Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tandanatomi, 5 hp

Engelskt namn: Dental Morphology

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3OT058

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tandteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2006-06-21

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2019-09-17

Innehåll

Kursen ges inom tandteknikerprogrammet, termin 1.
  • De primära och permanenta tändernas makroskopiska anatomi och anatomiska variationsformer, med tyngdpunkt på det permanenta bettet.
  • Praktisk utbildning för att i modell kunna återge de enskilda tänderna och utforma dessa på ett optimalt sätt beträffande bettfunktion och estetik.
  • Genemsam introduktionsdag (samverkansdag) för medicinska fakultetens studenter.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
  • ha teoretiska kunskaper om de primära och permanenta tändernas anatomi och variationsformer.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
  • ha förmåga att i modell kunna återge de enskilda tänderna och utforma dessa på ett optimalt sätt beträffande bettfunktion och estetik.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
  • visa grundläggande förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Behörighetskrav

Univ: Inga särskilda förkunskapskrav.

Undervisningens upplägg

Den teoretiska undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och demonstrationer samt identifieringsövningar.
Den praktiska undervisningen bedrivs i form av demonstrationer i modelleringsteknik och modelleringsövningar varvid tänder i plastiskt material utformas. Tänder utformas även med CAD-teknik. Därtill ingår identifieringsträning på modeller. Demonstrationer är obligatoriska.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Kunskapsredovisning sker genom skriftliga förhör.
Den praktiska färdigheten och mognaden bedöms utifrån resultaten från övningsmomenten samt praktiska prov.
För godkänd kurs krävs deltagande i de obligatoriska momenten eller motsvarande, samt godkända förhör och praktiska prov.
Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer.

Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).
Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.