Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Teoretisk fördjupning i kultur- och medievetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Theoretical Perspectives in Culture and Media Studies

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 1KU073

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-02-24

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2017-05-15

Innehåll

Under kursen tillägnar sig studenten fördjupade kunskaper om centrala perspektiv och begrepp inom kultur- och medievetenskap (Etnologi, Journalistik, Konst- och bildvetenskap, Kulturanalys, Litteraturvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap och Museologi). På tvärvetenskaplig grund introduceras både aktuella och klassiska perspektiv och begrepp. Kursen bygger på två moment och den erbjuder individuell flexibilitet genom textbaserade seminarier och individuellt valbar litteratur. Kursen kan läsas som fristående kurs eller som en del av termin 1 på HAKMM Masterprogram i kultur- och medievetenskap 120 hp.

Moment 1: Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap (7,5 hp)
Theoretical perspectives in Culture and Media Studies
Momentet har en tvärvetenskaplig grund och behandlar aktuella och klassiska perspektiv och begrepp inom kultur- och medievetenskap. I gemensamma seminarier diskuteras såväl perspektivens och begreppens ämnesspecifika innebörder som deras placering i en vidare vetenskapliga kontext. Speciell tonvikt läggs vid det vetenskapliga samtalet, jämförande perspektiv och självreflektion.

Moment 2: Teoretisk fördjupning i kultur- och medievetenskap (7,5 hp)
Specialisation in Culture and Media Studies
Under momentet fördjupar sig studenten i ett urval av teoretiska texter som väljs individuellt i samråd med lärare/handledare. I momentet ingår ett självständigt arbete där studenten redogör för de valda begreppen och perspektiven, deras betydelse i en vetenskaplig kontext och deras relation till empiriska material.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs skall studenten:
 • kunna kritiskt förhålla sig till centrala tankegångar inom området kultur- och medievetenskap
 • aktivt kunna deltaga i och föra ett vetenskapligt samtal
 • kunna redogöra för och problematisera ett individuellt urval av begrepp och perspektiv mot bakgrund av såväl en specifik som en vidare vetenskaplig kontext
 • uppvisa förståelse för hur teoretiska begrepp relaterar till ett empiriskt material
Efter godkänt moment 1 (Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap) skall studenten kunna:
 • kunna kritiskt förhålla sig till centrala tankegångar inom området kultur- och medievetenskap
 • ha förståelse för hur teoretiska begrepp relaterar till ett empiriskt material
 • aktivt kunna deltaga i och föra ett vetenskapligt samtal
Efter godkänt moment 2 (Teoretisk fördjupning i kultur- och medievetenskap) skall studenten kunna:
 • kunna redogöra för och problematisera ett individuellt urval av begrepp och perspektiv mot bakgrund av såväl en specifik som en vidare vetenskaplig kontext.
 • uppvisa förståelse för hur teoretiska begrepp relaterar till ett empiriskt material

Behörighetskrav

Kandidatexamen i drama-teater-film, etnologi, journalistik, konstvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi eller motsvarande. Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av t.ex. föreläsningar, seminarier, gruppövningar, enskilda uppgifter, självstudier, handledning samt planering och genomförande av studentledda seminarier. Speciell tonvikt läggs vid det vetenskapliga samtalet, jämförande perspektiv och självreflektion. Förutom obligatorisk kurslitteratur ges studenten möjlighet att själv och i samråd med lärare/handledare välja kurslitteratur med stöd av kursplanens litteraturlista. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har ett funktionshinder finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Kursen examineras genom att aktivt deltagande i seminarier, planering och ledning av seminarier samt genom enskilda och gruppvisa muntliga och skriftliga uppgifter.

Moment 1: Examination sker samt genom enskilda och gruppvisa muntliga och skriftliga uppgifter samt genom aktivt deltagande i seminarier.

Moment 2: Examination sker genom författande av ett individuellt paper.

