Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teologi: grundkurs A2, 30 hp

Engelskt namn: Theology: Introductory Course A2

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 1RE041

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Religionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-01

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2020-08-17

Innehåll

Kursen avser förmedla kunskaper om religioners och livsåskådningars kännetecken, historiska utveckling och aktuella roll för människor i förhållande till sin omvärld och samhället i stort. Kursen består av fyra delmoment. Momenten behandlar (1) kristendomens historiska utveckling, (2) systematisk teologi, hermeneutik och religionsfilosofi (3) hinduism och buddhism, samt (4) relationen mellan religion och samhälle utifrån religionsvetenskapliga metoder och begrepp. I kurstillfällen som är förlagda till campus ingår bibliotekskunskap.

Kursen består av 4 olika moment. Observera att ordningen på momenten kan variera.
 
Moment 1: Kristendomens utveckling, 7,5 hp (The Development of Christianity, 7,5 ECTS)
Momentet behandlar kristendomens innehåll, uttrycksformer och betydelse i olika samhällsstrukturer under olika tidsepoker. Kursen innehåller en bred framställning av kristendomens utveckling från den tidiga kyrkan till nutid för att ge ett historiskt perspektiv på kristendomen i nutiden.

Moment 2: Systematisk teologi 7,5 hp (Systematic Theology 7,5 ECTS)
Momentet ger en grundläggande orientering inom kristen systematisk teologi och religionsfilosofi. Centrala teman inom kristen teologi, såsom Gud och treenigheten, Jesus Kristus och frälsning, kyrka och sakrament behandlas. Dessutom diskuteras frågeställningar såsom teologins källor och kunskapsanspråk i relation till nutida vetenskap och vetenskapsteori, det religiösa språkets natur och lidandets problem, kyrkans roll i samhället, liksom frågor om hur bibeltexter tolkas och används

Moment 3: Hinduism och buddhism, 7,5 hp (Hinduism and Buddhism, 7,5 ECTS)
Momentet utgör en introduktion till hinduism och buddhism. I momentet behandlas religionernas historia, utveckling, urkunder, moral och etik samt centrala föreställningar och riter. Religionernas mångfald belyses och ett flertal religiösa begrepp problematiseras utifrån olika forskningsperspektiv. Inom momentet diskuteras olika sätt att tolka religiöst liv ur olika perspektiv. Innehållet ger förståelse för de olika sätt som hinduismen och buddhismen har kommit till uttryck på.

Moment 4: Religion och samhälle, 7,5 hp (Religion and Society, 7,5 ECTS)
Momentet behandlar interaktionen mellan religion och samhälle på lokal och global nivå. Särskild betoning läggs på religion i förhållande till våld, konflikter, demokrati och mänskliga rättigheter. Under momentet ges en introduktion till etablerade teorier och begrepp som används i modern samhällsvetenskaplig religionsforskning. Ett antal samhällsvetenskapliga tolkningsmodeller för religiöst inspirerat politiskt engagemang diskuteras och tillämpas på konkreta fall.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Kristendomens utveckling, 7,5 hp (The Development of Christianity, 7,5 ECTS)
Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
* beskriva centrala delar av kristendomens historia i dess skiftande sociala, politiska och religiösa kontexter.
* redogöra för grundläggande likheter och skillnader mellan olika kyrkotraditioner. 

Färdighet och förmåga 
Efter avslutat moment skall studenten kunna:  
* tillämpa för ämnesområdet grundläggande begrepp vid analys av kristendomen i historia och nutid.   

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:  
* visa insikter om kristendomens skiftande samhällsroll och inflytande i olika kulturella kontexter i historia och nutid.


Moment 2: Systematisk teologi 7,5 hp (Systematic Theology 7,5 ECTS)
Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
*    redogöra för centrala teman inom kristen systematisk teologi
*    redogöra för viktiga metodiska och innehållsmässiga skillnader mellan olika teoretiska perspektiv inom teologi och religionsfilosofi

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
*    kritiskt diskutera olika hållningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
*    visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

Moment 3: Hinduism och buddhism, 7,5 hp (Hinduism and Buddhism, 7,5 ECTS)
Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
*    redogöra för hinduismens och buddhismens historiska utveckling fram till  idag
*    redogöra för grundläggande innehåll i hinduisk och buddhistisk tro och
    praktik
*    känna igen och problematisera centrala begrepp inom hinduismen och
    buddhismen
*    redogöra för ett urval av de centrala urkunderna för hinduism respektive buddhism; samt redogöra för den mångfald av tolkningar som karaktäriserar modern hinduism och buddhism.

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
*    tillämpa grundläggande religionshistoriska begrepp vid analys av hinduism och buddhism
*    visa förmåga att tolka kulturella uttryck med anknytning till hinduism och buddhism.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
*    förhålla sig sakligt kritisk till olika påståenden om religiös tro och praktik inom hinduism och buddhism
*    uppvisa ett förhållningssätt, som visar på allsidighet och saklighet, vad gäller olika religiösa uttryck inom hinduism och buddhism.

