Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Textil design, interiör B, 30 hp

Engelskt namn: Textile design, interior B

Denna kursplan gäller: 2016-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 1TX008

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-10-09

Innehåll

Kursens övergripande innehåll är att ge kunskap i textil design med inriktning mot offentlig miljö. Genom fördjupning i designprocessens olika delar leder kursens inledande moment fram till ett eget valt fördjupningsarbete som självständigt planeras, genomförs och utvärderas. Ett tematiskt och utforskande arbetssätt används, olika hantverksmässiga och teoretiska val granskas kritiskt och arbetet förankras i ett kontextuellt perspektiv. Fördjupningsarbetet sammanfattas i en skriftlig rapport med vetenskapligt upplägg, där analys och kritisk granskning av egna och andras texter ingår.

Moment 1. Utforska idéer 7,5 hp
Innehållet i momentet syftar till fördjupade kunskaper i färglära, skissande och formgivning med designprocessens inledande faser i fokus. De textila materialens möjligheter i offentlig miljö utforskas genom workshops inom områden såsom sömnad, textur, maskor och ull. Idéarbetet leder fram till en idé och prototyp för textil i offentlig miljö som presenteras i valt sammanhang. Textilhistoriska möten som inspirationskälla presenteras. Processen dokumenteras och redovisas i form av reflektion och bilder.

Moment 2. Tematiskt uppdrag 7,5 hp
Med tema och tilldelad målgrupp som utgångspunkt skapas ett textilt arbete som har plats och funktion i en tänkt inredning i det offentliga rummet. Designprocessen fördjupas och skiss, färgsättning, materialval, ljussättning samt eget skapande ingår. Designprocesserna skall utgöra grund för nytänkande och fördjupat experimentellt arbete med form, färg, material och hantverk, specifikt tryck och vävning.  Arbetet resulterar i en produkt som redovisas och presenteras i platsspecifik miljö.

Moment 3. Fördjupning 15 hp
I momentet breddar och fördjupar studenterna sina kunskaper inom textil design interiör. Med utgångspunkt i en vald målgrupp i det offentliga rummet samt ett perspektiv på interiör, utforskas och utvecklas idéer där designprocessens olika faser anger riktningen för genomförandet. Skiss, färgsättning, materialval och eget skapande hantverksarbete samt utställningsteknik ingår. Perspektiv på interiör kan t ex vara miljö, genus eller entreprenörskap. Fördjupningsarbetet redovisas i en skriftlig rapport med vetenskapligt upplägg samt en utåtriktad presentation. Undervisningen skall främja utvecklingen av ett vetenskapligt förhållningssätt till textil design i offentlig miljö och vikt läggs vid reflektion och analys av eget och andras arbeten.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande:
Kunskap och förståelse
 • ha kunskap om och i textil design i offentlig miljö
 • vara medveten om innebörden av designprocesser
 • ha kunskap om hur hantverksarbete kan relateras till olika perspektiv på interiör
 • ha kunskap om vetenskapligt skrivande
Färdighet och förmåga
 • kunna självständigt planera, genomföra och utvärdera eget valt fördjupningsarbete
 • kunna använda textila hantverksmetoder till interiör i offentlig miljö
 • kunna använda digitala verktyg i arbetsprocessen och vid redovisningar
 • kunna dokumentera den egna arbetsprocessen i en vetenskaplig form
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha förmåga att tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen
 • ha förmåga att reflektera kritiskt över i kursen ingående litteratur
 • visa förmåga att kunna granska och kommentera egna och andras hantverk och texter
 • visa förmåga att kunna analysera och reflektera över hur textil design fungerar i offentlig miljö
Efter avklarat moment 1, (Utforska idéer 7,5 hp) skall den studerande:
 • kunna arbeta fram en idé och prototyp för textil i offentlig miljö
 • ha tillägnat sig grundläggande kunskap i textila material samt sömnad, textur, maskor och ull
 • kunna relatera sitt idéarbete till inspirationskällor
Efter avklarat moment 2, (Tematiskt uppdrag 7,5 hp) skall den studerande:
 • visa på medvetenhet om innebörden av designprocesser
 • ha tillägnat sig fördjupade kunskaper i tryck och vävning
 • kunna presentera ett textilt arbete med plats och funktion i det offentliga rummet
 • kunna analysera och reflektera över den egna arbetsprocessen
Efter avklarat moment 3, (Fördjupning 15 hp) skall den studerande:
 • ha förståelse för idéprocessens betydelse för det egna uttrycket
 • kunna planera och genomföra ett textilt arbete för offentlig miljö och med ett kontextuellt perspektiv
 • kunna välja relevant litteratur utifrån aktuell frågeställning
 • kunna dokumentera sin arbetsprocess i en kortare vetenskaplig rapport
 • kunna göra en utåtriktad presentation och använda lämpliga digitala verktyg

Behörighetskrav

Textil Design, Interiör A, 30 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, individuellt arbete, tematiska studier, grupparbete, studiebesök och handledning. Utgångspunkt är ett tematiskt förhållningssätt och ett processorienterat arbetssätt med analys och reflektion som vägar till kunskap. De studerandes egna val och idéer samt förkunskaper utgör grund för genomförandet.

Examination

Formativ bedömning sker under kursen. Examinationen grundas på redovisningar enskilt och i grupp där både process och produkt lyfts fram, samt på seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse.

Vid betygsättning på hel kurs används betygen Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd.

För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 1

Paetau Sjöberg Gunilla
Tova : gammal teknik på nytt sätt
4. [uppl.] : Stockholm : Natur och kultur/Fakta etc. : 2009 : 215 s. :
ISBN: 978-91-27-11993-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

FÄRG för ull och silke
Berggren Charlotta, Lundström Karin
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2001 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kompendium. Tillhandahålls från institutionen.

Fridell Anter Karin
Forskare och praktiker om färg, ljus, rum
Stockholm : Formas : 2006 : 317 s. :
ISBN: 91-540-5966-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Munters Ninni
Textil materiallära
1. uppl. : Stockholm : Liber : 1989 : [26] bl., 119, [1] s. :
ISBN: 91-40-71812-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Tillhandahålls från institutionen.

Stora vävboken
Lundell Laila, Windesjö Elisabeth, Lundell Tomas, Jardhammar Kent
3., [omarb.] utg. / b foto: Kent Jardhammar : Västerås : Ica : 2005 : 268, [1] s. :
ISBN: 91-534-2460-3 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Göransson Michelle
Materialiserade sexualiteter : om hur normer framträder, förhandlas och ges hållbarhet
Göteborg : Makadam : 2012 : 318 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-80170
ISBN: 9789170611193
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Design : process och metod
Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
ISBN: 9789144108858
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Veronica Nygren : textil konst och radikal design - Thielska Galleriet 31.01-31.05.2015
Nygren Veronica, Hedqvist Hedvig, Nordin Annika, Osten Suzanne
Stockholm : Atlantis : 2015 : 198 s. :
ISBN: 9789173537919
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Digital textile design
Bowles Melanie, Isaac Ceri.
2nd ed. : London : Laurence King Pub. : 2012. : 192 p. :
ISBN: 9781780670027
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Modefabriken : kreativt affärsmannaskap från insidan
Hedén Anders, McAndrew Jane
Täby : Portfolio : 2005 : 313 s. :
ISBN: 91-631-6807-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Egen vald litteratur, ca 200 sidor. Artikelkompendium tillhandahålls från institutionen.