Examination sker enligt graderna Väl Godkänt, Godkänt eller Underkänt. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Får den studerande underkänt på en tentamen kan som alternativ till omtentamen restuppgift ges i form av att den eller de underkända frågorna kompletteras och bedöms på nytt. I dessa fall kan betyg på tentamen bli högst Godkänd.
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på kursen krävs betyget VG på moment 2. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen skall kunna examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera högst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som kursen 1KA015 Kultur- och medieteori - fördjupande magistertermin 30 hp.

Kursen ersätter 1KA017 Teoretiska grundtexter i kultur- och medieteori 15 hp och kan därför inte ingå i samma examen.

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 36

  För alla kursmomenten gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast en månad före kursmomentets start.

  Moment 1: Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap (7,5 hp)

  All litteratur anges med originalutgåva, men man kan läsa senare utgåvor och översättningar ifall det finns (svenska översättningar anges i parentes).

  The social construction of reality : A treatise in the sociology of knowledge
  Berger Peter L., Luckmann Thomas
  London : Penguin : 1966 : 249 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: [Svensk översättning:] Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1979

  Bourdieu Pierre
  Science of science and reflexivity
  Chicago : University of Chicago Press : 2004 : 129 s. :
  ISBN: 0-226-06737-8 (cloth)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Foucault Michel
  L'archéologie du savoir
  Paris : Gallimard : 1969 : 275, [4] s. :
  ISBN: 2-07-026999-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Vetandets arkeologi)

  Goffman Erving
  The Presentation of Self in Everyday Life
  ANCHOR BOOKS : 1959 : 259 s. :
  ISBN: 9780385094023
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: [Svensk översättning:] Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik. Stockholm : Rabén & Sjögren, 1974.

  McLuhan Marshall
  Understanding media : the extensions of man
  London : Routledge : 1964 : 359 s. :
  ISBN: 0-415-10483-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Rosenberg Tiina
  Inledning till Butler, Judith: Genus ogjort : kropp, begär och möjlig existens
  Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2006 : 15 s. :
  ISBN: 91-7227-457-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 2: Teoretisk fördjupning i kultur- och medievetenskap (7,5 hp)

  Studenten väljer litteratur i samråd med lärare/handledare motsvarande cirka 1000 sidor utifrån nedanstående lista.

  Armstrong Nancy
  Desire and domestic fiction : a political history of the novel
  New York : Oxford University Press : 1987 : x, 300 s. :
  ISBN: 978-0-19-506160-4
  Se bibliotekets söktjänst

  Arnheim Rudolf
  The dynamics of architectural form : based on the 1975 Mary Duke Biddle lectures at the Cooper union
  Berkeley : University of California Press : cop. 1977 : vi, 289 s. :
  ISBN: 0-520-03551-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Toward a philosophy of the act
  Bachtin Michail, Liapunov Vadim, Holquist Michael
  1. ed. : Austin : Univ. of Texas Press : 1993 : 106 s. :
  ISBN: 0-292-76534-7 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Bal Mieke
  Narratology : introduction to the theory of narrative
  Toronto : University of Toronto Press : 1985 : xi,164p :
  ISBN: 0-8020-5673-3 (cased) ; £13.50
  Se bibliotekets söktjänst

  Barthes Roland
  La chambre claire : note sur la photographie
  Paris : Gallimard : 1981 : 192 s. :
  ISBN: 2-07-020541-X
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Det ljusa rummet: tankar om fotografiet)

  Barthes Roland
  Mythologies.
  Paris : 1957 : 267 s. :

  Bauman Zygmunt
  Modernity and the Holocaust
  Cambridge : Polity : 1989 : xiv, 224 s. :
  ISBN: 0-7456-0685-7
  Se bibliotekets söktjänst

  Beauvoir Simone de
  Le deuxième sexe
  Paris : Gallimard : 1949 : 2 vol. :

  Benedict Ruth
  Patterns of culture.
  Boston : 1934 : 290 s. :

  Benjamin Walter
  Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit : drei Studien zur Kunstsoziologie
  Frankfurt am Main : Suhrkamp : 1963 : 160 s. :
  Läsanvisning: (Konstverket i reproduktionsåldern)

