"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad mätteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied Measurement Technology

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5EL233

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-09

Innehåll

Kursen behandlar planering av mätningar, val av mätutrustning, genomförande av mätning samt behandling, utvärdering och presentation av mätresultat. Här ingår mätsystems principiella uppbyggnad, olika typer av givare och mätutrustningar, förebyggande och hantering av mätfel och mätstörningar samt metoder att minimera dessa. I kursen genomförs ett tillämpat mätprojekt inom relevant område.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 4.5 hp (Theory, 4.5 ECTS);
2. Laboration, 3 hp (Laboratory, 3 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
Teori:
- beskriva ett mätsystems principiella uppbyggnad,
- beskriva principer för givare som används för mätningar av relevanta fysikaliska storheter,
- redogöra för uppbyggnad och funktion hos relevanta mätutrustningar,
- hur man bearbetar, överför och sammanställer mätdata samt hanterar mätosäkerhet,
- redogöra för olika störkällor och kopplingsmekanismer samt känna till hur man kan minska påverkan från dessa.
Laboration:
- välja lämpliga givare utifrån givna förutsättningar,
- planera hur en mätning ska genomföras, välja lämplig mätutrustning, utföra mätningen samt tolka och presentera resultatet,
- bedöma mätnoggrannhet och uppskatta olika felkällors påverkan på mätresultatet,
- använda lämpliga metoder för databehandling,
- genomföra ett tillämpat mätprojekt inom relevant område.
 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 7 hp av kurserna Energiteknik 1 för energiingenjörer 15 hp (5EN063) eller Elkraft 7.5 hp (5EL189) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer och projektarbete. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av relevanta teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett viktigt inslag i kursen i form av ett antal laborationer. I kursen genomförs också ett mindre mätprojekt.
 

Examination

För att bli godkänd på teorimomentet krävs godkänt resultat på ett skriftligt prov. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på laborationsmomentet krävs godkänt resultat på samtliga laborationer samt godkänt resultat på projektet. På laborationsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På muntliga redovisningar och projektet ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt resultat på både teori- och laborationsmoment. Betyget på hel kurs ges av betyget på teorimomentet. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefketen vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Tillämpad Mätteknik (5EL055) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna. Under en övergångstid på tre (3) år från och med datum för kursplanens fastställande får student som är godkända på kurserna Analys för ingenjörer, 7.5 hp (5MA148) och Algebra för ingenjörer, 7.5 hp (5MA147) anses uppfylla behörighetskraven.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 35

Bengtsson Lars
Elektriska mätsystem och mätmetoder
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 645 s. :
ISBN: 978-91-44-08068-0
Se Umeå UB:s söktjänst