Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Teknikens idéhistoria, 7,5 hp

Engelskt namn: History of Technology

Denna kursplan gäller: 2018-03-05 och tillsvidare

Kurskod: 1IH047

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2008-08-26

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2018-01-16

Innehåll

Kursen behandlar ur idé- och teknikhistoriskt perspektiv teknisk förändring samt teknikens och teknikernas roll i det moderna samhället. Kursens fokus ligger på 1800- och 1900-talet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

Kunskap och förståelse
Övergripande kunna redogöra för huvuddragen i teknikens idéhistoriska utveckling från människans förhistoria till idag.
Övergripande kunna redogöra för de olika kunskapstraditioner och drivkrafter som legat till grund för teknisk förändring.

Färdighet och förmåga
Uppvisa förmåga att självständigt analysera och sammanfatta facklitteratur, vetenskapliga artiklar och annat kursmaterial
Demonstrera förmåga att självständigt diskutera teknikorienterade idéhistoriska teman.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Uppvisa förmåga att analysera och värdera sambandet mellan vetenskap, teknik, kultur och industriell utveckling under de senaste två århundradena.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och bedrivs i form av föreläsningar, skrivuppgifter och nätseminarier samt individuell läsning. Tillgång till dator och en god internetuppkoppling är en förutsättning för deltagande i kursen. Kursarbetet genomförs i lärplattformen Cambro.

Examination

Kursen examineras individuellt, dels genom deltagande i kursens seminarier, dels genom en skriftlig hemtentamen. Seminarier ges endast betygsgraden U och G, medan hemtentamen betygsätts med U, G eller VG. Om studenten ej deltar vid obligatoriska seminarier finns en möjlighet till komplettering enligt instruktion från kursansvarig lärare.

Ordinarie provtillfällen anordnas i anslutning till undervisningen. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie tillfället anordnas ett omprov inom två månader från det att resultaten från ordinarie prov meddelats studenterna. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 


TILLGODORÄKNANDE
Ansökan om tillgodoräknande av del av kurs eller hel kurs ställs till Umeå universitet, Studentcentrum/Examina. Blankett för tillgodoräknande hittas via http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 10

Sundin Bosse
Den kupade handen : historien om människan och tekniken
2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2006 : 362 s. :
ISBN: 91-7331-015-8 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Övrig litteratur

Texter och artiklar tillkommer.