Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Terrester biogeokemi, 15 hp

Engelskt namn: Terrestrial biogeochemistry

Denna kursplan gäller: 2018-03-12 och tillsvidare

Kurskod: 5GV081

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-03-19

Innehåll

Kursen behandlar naturliga terrestra processer i biogeokemiska kretslopp och hur dessa kan förändras genom störningar. Kursen fokuserar på att utveckla en förståelse och överblick av biogeokemiska kretslopp från en lokal- till en avrinningsområdesskala

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betygen Godkänd kunna:

1. Beskriva och förklara terrestra processer i biogeokemiska kretslopp i olika rumsliga skalor
2. tolka och utvärdera biogeokemiska data
3. sammanfatta, analysera och presentera forskningsdata och information skriftligt och muntligt enligt akademiska konventioner
 4. kritiskt analysera vetenskaplig forskning

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:

5. syntetisera nya data inom ämnesområdet
6. utvärdera nya data och slutsatser i relation till internationella primärreferenser (t.ex. vetenskapligt granskade artiklar) inom ämnesområdet

 
 
 

Behörighetskrav

Univ:  Univ: 120 hp varav 60 hp Geovetenskap/naturgeografi, eller 60 hp Biologi, alternativt 60 hp Kemi och 30 hp Geovetenskap/naturgeografi, alternativt 60 hp miljövetenskap och 30 hp Geovetenskap/naturgeografi, eller motsvarande kunskaper. En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om utbildningen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar både teoretiska studier baserade på aktuell forskningslitteratur och praktiska studier utifrån analyser, utvärdering och sammanfattning av forskningsdata. Kursen bedrivs genom handledning där huvuddelen av arbetet görs självständigt. Kursens kombinerar studier och diskussion av forskningslitteratur (lärobok och aktuella forskningsartiklar), laborationer som kan omfatta provberedning och geokemiska analyser, diskussion av analytiska metoder, dataanalys, elektronisk datautvinning och litteratursökning och korta skriftliga rapporter angående centrala teman i samband med tillhandahållen data. Detta är inte en föreläsningsbaserad kurs, utan den är fokuserad på att aktivt utföra och diskutera vetenskap.

Examination

Examinationen består av:

Litteraturdiskussioner (individuella: Godkänd/Underkänd): Diskutera tilldelad litteratur (bokkapitel, forskningsartiklar) relaterade till ett ämnesområde varje vecka. Aktivt deltagande krävs.

Korta skriftliga uppgifter (individuella): Kortare uppgifter kommer att ges som kan handla om bibliografiska sökningar, dataanalys (Godkänd/Underkänd) och artikelrecensioner (Väl Godkänd/Godkänd/Underkänd).

Forskningsartiklar (2) (Väl Godkänd/Godkänd/Underkänd): Uppgifter kommer att ges som spänner över några av de huvudbegrepp som tas upp i kursen, som studenterna ska utvärdera och sammanfatta i form av ett kort forskningsmanuskript. Manuskriptet ska följa de riktlinjer som används av en relevant tidskrift. ANMÄRKNING: När det gäller forskningsartikllar används en iterativ process. Det vill säga kompletta, formaterade utkast enligt tidskriftsriktlinjerna ska lämnas in. Manuskript som inte följer dettar returneras utan granskning (detta inkluderar manuskript som inte har språkgranskats). Inlämnade manuskript blir sedan granskade, vilket inkluderar granskning enligt enchecklista (dvs. betygsrubriks) samt specifika kommentarer. Granskat manuskriptet måste sedan revideras. Betyg ges på det reviderade manuskriptet (i vissa fall krävs en ytterligare revision). 

Betyget som ges på hela kursen är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Den som examinerats kan inte examineras igen för att få högre betyg. För att klara hela kursen måste alla prov och obligatoriska delar vara godkända. Betyget är baserad på all examination och fastställs först efter att alla obligatoriska uppgifter är genomförda. En student som har misslyckats med två prov för en kurs eller en del av en kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte det finns specifika skäl till det (HF 6 kap 22§). Begäran om nya examinator görs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

  • Giltig från: 2021 vecka 11

    Terrester biogeokemi

    Kurslitteraturen baseras på vetenskapliga artiklar erhålls under kursen gång. Material enligt föreläsandes lärares anvisningar kan tillkomma

  • Giltig från: 2018 vecka 35

    Kurslitteraturen baseras på vetenskapliga artiklar erhålls under kursen gång. Material enligt föreläsandes lärares anvisningar kan tillkomma.