"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teori och management inom hälsopromotion, 5 hp

Engelskt namn: Theory and Management in Health Promotion

Denna kursplan gäller: 2022-05-23 till 2023-06-11 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3FH084

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap, 2020-11-18

Reviderad av: Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap, 2022-05-02

Innehåll

Denna kurs syftar till att öka studenternas kunskap inom området hälsopromotion. Detta genom att utveckla deras färdigheter i att planera, och förståelse för implementeringen av, insatser som avser främja hälsa samt förebygga ohälsa och sjukdom. Teorier, ramverk, tillvägagångssätt och forskning som är centrala för hälsopromotion som ett professionellt verksamhetsområde kommer att diskuteras och appliceras i relation till utformningen och genomförandet av hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Förklara vilken roll insatser, professionen och samhällsgrupper har inom hälsofrämjande arbete

Färdigheter och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Definiera fokus för, och omfattningen av, hälsofrämjande insatser.
  • Förklara hur fokus för, och omfattningen av, hälsofrämjande insatser kan uppnås genom att relatera strategier med förväntade mål.
  • Tillämpa teorier, ramverk och forskning i utformningen av hälsofrämjande insatser för att säkerställa strategisk planering och evidensbaserad eller evidensinformerad implementering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Identifiera och välja ut strategier för att uppnå målen med hälsofrämjande insatser.

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

All undervisningen sker på engelska och ges i form av föreläsningar (fysiska live eller inspelade digitalt) och grupparbeten samt obligatoriska seminarier och en skriftlig hemtentamen.

Examination

Denna kurs examineras individuellt genom en skriftlig hemtentamen samt aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier/grupparbeten. Den skriftliga tentamen betygsätts med betygen VG (Väl Godkänd), G (Godkänd) och U (Underkänd), medan betygen G (Godkänd) och U (Underkänd) ges vid obligatoriska seminarier/grupparbeten. De övergripande betygen för kursen är VG, G och U. För att få betyget G på hela kursen krävs att samtliga examinerade moment är godkända och för att erhålla betyget VG krävs dessutom att hemtentamen är Väl Godkänd. Studenter som inte får godkänt betyg på den skriftliga hemtentamen kommer få komplettera sin text enligt synpunkter från examinator och åter lägga fram sitt reviderade arbete för en andra bedömning. Efter att ha omarbetat sin hemtentamen kan studenten erhålla betygen Godkänd eller Underkänd, men inte Väl Godkänd.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Det är enbart tillåtet att komplettera ett underkänt (U) resultat till godkänt (G), komplettering för högre betyg är ej tillåtet. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.