"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad apoteksfarmaci, 15 hp

Engelskt namn: Applied Pharmacy Practice

Denna kursplan gäller: 2021-06-14 och tillsvidare

Kurskod: 3FA038

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-08

Innehåll

I kursen behandlas följande områden; Tillämpad läkemedelskommunikation och rådgivning, receptordinerade läkemedel, läkemedel för egenvård, informationssökning, apoteks digitala resurser, varuförsörjning, apoteksverksamhet.
De kunskaper som studenten tidigare under utbildningen inhämtat ska här tränas, tillämpas, fördjupas och kompletteras i praktisk verksamhet i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på öppenvårdsapotek.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna
- använda sig av tidigare inhämtad teoretisk kunskap och självständigt kunna omsätta den i det praktiska apoteksarbetet på öppenvårdsapotek
- identifiera och i dialog med kunden beskriva och verka för en rationell och ändamålsenlig läkemedelsanvändning
- självständigt utföra receptexpeditioner, bedöma rimligheten i förskrivarens ordination samt tillämpa gällande författningar inom ramen för öppenvårdsfarmaci
- förstå och genomföra författningsmässig, farmakologisk och teknisk kontroll vid receptexpedition
- ge råd om egenvård och livsstilsfaktorers påverkan på hälsan samt behärska gränsdragningen mellan egenvård och hänvisning till sjukvården.
- söka, utvärdera och sammanställa information om läkemedel och läkemedelsanvändning, från olika källor
- kommunicera med kunder och olika kategorier av vårdpersonal enskilt eller i grupp, och erbjuda saklig och vederhäftig information
- förstå och använda apoteks expeditionsstöd och register korrekt och säkert både i det dagliga arbetet och för receptexpeditionens olika delar.
- beskriva receptariens, apotekarens och apotekens roll inom hälso- och sjukvården
- beskriva olika apoteksverksamheter såsom tex sjukhusapotek
- relatera kursens innehåll till övriga kurser inom programmet och framtida yrkesroll samt reflektera över sin utveckling.

Behörighetskrav

Introduktionskurs i farmaci 5 hp, Statistik för farmaceuter 3 hp, Farmaceutisk kemi 15 hp, Biomedicinsk vetenskap I 14,5 hp, Biomedicinsk vetenskap II 22,5 hp, Farmakologi för farmaceuter 15 hp, Läkemedelskemi 4,5 hp, Galenisk farmaci 10.5 hp, Farmakokinetik 6 hp, Farmakoterapi 13.5 hp, Vetenskapliga metoder för värdering av läkemedel 10,5 hp, Farmaceutisk praxis med författningar 4,5 hp och Egenvårdsrådgivning och läkemedelskommunikation 6 hp samt genomgången kurs i Naturprodukter och kosttillskott 4,5 hp, och genomgångna valbara kurser relevanta för receptarie-/apotekarexamen 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Praktikperioden är förlagd till ett av utbildningen anvisat apotek, och sker under handledning av en legitimerad, yrkesverksam farmaceut. Tillämpad apoteksfarmaci omfattar VFU om ca 10 veckor heltid, och tonvikten är lagd på lärande genom deltagande i det dagliga arbetet på apotek med inslag av problembaserat lärande. På samtliga utbildningsapotek finns en handledarutbildad farmaceut som är ansvarig för den del av kursen som apoteket ansvarar för. I detta ingår bl.a. handledning i studentens dagliga arbete på apoteket, uppföljning och utvärdering. Obligatoriska moment är deltagande i det praktiska arbetet på apotek samt genomförande och redovisning av de uppgifter som ingår i kursen. Kursen avslutas med obligatorisk träff med redovisning, utvärdering och erfarenhetsutbyte i Umeå.

Examination

Vid kursens slut ska samtliga punkter i Bedömningsunderlaget vara uppnådda (Handbok för Tillämpad Apoteksfarmaci) samt övriga obligatoriska moment genomförda och godkända för att studenten ska erhålla betyget godkänd. På kursen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget skall sättas av en av universitetet särskilt utsedd examinator.

Student som har underkänts på kurs eller del av kurs ska beviljas möjlighet att genomföra VFU-delen av kursen, eller delar av den, maximalt ytterligare en gång.

Studenten har rätt att byta examinator redan efter första provtillfället. Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid kursgivande institution.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående kurs i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under VFU på apotek kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett underkänt resultat ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta VFU på apotek samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny VFU-period, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina tillfällen enligt ovan.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhets direktiv.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.