Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad dosimetri, 5 hp

Engelskt namn: Applied Dosimetry

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 5RA047

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-21

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i moderna metoder för inmätning och kontroll av acceleratorer för strålbehandling.

Kursen omfattar strålningsdosimetri för externa terapistrålkällor, speciellt med inriktning på fotoner och elektroner samt parametrar som påverkar strålfältets utseende och spektralfördelning. Även strålfält med protoner och lätta joner tas upp. Vidare behandlas internationella dosimetriprotokoll och kalibrering av icke absolutmätande dosimetrar liksom användning av luft- och vätskejonkammare,  diod, m.m. för inmätning och kontroller av terapistrålkällor. Kursen omfattar också kalibrering av brachyterapi strålkällor.

I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel

Kursen omfattar tre moduler:
1. Teoridel, 1,5 hp
2. Räknedel, 1,5 hp
3. Laborationsdel, 2 hp

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
  • Ingående redogöra för analytiska metoder och relevanta algoritmer för dosberäkning.
  • I detalj beskriva hur acceleratorer för strålbehandling skapar och formar strålfält som uppfyller kliniska krav.
  • Beskriva grundprinciperna för de vanligaste modeller och algoritmer som används för 3D-dosberäkningar i patienter vid strålbehandling.
Färdighet och förmåga
  • Självständigt tillämpa relevanta dosimetriprotokoll för dosbestämning och kalibrering av strålbehandlingsutrustning vid extern såväl som intern strålbehandling.
  • Självständigt tillämpa metoder för kvalitetskontroll av strålbehandlingsprocessen.
  • Visa förmåga att kalibrera relevanta dosimetrar för inmätning och kontroll av strålbehandlingsutrustning.
  • Självständigt kunna utföra den typ av dosimetriska mätningar som krävs för att karakterisera en behandlingsstråle i ett dosplaneringssystem.
Värderingsförmåga och förhållningssätt.
  • Kritiskt analysera strålfältets utseende och ingående sammanfatta de parametrar som påverkar spektralfördelningen.

Behörighetskrav

Univ: Strålningsdosimetri (15 hp), och Strålningsbiologi och strålskydd (7,5 hp) eller motsvarande. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar och handledda laborationer. Laborationerna är obligatoriska.

Examination

Modul 1: Teoridel 1,5 hp
Modulen examineras med skriftlig tentamina. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Modul 2: Räknedel 1,5 hp.
Modulen examineras med skriftlig tentamina. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Modul 3: Laborationsdel 2 hp.
Modueln examineras med skriftliga laborationsrapporter. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget baseras på en sammanvägning av de betyg som erhölls på modul 1 och 2 och beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda och betyg på båda modulerna är beslutade.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsvariation. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för strålningsvetenskaper. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.