Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Textila uttryck II, 30 hp

Engelskt namn: Textile Design

Denna kursplan gäller: 2015-07-27 och tillsvidare

Kurskod: 6TX003

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2006-10-11

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2014-10-28

Innehåll

Kursen omfattar två moment.

Moment 1. Utforska och utveckla egna idéer, 15 hp
Investigations and Developments of Ones´ Own Idéas
Innehållet i momentet fokuserar på formgivning och experimentellt arbete i textila uttryck. Tyngdpunkten läggs på att utforska och utveckla egna idéer med betoning på skapande inom ett valt hantverksområde. Informationsteknik (IKT) kommer att användas som verktyg för bearbetning av idéer och dokumentation. Presentationer utarbetas som belyser samband mellan momentets olika delar med tonvikt på reflektion och analys.

Moment 2. Tematiskt arbete – Fördjupning och kommunikation, 15 hp
Thematic Studies – Intensification and Communication
Genom tematiskt arbete läggs tyngdpunkten på designprocesser, från idé till produkt och kommunikation. Arbetet genomförs som ett personligt valt fördjupningsområde med inspiration från kulturyttringar i dagens samhälle och presenteras för extern målgrupp.
En presentation utarbetas som sammanfattar momentets innehåll med tonvikt på reflektion och analys. Momentet innehåller hur vi människor på olika sätt konstruerar och tolkar sin omvärld ur ett makt-, kön- och etnicitetsperspektiv. Även miljöaspekter ska beaktas.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:
• utforska, utveckla och självständigt värdera egna idéer i textila uttryck
• planera, genomföra och analysera egna och andras designprocesser
• tillämpa fördjupade kunskaper inom ett eller flera hantverksområden
• välja relevant litteratur utifrån aktuell frågeställning
• kommunicera via ett lämpligt medium och presentera kursens innehåll för extern målgrupp.
• problematisera och reflektera över kulturyttringar i dagens samhälle i ett estetiskt sammanhang
• reflektera och analysera över kursens olika delar och deras samband med ett estetiskt förhållningssätt

Behörighetskrav

Textil 30 hp

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs som en distanskurs med sex obligatoriska träffar.
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, individuellt arbete, tematiska studier, grupparbete, studiebesök och handledning. Ett problem- och processinriktat arbetssätt används och de studerandes egna val och idéer samt förkunskaper utgör grunden vid genomförandet. Utvärdering genomförs kontinuerligt under kursens gång och efter slutförd kurs. Studenten behöver tillgång till dator med internetuppkoppling samt digitalkamera.

Examination

Bedömning av de studerande sker kontinuerligt under kursen. Examinationen grundas på redovisningar enskilt och i grupp där både process och produkt lyfts fram samt skriftliga inlämningsuppgifter och sammanfattande presentation i ord och bild. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse.

För hel kurs ges betygen underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG). Momenten betygsätts med U och G.

För betyget väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid förmåga att gestaltningen visar på en hög praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet.
Att den studerande problematiserar, reflekterar och analyserar med väl underbyggda resonemang kopplade till kurslitteratur.
Att den studerande problematiserar temat från ett flertal utgångspunkter, experimenterar och utvecklar tankegångar och uttryckssätt.

Studerande som underkänts har rätt till förnyat prov. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger i prov har rätt att hos Fakultetsnämnden för lärarutbildning begära att annan lärare utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande:
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 31

Artikelsamling.
Läsanvisning: finns tillgänglig på institutionen :
Obligatorisk

Nilson Karl Gustaf
Färglära
2., rev. och utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2004 : 157, [3] s. :
ISBN: 91-7203-597-8 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Paletten 2007:1
Tema: Hantverk :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: finns tillgänglig på institutionen

Söderholm Carolina
Svenska formrebeller : 1960- & 70-tal
Lund : Historiska media : 2008 : 314 s. :
ISBN: 978-91-85507-27-6 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

SlowArt
Robach Cilla, Lindell Ingrid
Stockkholm : Nationalmuseum : 2012 : 168 s. :
ISBN: 978-91-7100-835-0 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: www.nationalmuseum.se

IKT-litteratur:
www.webbdesignskolan.com :
Obligatorisk

Personlig vald litteratur, ca 200 sidor