Moment 4: Religion och samhälle, 7,5 hp (Religion and Society, 7,5 ECTS
Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
*    redogöra översiktligt för interaktionen mellan religion och samhälle på lokal och global nivå;
*    sammanfatta och förklara ett antal etablerade teorier och begrepp som används i samhällsvetenskaplig religionsforskning

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
*    kritiskt analysera samhällsvetenskapliga teorier och begrepp;
*    tillämpa samhällsvetenskapliga teorier och begrepp vid analyser av interaktionen mellan religion och samhälle
*    Visa förmåga att genomföra skriftliga uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
*    analysera den egna förförståelsen av sambanden mellan sociala variabler och religion;
*    urskilja, jämföra och förhålla sig till religiös och vetenskaplig terminologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom kursplattformen. Då det på kursen förekommer liUndervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom kursplattformen. Då det på kursen förekommer litteratur på engelska måste den studerande kunna tillgodogöra sig litteratur på detta språk för att klara kursen.

Examination

Varje moment examineras för sig. Detta sker på varje enskilt moment genom dels en individuell skriftlig tentamen om 6 hp, dels en skriftlig PM-uppgift om 1,5 hp (på distanskursen) eller en seminarieuppgift om 1,5 hp (på den campusförlagda kursen). De examinerande uppgifterna om 1,5 hp bedöms med betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. Den individuella skriftliga examinationen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För ett erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst tre fjärdedelar av de delar som bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd samt minst betyget Godkänd på övriga delar.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. 
Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det.


Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 34

Moment 1: Kristendomens utveckling

Kyrka i Sverige : introduktion till svensk kyrkohistoria
Berntson Martin, Nilsson Bertil, Wejryd Cecilia
Skellefteå : Artos : 2012 : 410 s. :
ISBN: 978-91-7580-574-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Kärkkäinen Veli-Matti
An introduction to ecclesiology : ecumenical, historical&global perspectives.
Downers Grove, IL : InterVarsity Press : 2002 : 238 s. :
ISBN: 0-8308-2688-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Kristendomen : en historisk introduktion
Rasmussen Tarald, Thomassen Einar, Beskow Per
Skellefteå : Artos : 2007 : 416 s. :
ISBN: 978-91-7580-336-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar

Moment 2: Systematisk teologi

McGrath Alister E.
Christian Theology: An Introduction, 6th Edition
John Wiley & Sons : 2016 : 512 s. :
ISBN: 9781118869574
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Placher William C.
Unapologetic theology : a Christian voice in a pluralistic conversation
1. ed. : Louisville, Ky. : Westminster/John Knox Press : 1989 : 178 p. :
ISBN: 0-664-25064-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Jonsson Ulf
Med tanke på Gud : en introduktion till religionsfilosofin
2., omarb. uppl. : Skellefteå : Artos : 2008 : 372 s. :
ISBN: 978-91-7580-395-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar

Moment 3: Hinduism och Buddhism

Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring
Andersson Daniel, Sander Åke
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 598 s. :
ISBN: 978-91-44-05398-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (OBS! endast kapitlen om Hinduism och Buddhism sid 151-284).

Gansten Martin
Bhagavad-Gītā : vishet och yoga = Brahmavidyā yogaśāstram śrīmadbhagavadgītā
2. utg. : Nora : Nya Doxa : 2008 : 207, [1] s. :
ISBN: 978-91-578-0507-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: (hela boken) Se bibliotekskatalogen Album

Darśan : det gudomliga skådandet : en introduktion till hinduisk ikonografi
Eck Diana L., Edholm Erik af, Jackson Peter
Nora : Nya Doxa : 1996 : 91 s. :
ISBN: 91-88248-86-0 ; 155:00
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (hela boken ca 60 sidor).

Penner Hans H.
Rediscovering the Buddha: legends of the Buddha and their interpretation [Elektronisk resurs]
New York : Oxford University Press : 2009 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Hinduismen : historia, tradition, mångfald
Jacobsen Knut A., Ericson Malin
Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 393, [1] s. :
ISBN: 91-27-09772-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Buddhismen : kultur, historia, tradition
Jacobsen Knut A., Andersson Thomas
Stockholm : Natur och kultur : 2002 : 318, [1] s. :
ISBN: 91-27-09021-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (eller senare upplaga) Se bibliotekskatalogen Album

Kompendium och artiklar

Moment 4: Religion och samhälle

Aldridge Alan
Religion in the contemporary world : a sociological introduction
3. ed. : Oxford : Polity : 2013 : 250 s. :
ISBN: 9780745653471 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Lindgren Tomas
Religion och konflikt : komplexa samband, komplexa orsaker
Skellefteå : Artos & Norma Bokförlag : 2014 : 351 s. :
ISBN: 9789175807225
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Lindgren Tomas
Fundamentalism och helig terror : religionspsykologi för vår tid
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 271 s. :
ISBN: 978-91-44-05392-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

God's century : resurgent religion and global politics
Toft Monica Duffy, Philpott Daniel, Shah Timothy Samuel.
New York : W.W. Norton : 2011 : x, 276 s. :
ISBN: 978-0-393-06926-6 ¹19.99
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.