Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad byggnadsmekanik, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied Structural Mechanics

Denna kursplan gäller: 2016-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 5BY067

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-12-14

Innehåll

Kursen behandlar grunderna i mekanik och hållfasthetslära med tillämpningar mot byggnadskonstruktion. I kursen behandlas hur man bestämmer krafter, spänningar och deformationer i balkar, pelare och ramar. Kursen ger övning i att formulera och lösa problem med hjälp av matematiska modeller. I kursen ingår laborationer.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 6 hp (Theory, 6 ECTS);
2. Laboration, 1.5 hp (Laboratory, 1.5 ECTS).
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Teori:
 - tillämpa Hookes lag i en dimension,
- beräkna normalkrafts-, tvärkrafts- och momentfördelning i statiskt bestämda balkar och ramar samt härmed sammanhängande spänningar och töjningar,
- beräkna nedböjningar i balkar,
- tillämpa principen om superposition,
- beräkna kraftfördelning i enkla statiskt obestämda balkar,
- beräkna Eulers knäckfall för pelare,
- översiktligt beskriva fenomenet plasticering i balkar och plastiskt böjmotstånd,
- översiktligt beskriva vridmoment samt härmed sammanhängande spänningar och töjningar.
Laboration:
- tillämpa Hookes lag i en dimension,
- beräkna nedböjningar i balkar.
 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Analys för ingenjörer, 7.5 hp (5MA148), Algebra för ingenjörer, 7.5 hp (5MA147), Inledande kurs i byggteknik, 7.5 hp (5BY066) och Byggmateriallära, 7.5 hp (5BY065) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker fortlöpande i samband med undervisningen i form av salstenta och laborationsrapporter. Examination av salstentan är individuell, medan examinationen av laborationen sker i grupp. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På skriftliga rapporter och laborationer ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Kursbetyget sätt utifrån salstentan. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.