Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Theoretical Perspectives in Culture and Media Studies

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1KU078

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-02

Innehåll

Kursen har en tvärvetenskaplig grund och behandlar aktuella och klassiska perspektiv och begrepp inom kultur- och medievetenskap. I gemensamma seminarier diskuteras såväl perspektivens och begreppens ämnesspecifika innebörder som deras placering i en vidare vetenskaplig kontext. Speciell tonvikt läggs vid det vetenskapliga samtalet, jämförande perspektiv och självreflektion. Kursen läses tillsammans med HAMKR Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och HALVM Masterprogrammet i litteraturvetenskap.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenten:
  • uppvisar initiativförmåga och självständighet.
  • behärskar akademiskt skrivande och komplexa akademiska resonemang.
  • Kunna kritiskt förhålla sig till centrala tankegångar inom området kultur- och medievetenskap
  • Ha förståelse för hur teoretiska begrepp relaterar till ett empiriskt material
  • Aktivt kunna deltaga i och föra ett vetenskapligt samtal

Behörighetskrav

Kandidatexamen i etnologi, journalistik, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi eller motsvarande. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, självstudier, handledning samt planering och genomförande av studentledda seminarier. Speciell tonvikt läggs vid det vetenskapliga samtalet, jämförande perspektiv och självreflektion. Förutom obligatorisk kurslitteratur ges studenten möjlighet att själv och i samråd med lärare/handledare välja kurslitteratur med stöd av kursplanens litteraturlista. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning  finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Kursen examineras genom muntliga seminarium och presentationer, samt skriftliga hemtentamensuppgifter, projektbeskrivningar och rapporter.
 
Examination sker fortlöpande enligt graderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U), respektive godkänt eller underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betygsomdöme kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt. Komplettering för högre betygsomdöme är ej tillåtet. Om studenten så önskar har denne rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen skall kunna examineras på kursen och dess moduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator 

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1KU073 Teoretisk fördjupning i kultur- och medievetenskap 15 hp eller 1KO074 Medier och kommunikation D 30 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap, 7,5 hp

För alla moduler gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före modulens start. All litteratur anges med originalutgåva, men man kan läsa senare utgåvor och översättningar ifall det finns (svenska översättningar anges i parentes).

Ahmed Sara
The cultural politics of emotion
Second edition. : Edinburgh : Edinburgh University Press : 2014 : vii, 256 pages :
ISBN: 9780748691135
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bourdieu Pierre
Konstens regler : det litterära fältets uppkomst och struktur
Stehag : B. Östlings bokförl. Symposion : 2000 : 523 s. :
ISBN: 91-7139-116-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Flaubert Gustave
Hjärtats fostran/Sentimental Education (orig. L’éducation sentimentale, 1869; sv övers 1951 alt eng övers 1964)
Stockholm: Hugo Gebers förlag : 1951 :
Läsanvisning: alt. Harmondsworth: Penguin Books: Penguin Classics: 1964 el senare finns även att läsa online i fulltext: https://www.gutenberg.org/files/34828/34828-h/34828-h.htm

The madwoman in the attic : the woman writer and the nineteenth-century literary imagination
Gilbert Sandra M., Gubar Susan
2. ed. : New Haven : Yale University Press : 2000 : xlvi, 719 s. :
ISBN: 0-300-08458-7 (alk. paper) ;
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Goffman Erving
The Presentation of Self in Everyday Life
ANCHOR BOOKS : 1959 : 259 s. :
ISBN: 9780385094023
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: [Svensk översättning:] Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik. Stockholm : Rabén & Sjögren, 1974

McLuhan Marshall
Understanding media : the extensions of man
London : Routledge : 1964 : 359 s. :
ISBN: 0-415-10483-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Moi Toril
Revolution of the ordinary : literary studies after Wittgenstein, Austin, and Cavell
Chicago : The University of Chicago Press : 2017 : xvi, 290 pages :
ISBN: 9780226464305
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Litteratur kan tillkomma enligt lärarnas anvisning