  Berman Marshall
  All that is solid melts into air : the experience of modernity
  New York : Simon and Schuster : cop. 1982 : 383 s. :
  ISBN: 0-671-24602-X
  Se bibliotekets söktjänst

  Bourdieu Pierre
  La distinction : critique sociale du jugement
  Paris : Ed. de minuit : 1979 : 670 s. :
  ISBN: 2-7073-0275-9
  Se bibliotekets söktjänst

  Bourdieu Pierre
  Les règles de l'art : genèse et structure du champ littéraire
  Paris : Seuil : 1992 : 480 s. :
  ISBN: 2-02-018159-2
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur)

  Butler Judith
  Bodies that matter : on the discursive limits of
  New York : Routledge : 1993 : xii, 288 s. :
  ISBN: 0-415-90365-3 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Butler Judith
  Gender trouble : feminism and the subversion of identity
  New York : Routledge : 1990 : xiv, 172 s. :
  ISBN: 0-415-90042-5 (inb.) ; £30.00
  Se bibliotekets söktjänst

  Colomina Beatriz
  Privacy and publicity : modern architecture as mass media
  Cambridge, Mass. : MIT Press : cop. 1994 : 389 s. :
  ISBN: 0-262-03214-7
  Se bibliotekets söktjänst

  Derrida Jacques
  Mal d'archive : une impression freudienne
  Paris : Galilée : 1995 :
  ISBN: 2-7186-0454-9
  Se bibliotekets söktjänst

  Douglas Mary
  Purity and danger : an analysis of concepts of pollution and taboo
  London : Routledge & K Paul : 1966 : 188 s. :

  Felski Rita
  The gender of modernity
  Cambridge, Mass. : Harvard Univ. Press : 1995 : viii, 247 s. :
  ISBN: 0-674-34193-7 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache : Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv
  Fleck Ludwik, Schäfer Lothar, Schnelle Thomas
  1. Aufl. : Frankfurt am Main : Suhrkamp : 1980 : xlix, 189 s. :
  ISBN: 3-518-07488-1
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum)

  Foucault Michel
  Histoire de la sexualité. : 1 La volonté de savoir
  Paris : Gallimard : 1978 : 211 s. :
  ISBN: 2-07-029589-3
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Sexualitetens historia)

  Foucault Michel
  Histoire de la sexualité. : 2 L'usage des plaisirs
  Paris : Gallimard : 1984 : 285 s. :
  ISBN: 2-07-070056-9
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Sexualitetens historia)

  Foucault Michel
  Histoire de la sexualité. : 3 Le souci de soi
  Paris : Gallimard : 1984 : 284 s. :
  ISBN: 2-07-027382-2
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Sexualitetens historia)

  Giddens Anthony
  The consequences of modernity
  Cambridge : Polity in association with Blackwell : cop. 1990 : 186 s.. :
  ISBN: 0-7456-0793-4
  Se bibliotekets söktjänst

  Greenblatt Stephen
  Renaissance self-fashioning : from More to Shakespeare
  Chicago : Univ. of Chicago P. : cop. 1980 : 321 s. :
  ISBN: 0-226-30653-4
  Se bibliotekets söktjänst

  Haraway Donna Jeanne
  Simians, cyborgs, and women : the reinvention of nature
  New York : Routledge : 1991 : 287 s., 11 pl.-s. :
  ISBN: 0-415-90386-6 (inb.) ; CIP rev.
  Se bibliotekets söktjänst

  Dialektik der Aufklärung
  Horkheimer Max, Adorno Theodor W.
  Amsterdam : Querido : 1947 [1944] : 310 p. :
  Läsanvisning: (Upplysningens dialektik)

  Jameson Fredric
  The political unconscious : narrative as a socially symbolic act
  London : Methuen : 1981 :
  ISBN: 0-416-31370-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Kant Immanuel
  Critik der Urtheilskraft
  Frankfurt : 1792 : lvi, 476 s. :
  Läsanvisning: (Kritik av omdömeskraften)

