"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad laboratoriemetodik, 15 hp

Engelskt namn: Clinical Biomedical Laboratory Science

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3BL227

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-12-12

Innehåll

Kursen består av två moduler

Modul 1: Modulen är förlagd till klinisk verksamhet inom Region Västerbotten. Inom VFU ingår laboratoriemetodik med analyser av bland annat vävnader, faeces, urin, blod och andra kroppsvätskor samt förståelse för provtagning, provhantering, analysprinciper och -instrument samt kvalitetssäkring. Under den verksamhetsförlagda utbildningen ges studenten möjlighet att utveckla ett professionellt förhållningssätt samt samarbeta med olika personalkategorier inom organisationen.

Modul 2: Modulen består av självständigt laborativt arbete, vilket innefattar planering och utförande, samt värdering av resultat, dokumentation och opponering på studentarbeten.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 10 hp
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna

 • redogöra för metodprinciper för kliniska analyser inom respektive specialitet samt dess användningsområden och begränsningar
 • kunna redogöra för sambandet mellan laboratorieanalys och patient
 • känna till arbetsorganisationen
 • ha förståelse för vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutvecklingen

Färdighet och förmåga
Studenten ska

 • kunna arbeta med hänsyn till hygienaspekter
 • vara väl förtrogen med provtagning och omhändertagande av prover samt förstå betydelsen av korrekt handhavande för analysresultatets tillförlitlighet
 • kunna utföra olika kliniska analyser och utvärdera resultat ur såväl teknisk som medicinsk synvinkel inom specialiteten
 • visa på förmåga att hantera utrustning på ett korrekt och säkert sätt
 • kunna omsätta kvalitetssäkringsarbete och dokumentation i teori och praktik

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska

 • vara väl insatt i tystnadsplikten och kunna tillämpa denna
 • kunna reflektera över sin egen arbetsinsats under VFU
 • kunna samarbete med olika personalkategorier i organisationen
 • tillgodogöra sig muntliga och skriftliga instruktioner
 • kunna tillgodogöra sig handledning
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt

Modul 2: Individuell laboratoriemetodik, 5 hp
Kunskap och förståelse
Studenten ska

 • ha kunskap om risker vid kemikaliehantering och laborativt arbete,
 • kunna förklara metodprinciper för laborativa analyser och hur de kvalitetssäkras.

Färdighet och förmåga
Studenten ska

 • kunnaska kunna utföra riskbedömning av laborativa moment,
 • självständigt planera och utföra laborativt arbete inom givna tidsramar,
 • söka relevant litteratur i Pubmed,
 • bearbeta och presentera resultat samt skriva laborationsrapport.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska kunna

 • värdera erhållna resultat samt muntligt och skriftligt kunna presentera dem på ett vetenskapligt sätt,
 • självständigt opponera på laborationsrapport,
 • tillgodogöra sig handledning,
 • kunna reflektera över sin egen arbetsinsats vid laborativt arbete och identifiera behov av ytterligare kunskap.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 90 hp inom området biomedicinsk laboratorievetenskap, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av verksamhetsförlagd utbildning, case, seminarier, självständigt laborativt arbete, samt skriftliga inlämningsuppgifter, vilka alla är obligatoriska.

Examination

Modul 1
Examination sker genom bedömning av den verksamhetsförlagda utbildningen som bygger på underlag från handledare och en sammanvägning av examinator samt inlämningsuppgifter (betyg G eller U).

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att genomföra praktik och kommuniceras med heminstitutionen.

Modul 2
Examination sker genom bedömning av självständigt laborativt arbete, laborationsrapport, inlämningsuppgifter och seminarium (betyg G eller U). Antalet tillfällen att fullgöra modul 2 för att nå godkänt är begränsat till tre.

Godkänd kurs
För godkänd kurs krävs betygsgraden godkänd på de två modulerna. För att få betyget godkänd på modulen krävs att studenten närvarar och aktivt delta i alla obligatoriska moment.

Studenten har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks. Den student som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas av programrådet.

Övriga föreskrifter

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.