Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teckning - inom det narrativa fältet, 15 hp

Engelskt namn: Drawing within the narrative field

Denna kursplan gäller: 2022-02-14 och tillsvidare

Kurskod: 1FK092

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fri konst: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Konsthögskolan

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-01-07

Reviderad av: Prefekt för Konsthögskolan, 2022-02-09

Innehåll

I kursen presenteras teoretiska och praktiska grunder för olika sätt att arbeta inom det konstnärliga fältet teckning och det narrativa . Under kursen arbetar de studerande under handledning med att arbeta med teckning och det narrativa.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
  • redovisa praktiska och teoretiska grunder inom det konstnärliga fältet teckning och det narrativa. Arbeta med olika metoder och processer inom det konstnärliga fältet teckning och det narrativa.
  • presentera ett under kursen framställt konstnärligt gestaltningsarbete inom det konstnärliga teckning och det narrativa, i seminarium och i utställning.
  • muntligt och/ eller skriftligt kunna beskriva egna arbetsprocesser inom det konstnärliga fältet teckning och det narrativa.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt godkända arbetsprover.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av lektioner, seminarier och individuellt arbete under handledning. I seminarieform och i grupphandledning handleds, diskuteras och redovisas det konstnärliga gestaltningsarbete som genomförs under kursen.

Examination

Studenten examineras kontinuerligt under kursens gång genom bedömning i seminarier där konstnärligt arbete presenteras och diskuteras muntligt både individuellt och i grupp. Kursen examineras även på annat sätt genom presentation av ett under kursen framställt konstnärligt gestaltningsarbete.

På kursen ges betygen Godkänd eller Underkänd. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till utbildningsledaren vid humanistisk fakultet. Studerande har ratt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserar på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Tillgodoräknanden prövas individuellt enligt Umeå Universitets tillgodoräknandeordning, se http://www.urnu,se/uttbildning/antagning/tillgodoraknande.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.