"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad fördjupningskurs i virologi, 15 hp

Engelskt namn: Applicational Advanced Course in Virology

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 3VI011

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Biomedicinsk laboratorievetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Molekylärbiologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2022-02-21

Innehåll

Kursen omfattar ett individuellt fördjupningsarbete av en experimentell eller klinisk studie inom ämnesområdet virologi. Fördjupningsarbetets fokus inriktas mot studentens huvudområde inom tidigare programstudier och omfattar planering, experimentellt eller kliniskt arbete, bearbetning, resultatsammanställning, tolkning, analys, och redovisning av erhållna resultat.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska den studerande:

  • ha grundläggande teoretiska kunskaper om hur virologisk forskning kan bedrivas,
  • ha goda kunskaper om hur virologisk forskning kan utnyttjas för att skapa ny kunskap inom virologi,
  • ha goda metodikkunskaper relaterade till huvudområdet inom vilket studenten slutfört minst fem godkända terminer,
  • kunna redogöra för och föreslå tekniker för forskning inom virologi. 

Färdigheter och förmåga: 
Efter avslutad kurs ska den studerande:

  • visa god förmåga att teoretiskt och praktiskt kunna bedriva virologisk forskning,
  • kunna analysera och kritiskt tolka egna forskningsresultat,
  • visa god förmåga att sammanställa och presentera egna resultat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
Efter avslutad kurs ska den studerande:

  • visa god förmåga att kunna muntligt eller skriftligt redovisa resultat från fördjupningsarbetet enligt vald examinationsform,
  • kunna sätta sina egna resultat i en virologisk kontext,
  • kunna diskutera kring samhälleliga aspekter och hållbar utveckling i relation kring virologisk forskning.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 150 hp på molekylärbiologi, biomedicin-, biolog-, läkar- eller tandläkarprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet eller civilingenjörsprogrammen i teknisk biologi eller bioteknik och genomik. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av individuellt projektarbete inom vilket den studerande får teoretisk, praktisk och vetenskaplig handledning vid det laboratorium/avdelning där projektet utförs.

Examination

Examination på kursen sker individuellt genom muntlig redovisning, eller skriftlig rapport av projektets resultat. På kursen ges betyget väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). För betyg G krävs att studenten uppvisat god kvalitet och klarhet, både teoretiskt och språkligt, vid den muntliga eller skriftliga redovisningen. För betyg VG krävs att studenten redovisar skriftligt och att rapporten innehåller mycket god teoretisk kunskap med goda reflektioner kring de egna resultaten, samt att rapporten är tydligt skriven med ett vetenskapligt språk. Gällande den muntliga redovisningen anordnas för varje kurs ett ordinarie tillfälle, samt ett nytt tillfälle inom två månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat på båda hänvisas studenten till nästa kurstillfälle. Gällande den skriftliga redovisningen ges studenten möjlighet till två tillfällen med återkoppling från examinator och att senast tre veckor efter sista återkopplingen slutföra eventuella revideringar. Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator. Studerande som underkänts två gånger i en kurs eller del av en kurs har rätt att hos prefekt/eller programrådet begära att annan examinator utses. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Studenter har rätt att få pröva om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i Högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås. 
 
I händelse av att kursplanen löper ut eller genomgår stora förändringar, garanteras studenterna minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationsmöjlighet) enligt reglerna i den kursplan som studenten ursprungligen registrerades för under en period av högst två år från tiden föregående kursplan gick ut.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.