Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

Engelskt namn: Engineering in a Sustainable Business Context

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 5EL264

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-06-26

Innehåll

Kursen består till största delen av ett, i grupp genomfört, utvecklingsprojekt inom något eller några av områdena Elektronik, Datorteknik, Datakommunikation och Webbteknik. Kursen har fokus på teknikutvecklingsprocessen, ur ett brett samhälleligt och affärsmässigt perspektiv, där ingenjörsmässig kompetens, kunskaper och metoder tillämpas i syfte att utveckla en produkt, ett system eller en tjänst. Arbetsgången omfattar hela affärsutvecklingskedjan från idé till presentation av prototyp och affärsplan. I kursen kommer grundbegrepp och grundläggande metoder inom entreprenörskap och affärsutveckling att introduceras liksom begrepp och metoder relaterade till teknik för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Arbetet i projektet skall även ha ett tydligt inslag av ämnesmässig fördjupning.

Kursen är uppdelad i två moment:
1. Förstudie och problembeskrivning, 5 hp (Prestudy, 5 ECTS);

2. Teknikprojekt, 10 hp (Technology, 10 ECTS). Momentet omfattar genomförandet av ett tilldelat projekt med näringslivsanknytning, som huvudsakligen baseras på ett formulerat behov från ett företag. Resor kan förekomma till företagen.
 

Förväntade studieresultat

Moment 1:  Förstudie och problembeskrivning, 5 hp (Prestudy, 5 ECTS);

-upprätta, värdera och redovisa en affärsplan, finansieringsstrategi och marknadsföringsplan för det valda projektet,
-upprätta, värdera och redovisa en miljöpåverkansbedömning och en bedömning av social påverkan för det valda projektet,
-upprätta och redovisa kravspecifikation, projektplan och prioriteringsplan (backlog) för det valda projektet,
-självständigt bearbeta och analysera en teoretisk aspekt inom ett för kursen aktuellt valt område.

Moment 2: Teknikprojekt, 10 hp (Technology, 10 ECTS).

-tillämpa ingenjörsmässiga och affärsmässiga kunskaper och färdigheter med ett hållbarhetsperspektiv vid framtagning av en produkt eller ett system utgående från en affärsidé,
-visa färdighet i att planera, genomföra och avsluta projekt kopplade till näringslivet,
-specificera en produkt och ta fram en så kallad minimum viable product (MVP),
-självständigt upprätta och inom ramen för ett Agilt utvecklingsprojekt följa en projektplan för ett avgränsat utvecklingsprojekt,
-utvärdera och kvalitetsbedöma en färdig produkt utifrån givna specifikationer, samt utifrån ett ekonomisk och ett socialt hållbarhetsperspektiv,
-utvärdera och analysera projektet ur ett personligt utvecklingsperspektiv.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 hp avklarade studier i huvudområdet elektronik.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, samt av gruppundervisning och handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Eget arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen. Projektarbetet bedrivs i grupper som består av 2 - 3 studenter under en Agil projektstyrningsmodell.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:

Moment 1 (Förstudie och problembeskrivning):
Skriftlig och muntlig redovisning av en förstudie innehållande utkast till design och funktion för den produkt som skall tas fram, en preliminär affärsplan, en preliminär miljöpåverkansbedömning och en preliminär produktbacklog. Om flera studenter genomför förstudien tillsammans skall en individuell bedömning säkerställas. I momentets examination ingår även en individuell hemtentamen och ett litteraturseminarium. På Moment 1 sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget (G) krävs att den skriftliga och muntliga redovisningen är genomförd med hög kvalitet, samt att den individuella hemtentamen och litteraturseminariet är genomförda med godkänt resultat. För betyget (VG) krävs att den skriftliga och muntliga redovisningen är genomförd med mycket hög kvalitet, samt att den individuella hemtentamen och litteraturseminariet är genomförda med godkänt resultat.  En fastställd bedömningsmall ligger till grund för bedömning av hög respektive mycket hög kvalitet på redovisningen.

Moment 2 (Teknikprojekt):
En skriftlig projektrapport som redogör för projektets utfall, demonstration av framtagna prototyper samt genom upparbetade dokument från förstudien. Om flera studenter genomför projektet tillsammans skall en individuell bedömning säkerställas. I momentets examination ingår också en reflektionsdagbok som speglar de individuella insatserna i projektet. På Moment 2 sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget (G) krävs att den skriftliga och muntliga redovisningen är genomförd med godkänt resultat, godkänd reflektionsdagbok samt att åtminstone en av aspekterna ekonomisk och social hållbarhet är beaktad i utvärderingen av den färdiga produkten. För betyget (VG) krävs att kraven för betyget (G) är uppfyllda samt att båda aspekterna ekonomisk och social hållbarhet är beaktade i utvärderingen av den färdiga produkten.
 
Hela kursen:
På hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande moment är godkända. För betyget (3) krävs minst betyget (G) både på Moment 1 och Moment 2. För betyget (4) krävs betyget (G) på Moment 1 och betyget (VG) på Moment 2. För betyget (5) krävs betyget (VG) på både Moment 1 och Moment 2.

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.


TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.