"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad transfusionsmedicinsk metodik, 4,5 hp

Engelskt namn: Applied Transfusion Medical Methodology

Denna kursplan gäller: 2016-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 3BL085

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2009-09-08

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2016-03-15

Innehåll

Kursen är i huvudsak förlagd till klinisk verksamhet inom transfusionsmedicin. Inom kursen behandlas analyser inom transfusionsmedicin och immunologisk metodik. Arbetsmiljöfrågor och kvalitetssäkring ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande

  • vara förtrogen med provtagning och omhändertagande av prover
  • kunna redogöra för och genomföra olika kliniska analyser samt utvärdera resultaten
  • ha förståelse för sambandet mellan laboratorieanalys och patient
  • ha kunskaper om kvalitetssäkringsarbete och dess tillämpning
  • kunna identifiera yrkesrollen samt samarbeta med olika personalkategorier i organisationen
  • självständigt kunna utföra och kvalitetssäkra laborativa moment
  • kunna tillgodogöra sig handledning
  • förstå innebörden av tystnadsplikt och kunna tillämpa denna

Behörighetskrav

För tillträde till kursen i Tillämpad transfusionsmedicinsk metodik krävs godkända kurser om 90 hp som ingår i programmet eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av klinisk tillämpning, case, seminarier samt praktisk examination och är obligatoriskt.

Examination

Examination av kursen sker individuellt i form av verksamhetsförlagd utbildning, seminarium och case (betygsgrad: godkänd/underkänd). För godkänd kurs krävs betygsgraden godkänd för de tre delarna verksamhetsförlagda laborationer, seminarium och case. Betygskriterier för verksamhetsförlagda delar, seminarium och case är att för betyget godkänd skall studenten vara närvarande och delta aktivt i alla delar samt i förekommande fall erhållit godkänd på inlämningsuppgift samt praktiska examinationer.
 
Den studerande som blivit underkänd i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds ett nytt utbildningstillfälle som till sitt innehåll motsvarar den underkända perioden. Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
 
Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks. Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas av programrådet.

Tillgodoräknande prövas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap 12-14 §§.

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se Högskoleförordningen och Umeå universitets regelsamling. Anhållande om tillgodoräknande görs hos Umeå universitet, Studentcentrum/Examina, 901 87 Umeå. Information om tillgodoräknande finns på http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut ska även motiveras skriftligt. Skrivelse om överklagande ställd till: Överklagandenämnden för högskola lämnas till registrator för Umeå universitet inom tre veckor från den dag då klaganden fick ta del av beslutet.

 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.