  McClintock Anne
  Imperial leather : race, gender and sexuality in the colonial contest
  London : Routledge : 1995 : xi, 449 s. :
  ISBN: 0-415-90889-2 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  McLuhan Marshall
  Understanding media : the extensions of man
  London : Routledge : 1964 : 359 s. :
  ISBN: 0-415-10483-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Merleau-Ponty Maurice
  Phénoménologie de la perception : [Diss.]
  Paris : 1945 :
  Läsanvisning: (Kroppens fenomenologi)

  Mills C. Wrightq (Charles Wright)
  The sociological imagination.
  New York,c 1959 : 1959 :

  Nead Lynda
  The female nude : art, obscenity and sexuality
  London : Routledge : 1992 : xi, 133 s., [38] pl.-s. :
  ISBN: 0-415-02677-6 ; CIP rev.
  Se bibliotekets söktjänst

  Nussbaum Martha Craven
  Upheavals of thought : the intelligence of emotions
  Cambridge : Cambridge University Press : 2001 : xiii, 751 s. :
  ISBN: 0-521-46202-9 ; £30.00 : CIP entry (Oct.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Ong Walter J.
  Orality and literacy : the technologizing of the word
  London : Methuen : 1982 : 201 s. :
  ISBN: 0-416-71370-X (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Pollock Griselda
  Differencing the canon : feminist desire and the writing of art's histories
  London : Routledge : 1999 : xviii, 345 s. :
  ISBN: 0-415-06699-9 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Ricur Paul
  Interpretation theory : discourse and the surplus of meaning
  2. pr. : Fort Worth, Tex. : Texas Christian U.P. : cop. 1976 : 107 s. :

  Sontag Susan
  Regarding the pain of others
  1. ed. : New York, N.Y. : Farrar, Straus and Giroux : 2003 : 131 s. :
  ISBN: 0-374-24858-3
  Se bibliotekets söktjänst

  Williams Raymond
  Culture and society 1780-1950.
  Harmondsworth : 1958 : 363 s. :

  Williams Raymond
  The long revolution
  London : Chatto & Windus : 1961 : 369 s. :

  Willis Paul E.
  Learning to labour : how working class kids get working class jobs
  Farnborough : Saxon House : cop. 1977 : 204 s. :
  ISBN: 0-566-00150-0 (inb.) ; £15.00
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2017 vecka 35

  För alla kursmomenten gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast en månad före kursmomentets start.

  Moment 1: Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap (7,5 hp)

  All litteratur anges med originalutgåva, men man kan läsa senare utgåvor och översättningar ifall det finns (svenska översättningar anges i parentes).

  Bourdieu Pierre
  Science of science and reflexivity
  Chicago : University of Chicago Press : 2004 : 129 s. :
  ISBN: 0-226-06737-8 (cloth)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Foucault Michel
  L'archéologie du savoir
  Paris : Gallimard : 1969 : 275, [4] s. :
  ISBN: 2-07-026999-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Vetandets arkeologi)

  Gombrich E. H
  Art and illusion : a study in the psychology of pictorial representation
  Washington : 1960 : xxxi, 466 s. :
  Obligatorisk

  McLuhan Marshall
  Understanding media : the extensions of man
  London : Routledge : 1964 : 359 s. :
  ISBN: 0-415-10483-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Radway Janice A.
  Reading the romance : women, patriarchy, and popular literature
  Chapel Hill : Univ. of North Carolina P. : cop.1984 : x, 274 s. :
  ISBN: 0-8078-1590-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Rosenberg Tiina
  Inledning till Butler, Judith: Genus ogjort : kropp, begär och möjlig existens
  Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2006 : 15 s. :
  ISBN: 91-7227-457-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 2: Teoretisk fördjupning i kultur- och medievetenskap (7,5 hp)

  Studenten väljer litteratur i samråd med lärare/handledare motsvarande cirka 1000 sidor utifrån nedanstående lista.

