Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Textila uttryck, 30 hp

Engelskt namn: Textile Design

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 6TX025

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2016-11-02

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2020-05-13

Innehåll

Kursen omfattar två moduler.

Modul 1: Utforska och utveckla egna idéer, 15 hp
Investigations and Developments of Ones´ Own Idéas
Innehållet i momentet fokuserar på formgivning och experimentellt arbete i textila uttryck. Tyngdpunkten läggs på att utforska och utveckla egna idéer med betoning på skapande inom ett valt hantverksområde. Informationsteknik (IKT) kommer att användas som verktyg för bearbetning av idéer och dokumentation. Presentationer utarbetas som belyser samband mellan momentets olika delar med tonvikt på reflektion och analys.

Modul 2: Tematiskt arbete - Fördjupning och kommunikation, 15 hp
Thematic Studies - Intensification and Communication
Genom tematiskt arbete läggs tyngdpunkten på designprocesser, från idé till produkt och kommunikation. Arbetet genomförs som ett personligt valt fördjupningsområde med inspiration från kulturyttringar i dagens samhälle och presenteras för extern målgrupp.
En presentation utarbetas som sammanfattar momentets innehåll med tonvikt på reflektion och analys. Momentet innehåller hur vi människor på olika sätt konstruerar och tolkar sin omvärld ur ett makt-, kön- och etnicitetsperspektiv. Även miljöaspekter ska beaktas.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:
 • utforska, utveckla och självständigt värdera egna idéer i textila uttryck
 • planera, genomföra och analysera egna och andras designprocesser
 • tillämpa fördjupade kunskaper inom ett eller flera hantverksområden
 • välja relevant litteratur utifrån aktuell frågeställning
 • kommunicera via ett lämpligt medium och presentera kursens innehåll för extern målgrupp
 • problematisera och reflektera över kulturyttringar i dagens samhälle i ett estetiskt sammanhang
 • reflektera och analysera över kursens olika delar och deras samband med ett estetiskt förhållningssätt

Behörighetskrav

Textil 30 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs som en distanskurs med obligatoriska träffar.
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, individuellt arbete, tematiska studier, grupparbete, studiebesök och handledning. Ett problem- och processinriktat arbetssätt används och de studerandes egna val och idéer samt förkunskaper utgör grunden vid genomförandet. Utvärdering genomförs kontinuerligt under kursens gång och efter slutförd kurs.

Examination

Bedömning av de studerande sker kontinuerligt under kursen. Examinationen grundas på redovisningar enskilt och i grupp där både process och produkt lyfts fram samt skriftliga inlämningsuppgifter och sammanfattande presentation i ord och bild. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse.

För hel kurs ges betygen underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG). Modul 1 betygsätts med U och G. Modul 2 betygssätts med U, G och VG. För VG på hel kurs krävs VG på modul 2.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämndes utbildningsledare begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 27

  SlowArt
  Robach Cilla, Lindell Ingrid
  Stockkholm : Nationalmuseum : 2012 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-7100-835-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: www.nationalmuseum.se

  IKT-litteratur:
  www.webbdesignskolan.com :
  Obligatorisk

  Nilson Karl Gustaf
  Om färg
  [Rimforsa] : Almlöfs : [2018] : 108 sidor :
  ISBN: 9789187097423
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wedin Cia
  Mönsterträdgård : en bok om formgivaren Maria Åström
  Stockholm : Scandi Edition : 2016 : 159 s. :
  ISBN: 978-91-983531-0-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bergström Berit
  Färgantologi. : Bok 4 Att välja färg : kunskapsöversikt för praktiker inom färgsättning och design
  2., rev. utg. : Stockholm : Formas : 2007 : 57 s. :
  ISBN: 9789154059997
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Spela fritt : improvisation i liv och konst
  Nachmanovitch Stephen, Smedberg Sven
  [Ny utg.] : Göteborg : Ejeby : 2010 : 202 s. :
  ISBN: 9789188316530
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Konsthantverk i Sverige del 1
  Mångkulturellt centrum Konstfack Collection : 2015 :
  Konsthantverk i Sverige

  Prain Leanne
  Strange material : storytelling through textiles
  Vancouver : Arsenal Pulp Press : 2014 : 257 p. :
  ISBN: 9781551525501
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ev ytterligare artiklar/kompendier tillhandahålles av institutionen

  Personlig vald litteratur, ca 450 sidor

 • Giltig från: 2020 vecka 30

  SlowArt
  Robach Cilla, Lindell Ingrid
  Stockkholm : Nationalmuseum : 2012 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-7100-835-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: www.nationalmuseum.se

  IKT-litteratur:
  www.webbdesignskolan.com :
  Obligatorisk

  Nilson Karl Gustaf
  Om färg
  [Rimforsa] : Almlöfs : [2018] : 108 sidor :
  ISBN: 9789187097423
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wedin Cia
  Mönsterträdgård : en bok om formgivaren Maria Åström
  Stockholm : Scandi Edition : 2016 : 159 s. :
  ISBN: 978-91-983531-0-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bergström Berit
  Färgantologi. : Bok 4 Att välja färg : kunskapsöversikt för praktiker inom färgsättning och design
  2., rev. utg. : Stockholm : Formas : 2007 : 57 s. :
  ISBN: 9789154059997
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Spela fritt : improvisation i liv och konst
  Nachmanovitch Stephen, Smedberg Sven
  [Ny utg.] : Göteborg : Ejeby : 2010 : 202 s. :
  ISBN: 9789188316530
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Konsthantverk i Sverige del 1
  Mångkulturellt centrum Konstfack Collection : 2015 :
  Konsthantverk i Sverige

  Prain Leanne
  Strange material : storytelling through textiles
  Vancouver : Arsenal Pulp Press : 2014 : 257 p. :
  ISBN: 9781551525501
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ev ytterligare artiklar/kompendier tillhandahålles av institutionen

  Personlig vald litteratur, ca 450 sidor

 • Giltig från: 2020 vecka 25

  SlowArt
  Robach Cilla, Lindell Ingrid
  Stockkholm : Nationalmuseum : 2012 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-7100-835-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: www.nationalmuseum.se

  IKT-litteratur:
  www.webbdesignskolan.com :
  Obligatorisk

  Nilson Karl Gustaf
  Om färg
  [Rimforsa] : Almlöfs : [2018] : 108 sidor :
  ISBN: 9789187097423
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wedin Cia
  Mönsterträdgård : en bok om formgivaren Maria Åström
  Stockholm : Scandi Edition : 2016 : 159 s. :
  ISBN: 978-91-983531-0-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bergström Berit
  Färgantologi. : Bok 4 Att välja färg : kunskapsöversikt för praktiker inom färgsättning och design
  2., rev. utg. : Stockholm : Formas : 2007 : 57 s. :
  ISBN: 9789154059997
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Spela fritt : improvisation i liv och konst
  Nachmanovitch Stephen, Smedberg Sven
  [Ny utg.] : Göteborg : Ejeby : 2010 : 202 s. :
  ISBN: 9789188316530
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Konsthantverk i Sverige del 1
  Mångkulturellt centrum Konstfack Collection : 2015 :
  Konsthantverk i Sverige

  Ev ytterligare artiklar/kompendier tillhandahålles av institutionen

  Personlig vald litteratur, ca 450 sidor