls via kursplattform.