  Armstrong Nancy
  Desire and domestic fiction : a political history of the novel
  New York : Oxford University Press : 1987 : x, 300 s. :
  ISBN: 978-0-19-506160-4
  Se bibliotekets söktjänst

  Arnheim Rudolf
  The dynamics of architectural form : based on the 1975 Mary Duke Biddle lectures at the Cooper union
  Berkeley : University of California Press : cop. 1977 : vi, 289 s. :
  ISBN: 0-520-03551-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Toward a philosophy of the act
  Bachtin Michail, Liapunov Vadim, Holquist Michael
  1. ed. : Austin : Univ. of Texas Press : 1993 : 106 s. :
  ISBN: 0-292-76534-7 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Bal Mieke
  Narratology : introduction to the theory of narrative
  Toronto : University of Toronto Press : 1985 : xi,164p :
  ISBN: 0-8020-5673-3 (cased) ; £13.50
  Se bibliotekets söktjänst

  Barthes Roland
  La chambre claire : note sur la photographie
  Paris : Gallimard : 1981 : 192 s. :
  ISBN: 2-07-020541-X
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Det ljusa rummet: tankar om fotografiet)

  Barthes Roland
  Mythologies.
  Paris : 1957 : 267 s. :

  Bauman Zygmunt
  Modernity and the Holocaust
  Cambridge : Polity : 1989 : xiv, 224 s. :
  ISBN: 0-7456-0685-7
  Se bibliotekets söktjänst

  Beauvoir Simone de
  Le deuxième sexe
  Paris : Gallimard : 1949 : 2 vol. :

  Benedict Ruth
  Patterns of culture.
  Boston : 1934 : 290 s. :

  Benjamin Walter
  Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit : drei Studien zur Kunstsoziologie
  Frankfurt am Main : Suhrkamp : 1963 : 160 s. :
  Läsanvisning: (Konstverket i reproduktionsåldern)

  Berman Marshall
  All that is solid melts into air : the experience of modernity
  New York : Simon and Schuster : cop. 1982 : 383 s. :
  ISBN: 0-671-24602-X
  Se bibliotekets söktjänst

  Bourdieu Pierre
  La distinction : critique sociale du jugement
  Paris : Ed. de minuit : 1979 : 670 s. :
  ISBN: 2-7073-0275-9
  Se bibliotekets söktjänst

  Bourdieu Pierre
  Les règles de l'art : genèse et structure du champ littéraire
  Paris : Seuil : 1992 : 480 s. :
  ISBN: 2-02-018159-2
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur)

  Butler Judith
  Bodies that matter : on the discursive limits of
  New York : Routledge : 1993 : xii, 288 s. :
  ISBN: 0-415-90365-3 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Butler Judith
  Gender trouble : feminism and the subversion of identity
  New York : Routledge : 1990 : xiv, 172 s. :
  ISBN: 0-415-90042-5 (inb.) ; £30.00
  Se bibliotekets söktjänst

  Colomina Beatriz
  Privacy and publicity : modern architecture as mass media
  Cambridge, Mass. : MIT Press : cop. 1994 : 389 s. :
  ISBN: 0-262-03214-7
  Se bibliotekets söktjänst

  Derrida Jacques
  Mal d'archive : une impression freudienne
  Paris : Galilée : 1995 :
  ISBN: 2-7186-0454-9
  Se bibliotekets söktjänst

  Douglas Mary
  Purity and danger : an analysis of concepts of pollution and taboo
  London : Routledge & K Paul : 1966 : 188 s. :

  Felski Rita
  The gender of modernity
  Cambridge, Mass. : Harvard Univ. Press : 1995 : viii, 247 s. :
  ISBN: 0-674-34193-7 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache : Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv
  Fleck Ludwik, Schäfer Lothar, Schnelle Thomas
  1. Aufl. : Frankfurt am Main : Suhrkamp : 1980 : xlix, 189 s. :
  ISBN: 3-518-07488-1
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum)

  Foucault Michel
  Histoire de la sexualité. : 1 La volonté de savoir
  Paris : Gallimard : 1978 : 211 s. :
  ISBN: 2-07-029589-3
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Sexualitetens historia)

