Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teori, empiri och metod i religionsvetenskapliga samhällsstudier: Masterkurs, 15 hp

Engelskt namn: Theoretical Reasoning and Empirical methods in the Social Sciences of Religion: Master course

Denna kursplan gäller: 2013-05-13 och tillsvidare

Kurskod: 1RE145

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2010-06-30

Reviderad av: Idé och samhällsstudier, 2013-05-20

Innehåll

Kursen breddar och fördjupar tidigare inhämtade kunskaper om de teorier och metoder som används i aktuell samhällsvetenskaplig religionsforskning.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• självständigt sammanfatta och kritiskt redogöra för hur teori och metod används i aktuell religionsvetenskaplig forskning;
• utförligt och reflekterat beskriva centrala metodiska och teoretiska begrepp inom forskningsfältet

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• bearbeta empirisk information och presentera denna på ett strukturerat sätt;
• muntligt och skriftligt argumentera för egna slutsatser;
• formulera en strukturerad muntlig och skriftlig populärvetenskaplig presentation

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• identifiera egna kunskapsluckor och utifrån detta ta ansvar för den egna kunskapsutvecklingen;
• förhålla sig reflexivt till kunskapsinhämtandet och tillämpningen av kunskaper

Behörighetskrav

Univ: För behörighet krävs kandidatexamen i religionsvetenskap eller teologi samt ytterligare 60 högskolepoäng, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå och där minst 30 högskolepoäng är inom huvudområdet religionsvetenskap.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier eller enskild handledning.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga och muntliga examinationsformer. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 1

  Litteraturen väljs i samråd med examinerande lärare.

 • Giltig från: 2015 vecka 30

  Handbok i kvalitativa metoder
  Ahrne Göran, Svensson Peter
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 245 s. :
  ISBN: 978-91-47-09446-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
  Alvesson M., Sköldberg K.
  2. uppl : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 598 s. :
  ISBN: 9789144046150
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ammerman Nancy Tatom
  Sacred stories, spiritual tribes : finding religion in everyday life
  New York : Oxford University Press : 2013. : 1 online resource :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9780199367702 (ebook)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cohen Emma
  The mind possessed : the cognition of spirit possession in an Afro-Brazilian religious tradition
  Oxford : Oxford University Press : 2007. : ix, 241 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip072/2006032578.html
  ISBN: 978-0-19-532335-1 (cloth : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Khosrokhavar Farhad
  The new Arab revolutions that shook the world
  Boulder, CO : Paradigm Publishers : cop. 2012 : ix, 351 p. :
  ISBN: 1612050832
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Smith Jonathan A.
  Qualitative psychology : a practical guide to research methods
  2. ed. : London : SAGE : 2007. : 276 s. :
  ISBN: 9781412930833 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare upplaga

  Ståhle Göran Viktor
  Det religiösa självet i praktik vid ett hinduiskt gudinnetempel : ett kulturpsykologiskt angreppssätt för religionspsykologi
  Uppsala : Uppsala universitet : 2004 : 299 s. :
  urn:nbn:se:uu:diva-4695
  ISBN: 91-506-1784-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Även annan litteratur kan förekomma. Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.

 • Giltig från: 2013 vecka 22

  The sacred is the profane : the political nature of religion
  Arnal William E., McCutcheon Russell T.
  New York : Oxford University Press : 2013. : 240 p. :
  ISBN: 978-0-19-975711-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bellah Robert Neelly
  Religion in human evolution : from the Paleolithic to the Axial Age
  Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press : 2011 : xxvii, 746 p. :
  ISBN: 9780674061439
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Haidt Jonathan.
  The righteous mind : why good people are divided by politics and religion
  New York : Pantheon Books : 2012. : 419 s. :
  ISBN: 978-0-307-37790-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tweed Thomas A.
  Crossing and dwelling : a theory of religion
  Cambridge, Mass. : Harvard University Press : 2008. : 278 s. :
  ISBN: 0-674-02764-7 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vásquez Manuel A.
  More than belief : a materialist theory of religion
  New York : Oxford University Press : 2011. : 382 p. :
  ISBN: 0195188535 ¹60.00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wilson David Sloan.
  Darwin's cathedral : evolution, religion, and the nature of society
  Chicago, Ill. : University of Chicago Press : 2002. : 268 s. :
  ISBN: 0-226-90134-3 : £16.00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Även annan litteratur kan förekomma. Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.