Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Talkommunikation II, 9 hp

Engelskt namn: Speech Communication II

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 1LI083

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-06-21

Innehåll

Kursen behandlar:
 • principer för akustisk beskrivning av talljud utifrån en källa-filter-modell
 • fonetisk variation i relation till det fonologiska systemet i svenska varieteter
 • transkription av vokaler, konsonanter och vissa prosodiska samt finfonetiska företeelser i löpande tal
 • prosodiska aspekter relaterade till informationsstruktur samt intersubjektivitetssökande strategi

Förväntade studieresultat

För godkänt betyg ska studenten:
Kunskap och förståelse
 • uppvisa förtrogenhet med grundläggande akustiska begrepp
 • kunna redogöra för grundläggande akustiska komponenter vid talproduktion utifrån en källa-filter-modell
 • kunna analysera fonetisk variation inom svenskans fonologiska system
 • kunna redogöra för geografiskt, socialt, individuellt och emotionellt betingade orsaker till röst- och uttalsvariation
 • kunna relatera segmentella och suprasegmentella komponenter i talproduktion till deras akustiska korrelat
Färdighet och förmåga
 • kunna tillämpa akustisk analys som stöd för auditiv analys av tal
 • kunna transkribera vokaler, konsonanter och vissa prosodiska samt finfonetiska företeelser i löpande tal
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna kritiskt värdera akustisk samt auditiv analys som verktyg för beskrivning av tal

Behörighetskrav

Univ: Genomgångna kurser i Logopedprogrammets termin 1, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lärarledda lektioner, övningar och laborationer. Laborationerna kräver att studenten har tillgång till en bärbar dator med internetuppkoppling.

Examination

Examinationen sker genom individuell övervakad skriftlig tentamen vid kursens slut.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vid examination används betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
För godkänt betyg på prov som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som inte har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov).
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.