"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad medicinsk bildbehandling, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied medical imaging

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 3RA047

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
Medicinsk teknik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Radiofysik

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2022-11-07

Innehåll

Kursen fördjupar och breddar de studerandes kunskaper i medicinsk teknik/fysik genom ett projektarbete i medicinsk bildbehandling som genomförs vid Norrlands universitetssjukhus.
Projekten baseras på behov från klinisk verksamhet eller forskningsprojekt inom medicinsk avbildning (ultraljud, MRI, PET, etc). Projektet genomförs självständigt av en grupp studenter och redovisas med en skriftlig rapport samt muntlig presentation vid den enhet där det utförts.

Förväntade studieresultat

Studenten ska kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för hur den bildgivande tekniken som projektet berör fungerar.
  • Redogöra för bild-/signalanalys metoder och tekniker för att analysera/studera fysiologiska fenomen inom det område som projektet berör.
  • Redogöra för grundläggande begrepp inom medicinsk avbildning som är relevant för projektet.

Färdighet och förmåga

  • Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för, och diskutera, slutsatser inom projektet i dialog med medlemmar i forskargrupp som projektet utgår från eller andra grupper.
  • Visa förmåga att behärska arbete i projektform. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Visa förmåga att kommunicera och samarbeta med övriga projektdeltagare.
  • Reflektera över och värdera sin egen insats i projektarbete.
  • Visa förmåga att göra relevanta vetenskapliga bedömningar inom ramen för projektet.
  • Visa förmåga att identifiera och ta ansvar för inhämtande av ytterligare kunskap för projektets utveckling och genomförande.

Behörighetskrav

Minst 120 hp avklarade på en treårig ingenjörsutbildning, eller inom något av huvudområdena datavetenskap, elektronik, fysik, matematik eller matematisk statistik, som ska inkludera Linjär algebra 7,5 HP och Statistik för tekniska fysiker 6 HP samt Programmeringsteknik med C och Matlab 7,5 HP eller motsvarande.  Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.  

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i projektform enligt en etablerad projektmodell, med återkommande redovisningar. En handledare vid institutionen ger stöd i arbetets planering och genomförande. Kursen kan ske på engelska.

Examination

Examination sker i grupp där individuell bedömning kan ske genom skriftlig och muntlig presentation av projektarbetet. På den skriftliga respektive muntliga redovisningen ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moduler är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moduler är godkända.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.