"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teoretisk läkemedelskemi, 7,5 hp

Engelskt namn: Theoretical Medicinal Chemistry

Denna kursplan gäller: 2017-06-19 och tillsvidare

Kurskod: 5KE168

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-06-21

Innehåll

Kursen innehåller teori inom om fundamentala och avancerade begrepp och metoder inom området läkemedelskemi. Detta omfattar en övergripande bild över processen för att utveckla nya läkemedel samt de vanligaste typerna av biomolekyler som läkemedel påverkar. Vidare diskuteras även växelverkan mellan lågmolekylära föreningar och proteiner, DNA, och RNA men också metoder för identifiering, design, utveckling, syntes och utvärdering av läkemedelskandidater. Struktur-aktivitetssamband, ADME (läkemedels absorption, distribution, metabolism och utsöndring), beräkningskemiska metoder är också centrala begrepp som diskuteras under kursen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • ge en översikt av de steg som ingår i utvecklingen av ett läkemedel samt ingående beskriva hur man kan genomföra ett projekt inom läkemedelskemi,
 • analysera och jämföra växelverkan mellan ligand och receptor,
 • identifiera och beskriva samband mellan kemisk struktur och fysikalisk-kemiska egenskaper,
 • ingående beskriva metoder för identifiering av biologiskt aktiva läkemedelslika organiska molekyler,
 • redogöra för och tillämpa kunskap om hur biologiskt aktiva läkemedelslika organiska molekyler kan vidareutvecklas med avseende på farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper genom bland annat struktur-aktivitets analyser,
 • redogöra och analysera läkemedels upptag, distribution, metabolism och utsöndring,
 • redogöra för beräkningskemiska strategier inom läkemedelskemi så som t.ex. strukturbaserad design och dockning samt beskriva hur man kan använda dessa strategier för att genomföra ett projekt inom läkemedelskemi,
 • självständigt inhämta och kritiskt bedöma kemisk, biologisk och medicinsk information ur databaser,
 • göra jämförande kritiska analyser av olika data,
 • aktivt delta i diskussioner under seminarier och gruppövningar samt
 • redovisa resultat muntligt och skriftligt.

 

Behörighetskrav

90 hp inklusive kurserna Bioorganisk kemi 15 hp (5KE011) och Biokemi 15 hp (5KE020) eller motsvarande kunskaper. Engelska B/6
Kursen kan inte kombineras med Läkemedelskemi (15hp 5KE059/60) eller Medicinal Chemistry (7,5 hp 5KE066/5KE178).

Undervisningens upplägg

Föreläsningar och kurslitteratur med tillhörande videoföreläsningar är grunden till innehållet vilket sedan fördjupas genom workshops, seminarier och olika typer av uppgifter som presenteras muntligt och/eller skriftligt.

Examination

De teoretiska koncepten inom läkemedelskemi examineras via individuellt skriftlig salstentamen (UV). Projekt examineras individuellt via skriftlig rapport och muntlig redovisning (UG), workshops genom individuell enkel skriftlig rapport (UG). Betyg på kursen sätts först när tentamen, presentation och skriftliga rapporter är genomförda. Betygsskalan för slutbetyg på kursen är UV. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid kemiska institutionen.
Examination baserad på denna kursplan garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande av studier prövas individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.