Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teoretisk miljövetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Theoretical environmental science

Denna kursplan gäller: 2018-09-10 och tillsvidare

Kurskod: 5MH125

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Miljövetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-06-08

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-28

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i något eller några delområden i miljövetenskap. Målet är att kursen ska ge fördjupade insikter i vetenskaplig metodik, att öka förmågan till kritisk bedömning av vetenskaplig litteratur samt att självständigt sammanställa kunskapsläget inom det aktuella delområdet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- med hög grad av självständighet hitta, sammanställa, analysera samt skriftligt och muntligt presentera huvudsakligen forskningsartiklar inom huvudområdet
- värdera olika vetenskapliga teorier och resultat inom det valda ämnesområdet
- granska och kommentera ett liknande arbete muntligt och skriftligt

Behörighetskrav

Miljö och hälsoskydd eller miljövetenskap 90 hp på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av självständigt arbete med handledning handledning och ett obligatoriskt seminarium.

Examination

Examinationen sker genom att litteraturstudien dokumenteras i en skriftlig rapport enligt de formalia som gäller EMGs serie med examensarbeten. I examinationen ingår också att rapporten försvaras vid seminarium, samt att opposition på annan rapport sker. På rapport och seminarier sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (se universitetets regelsamling), samt studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos prefekten för ekologi, miljö och geovetenskap begära att annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Till kursplanen finns ett kursplanetillägg daterat 2014-02-12

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.