  Foucault Michel
  Histoire de la sexualité. : 2 L'usage des plaisirs
  Paris : Gallimard : 1984 : 285 s. :
  ISBN: 2-07-070056-9
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Sexualitetens historia)

  Foucault Michel
  Histoire de la sexualité. : 3 Le souci de soi
  Paris : Gallimard : 1984 : 284 s. :
  ISBN: 2-07-027382-2
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Sexualitetens historia)

  Giddens Anthony
  The consequences of modernity
  Cambridge : Polity in association with Blackwell : cop. 1990 : 186 s.. :
  ISBN: 0-7456-0793-4
  Se bibliotekets söktjänst

  Greenblatt Stephen
  Renaissance self-fashioning : from More to Shakespeare
  Chicago : Univ. of Chicago P. : cop. 1980 : 321 s. :
  ISBN: 0-226-30653-4
  Se bibliotekets söktjänst

  Haraway Donna Jeanne
  Simians, cyborgs, and women : the reinvention of nature
  New York : Routledge : 1991 : 287 s., 11 pl.-s. :
  ISBN: 0-415-90386-6 (inb.) ; CIP rev.
  Se bibliotekets söktjänst

  Dialektik der Aufklärung
  Horkheimer Max, Adorno Theodor W.
  Amsterdam : Querido : 1947 [1944] : 310 p. :
  Läsanvisning: (Upplysningens dialektik)

  Jameson Fredric
  The political unconscious : narrative as a socially symbolic act
  London : Methuen : 1981 :
  ISBN: 0-416-31370-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Kant Immanuel
  Critik der Urtheilskraft
  Frankfurt : 1792 : lvi, 476 s. :
  Läsanvisning: (Kritik av omdömeskraften)

  McClintock Anne
  Imperial leather : race, gender and sexuality in the colonial contest
  London : Routledge : 1995 : xi, 449 s. :
  ISBN: 0-415-90889-2 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  McLuhan Marshall
  Understanding media : the extensions of man
  London : Routledge : 1964 : 359 s. :
  ISBN: 0-415-10483-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Merleau-Ponty Maurice
  Phénoménologie de la perception : [Diss.]
  Paris : 1945 :
  Läsanvisning: (Kroppens fenomenologi)

  Mills C. Wrightq (Charles Wright)
  The sociological imagination.
  New York,c 1959 : 1959 :

  Nead Lynda
  The female nude : art, obscenity and sexuality
  London : Routledge : 1992 : xi, 133 s., [38] pl.-s. :
  ISBN: 0-415-02677-6 ; CIP rev.
  Se bibliotekets söktjänst

  Nussbaum Martha Craven
  Upheavals of thought : the intelligence of emotions
  Cambridge : Cambridge University Press : 2001 : xiii, 751 s. :
  ISBN: 0-521-46202-9 ; £30.00 : CIP entry (Oct.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Ong Walter J.
  Orality and literacy : the technologizing of the word
  London : Methuen : 1982 : 201 s. :
  ISBN: 0-416-71370-X (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Pollock Griselda
  Differencing the canon : feminist desire and the writing of art's histories
  London : Routledge : 1999 : xviii, 345 s. :
  ISBN: 0-415-06699-9 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Ricur Paul
  Interpretation theory : discourse and the surplus of meaning
  2. pr. : Fort Worth, Tex. : Texas Christian U.P. : cop. 1976 : 107 s. :

  Sontag Susan
  Regarding the pain of others
  1. ed. : New York, N.Y. : Farrar, Straus and Giroux : 2003 : 131 s. :
  ISBN: 0-374-24858-3
  Se bibliotekets söktjänst

  Williams Raymond
  Culture and society 1780-1950.
  Harmondsworth : 1958 : 363 s. :

  Williams Raymond
  The long revolution
  London : Chatto & Windus : 1961 : 369 s. :

  Willis Paul E.
  Learning to labour : how working class kids get working class jobs
  Farnborough : Saxon House : cop. 1977 : 204 s. :
  ISBN: 0-566-00150-0 (inb.) ; £15.00
  Se bibliotekets söktjänst