Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Text i program- och utställningsverksamhet på det publika museet, 7,5 hp

Engelskt namn: Text in program and exhibition activities at the public museum.

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 till 2021-08-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1MU031

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Museologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-02-25

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-08-31

Innehåll

Denna kurs behandlar både utställningsmediet och mångfalden av texter i samtida publik museiverksamhet ur ett kommunikativt och museologiskt perspektiv. Syftet är att kombinera teoretiska perspektiv med metodutveckling genom analys av både utställningar och konkreta texters form och innehåll. Kursen innehåller övningar och uppgifter i att kritiskt granska och formulera texter i utställningar, marknadsföring och program, samt författa omdömen och recensioner av utställningar.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska studenten:
  • Uppvisa kunskap om olika former av text och om recensionen som genre.
  • Uppvisa teoretisk och praktisk kunskap om texter i museers sammanhang med fokus på utställningstexter.
  • Uppvisa kännedom om att värdera och analysera utställningar
  • Kunna granska och analysera utställningsrecensioner
  • Kunna författa en utställningsrecension

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är uteslutande nätbaserad och består av instuderingsmateriel, uppgifter och handledning via universitetets lärplattform. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via webbplattformen. Detta innebär att de studerande måste ha tillgång till dator och internet för att kunna fullgöra de uppgifter som ingår i kursen.

Examination

Examinationen sker genom utförandet av  separata textuppgifter som löpande ska presenteras och diskuteras på kursens lärarplattform.

Examination sker enligt graderna Väl godkänt, Godkänt och Underkänt. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år. En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg.
Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har denne rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtligauppgifter är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska uppgifter är godkända. På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För att få väl godkänd på kursen krävs dessutom att mer än hälften av uppgifterna bedömts som väl godkända[ACW1] 
 [ACW1]Vet ej om det är det bästa sättet att formulera det på?

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmodulert upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmodul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information: kontakta Studentcentrum/Examina

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

1MU031 Text i program- och utställningsverksamhet på det publika museet 7,5 hp

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start

Ahlmér Anneli
Vad är grejen? : 4 steg till din första journalistiska artikel
Enskede : Byline : 2012 : 78 s. :
ISBN: 978-91-980088-0-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Bennicke Ida
Tekster om ting. På sporet af en genretransformation.
Ingår i:
Nordisk Museologi [Elektronisk resurs]
Unspecified : sid. 21-39 :
https://www.journals.uio.no/index.php/museolog/article/view/3062
Obligatorisk

Museumsutstillinger : å forstå, skape og vurdere natur- og kulturhistoriske utstillinger
Huseby Hege Børrud, Cederholm Pia
2017 : 371 s. :
ISBN: 9788283050479
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kritikkverdig 2019, Nye perspektiv på kritik av museumsutstillinger
Oslo: Museumsnytt : 2019 :
Kritikkverdig,
Obligatorisk

When words of wisdom are not wise. A study of accessibility in museum exhibition texts
Kjeldsen Anna-Karina, Nisbeth Brøgger Matilde
Nordisk museologi : 2015 :
Nordisk museologi, sid 91-111.
Obligatorisk

Serrell Beverly
Exhibit labels. An interpretive approch
Rowman & Littlefield : 2015 :
https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=LZucCQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=exhibit+labels+an+interpretive+approach+2015&ots=kRrYq6-dBp&sig=KLYqoZCX-4giamOYyS5EjuLEbj0&redir_esc=y#v=onepage&q=exhibit%20labels%20an%20interpretive%20approach%202015&f=false
Obligatorisk

Smeds Kerstin
Om utställningars mening
Institutionen för kultur- och medievetenskaper : 2005 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Ingår i: Museon Muisti: Ritva Wäreen juhlakirja / [ed] Tuukka Talvio, Helsinki: Taidehistorian seura - Föreningen för konsthistoria , 2005, s. 24-40. Tilllhandahålls via institutionen

Referenslitteratur

Kulturjournalistikens grunder
Loman Rikard, Sjöberg Birthe, Vulovic Jimmy
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 116, [4] s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-01958-1
Se bibliotekets söktjänst

Genusförbart [Elektronisk resurs] : Inspiration, erfarenheter och metoder för museiarbete
Näversköld Kerstin, Hauptman Katherine
Nordic Academic Press : 2015 :
Omslagsbild
ISBN: 9789187675720
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma