Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Testmetodik och statistik, 15 hp

Engelskt namn: Test Methodology and Statistics in Sports Sciences

Denna kursplan gäller: 2016-01-25 och tillsvidare

Kurskod: 3ID034

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen samt tränarprogrammet, 2014-02-12

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2016-02-09

Innehåll

I kursen ingår grundläggande testmetodologi med fokus på både idrottsspecifika tester och tester för användning inom hälsoområdet. Stor vikt läggs på värdering av olika testmetoders validitet och reliabilitet.  Utbildning i försöksplanering, träning i objektivitet och etiska överväganden kopplas till val av testupplägg. Insamling av data, statistisk prövning, tolkning och presentation av resultat ingår som en röd tråd i kursen kopplat till tester.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • värdera och tillämpa grundläggande fysiska testmetoder utifrån standardisering, testmetodernas felkällor, etiska aspekter, reliabilitet och validitet.
  • självständigt tillämpa och med ett kritiskt förhållningssätt välja testmetod utifrån ändamålet.
  • visa objektivitet och värderingsförmåga av testresultat från fysiska tester.
  • självständigt formulera nollhypotes och alternativ hypotes.
  • visa kunskap och förståelse om försöksplanering och studiedesign relaterat till begrepp som dubbelblind, crossover, kohort, prospektiv och retrospektiv.
  • visa kunskap och förståelse inom, samt självständigt tillämpa, grundläggande deskriptiv statistik gällande beräkning av medelvärde, median, standardavvikelse och testning av normalfördelning, korrelation, regression, T-test för oberoende och beroende parametrar.
  • självständigt genomföra grundläggande statistisk analys och resultatpresentation i Excel.

Behörighetskrav

Människans fysiologi och hälsa 15 hp, Träningens biologi och systematik 15 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, gruppövningar och grupparbeten. Gruppseminarier är obligatoriska liksom de inlämningsuppgifter som följer på dessa.
Frånvaro vid obligatoriska moment kompletteras med hemuppgift i samförstånd mellan ansvarig lärare och student. Vissa undervisningsmoment kan ges på engelska

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen samt utifrån visad förmåga att självständigt och i grupp redovisa uppgifter under kursen baserade på olika fysiska och psykologiska testmetoder och grundläggande statistik.

Studentens prestation vid skriftlig tentamen och labbrapporter bedöms i en tregradig betygsskala; Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Studentens prestation vid muntlig redovisning bedöms i en tvågradig betygsskala; Godkänd eller Underkänd.
Betyget för hela kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Student som underkänts vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyad examination i nära anslutning till ordinarie tillfälle. En studerande som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fyra gånger för att bli godkänd. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyad examination. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att – efter skriftlig begäran hos programrådet – få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Examination på denna kursplan garanteras två år efter förstagångsregistrering på kurs.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.