Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad digital signalbehandling, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied Digital Signal Processing

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 5EL262

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-15

Innehåll

Kursen behandlar tillämpningen av digitala signalbehandlingstekniker, med särskilt fokus på metoder som förbättrar egenskaperna och information av signaler som är insamlade i olika miljöer. Kursen behandlar ämnen som sampling och rekonstruktion av en digital signal, transformmetoder, fönstermetoder, filtrering, brusreducering, spektralanalys och systemidentifiering. Dessutom omfattar kursen också tillämpningar av wavelets. Kursen ges i form av tre fristående projekt i samarbete med avdelningen för medicinsk teknik, Umeå Universitetssjukhus. Det första projektet är inriktat på endimensionell signalbehandling, den andra på två-dimensionell signalbehandling, och det tredje projektet är baserat på ett aktuellt forsknings eller utvecklingsprojekt vid avdelningen för medicinsk teknik.

Ingenjörer upptäcker ofta nya sätt att behandla digitala signaler med hjälp av en olika matematiska formler och algoritmer. Biomedicinsk signalbehandling innebär tillämpning av dessa metoder för analys av t.ex. hjärtfrekvens, blodtryck, syremättnadsnivå, blodsockernivå, nervledning och hjärnans aktivitet för att få användbar information till kliniska bedömningar av den fysiologiska processen.

 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- självständigt planera och implementera mätningar av fysikaliska storheter i laboratorie- och verkstadsmiljö,
- välja lämpliga mätutrustningar och metoder inom de givna ramarna,
- självständigt bygga upp ett fungerande avancerat mätsystem,
- ingående redogöra för typer av störningar som kan påverka mätresultaten samt metoder för att minimera dessa,
- analysera mätsignaler med avseende på störningsinnehåll,
- självständigt tolka informationsinnehåll i komplexa mätsignaler,
- använda statistiska metoder för att skatta storheter och samband mellan storheter som inte är direkt mätbara,
- analysera och åtgärda fel i mätresultat,
- kritiskt granska, utvärdera och presentera mätresultat på ett lättillgängligt sätt.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp tidigare studier som ska inkludera kurserna Analog kretsteknik, 6 hp och Transformmetoder, 7.5 hp, eller motsvarande.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Experimentellt arbete och projektarbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen. Undervisningen bedrivs i form av tre mindre projektarbeten med grupper om minst tre deltagare. Handledning i samband med projektarbetena.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:  

Muntlig och skriftlig redovisning av tre projektarbeten. De två första projektarbetena redovisas enbart skriftligt. Det tredje projektarbetet redovisas både muntligt och skriftligt. Efter genomgången kurs sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Om flera studenter genomför projektarbetena tillsammans skall en individuell bedömning säkerställas. För att erhålla betyget Godkänd (G) krävs att samtliga projektarbeten är redovisade skriftligt, samt dessutom att det tredje projektarbetet är redovisat muntligt, med godkänt resultat.

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare redovisningstillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll.
Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.